Naar hoofdinhoud
Eurostar
Help
Boek

Algemene voorwaarden

voor de Eurostar website, entertainment en wifi

Juridische informatie

Deze website wordt gepubliceerd en gehost door Eurostar International Limited, een bedrijf opgericht in het Verenigd Koninkrijk, geregistreerd in Engeland en Wales onder nummer 2462001, met maatschappelijke zetel op de 6e verdieping, Kings Place, 90 York Way, Londen, N1 9AG, (Verenigd Koninkrijk).

Btw-nummer: GB991292001

E-mail: contact@eurostar.com

Telefoonnummer: +32 (0)2 400 67 76

Verantwoordelijke uitgever: Gwendoline Cazenave

Het gebruik van deze Website is onderworpen aan de volgende voorwaarden:

1. Deze Website bevat informatie over de Eurostar producten en dienstregeling.Omeen biljet te reserveren, wordt u automatisch doorgestuurd naar de website van uw lokale Eurostar verdeelmaatschappij. Koopovereenkomsten van biljetten kunnen enkel worden gesloten met de Eurostar verdeelmaatschappij en worden beheerst door de voorwaarden van die maatschappij.

2. Voor zover toegelaten door de wet, zijn alle geschillen die voortvloeien uit het gebruik van deze Website of van om het even welke hierin vervatte informatie, onderworpen aan het Engelse recht en de Rechtbanken van Engeland en Wales hebben exclusieve rechtsbevoegdheid.

3. Eurostar International Limited wijst iedere aansprakelijkheid af voor de reproductie van deze Website door een website van een derde of toegang tot deze Website via een website van een derde of homepage van welke gebruiker ook, wanneer die reproductie bepaalde informatie of beperkingen en voorwaarden inzake de tarieven en producten geboden via deze Website verkeerd of niet vermeldt.

4. Links met deze Website mogen enkel worden gemaakt met de schriftelijke toestemming van Eurostar International Limited. Aanvragen van linking dienen te worden verstuurd naar info@eurostar.com.

5. De door het auteursrecht of door een handelsmerk beschermde elementen waaronder "Eurostar", de reproducties van Eurostar treinen en het golflogo van Eurostar vervat in deze Website behoren toe aan Eurostar. Alle rechten zijn voorbehouden aan Eurostar International Limited. Behoudens voor louter persoonlijk en niet-commercieel gebruik, mag geen enkel deel van deze Website worden gekopieerd, gepubliceerd, verspreid of aangepast zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Eurostar International Limited.

6. Voor zover toegelaten door de engelse wet, wordt deze website beschikbaar gesteld zonder enige expliciete of impliciete garantie of stilzwijgende voorwaarde, waaronder maar niet beperkt tot enige impliciete garantie of impliciete voorwaarden van verkoopbaarheid of geschiktheid voor welk doel ook. Alle impliciete voorwaarden en garanties worden hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

7. Voor zover toegelaten door de Engelse wet, en met uitsluiting van de aansprakelijkheid bij overlijden en lichamelijk letsel, kan Eurostar International Limited ten aanzien van niemand aansprakelijk worden gesteld voor enige schade waaronder enige rechtstreekse, onrechtstreekse of gevolgschade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van deze Website of van om het even welke in deze Website vervatte informatie of uit de toegang tot enige andere informatie op het internet via links in deze Website. Eurostar International Limited draagt geen enkele aansprakelijkheid wat betreft de nauwkeurigheid, de tijdige aflevering, de veiligheid of de privacy van welke overdracht ook via het internet waarbij personen of computersystemen buiten haar controle betrokken zijn, inclusief kredietkaart- of andere persoonlijke informatie.

8. De gebruiker verbindt zich ertoe de Website van Eurostar International Limited niet te gebruiken op enige wijze die in strijd is met of een schending inhoudt van de Engelse wetten, voorschriften of de internationale verdragen of die inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van welke persoon ook.

9. De gebruiker verklaart dat hij de Website van Eurostar International Limited enkel zal gebruiken voor wettige doeleinden en dat hij de Website niet zal gebruiken voor de overdracht van welke elementen of welke informatie ook van lasterlijke of obscene aard of die een schending inhouden van handelsgeheimen.

10. De gebruiker verbindt zich ertoe Eurostar International Limited te vergoeden en te vrijwaren voor alle aansprakelijkheid, verlies, schade, kosten en uitgaven, opgelopen of geleden door Eurostar wegens niet-naleving van de aansprakelijkheden bepaald in artikel 8 en/of 9 hierboven.

11. De ongeldigheid of onuitvoerbaarheid van welke voorwaarde ook of van welk recht ook dat voortvloeit uit deze voorwaarden, laat de overige voorwaarden onverlet.

12. Deze Website is eigendom van en wordt beheerd door Eurostar International Limited. Zetel: Times House, Bravingtons Walk,LondonN1 9AW,England; Nr. 02462001; BTW-nummer:[GB 991 292 001]. Geregistreerd inEngland.

13. Ook al heeft Eurostar International Limited alles in het werk gesteld om de juistheid van de in de Website vervatte informatie op het ogenblik van de bekendmaking te garanderen,kanEurostar niet aansprakelijk worden gesteld voor enige fouten of leemtes noch voor onvolledige, onnauwkeurige of verouderde gegevens. Eurostar tracht te garanderen dat alle tarieven, voorwaarden en dienstregelingen correct zijn; zekanniet aansprakelijk worden gesteld voor fouten of leemtes.

14. Eurostar International Limited doet zijn uiterste best om alle informatie in alle productiefasen te controleren en te testen. De gebruiker wordt evenwel geadviseerd om alle via het Internet gedownloade informatie te laten checken door een anti-virusprogramma. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid af voor enig verlies, onderbreking of schade aan uw gegevens of uw computersysteem opgetreden tijdens het gebruik van informatie afkomstig van deze Website.

Eurostar e-voucher – algemene gebruiksvoorwaarden

Als je een boeking hebt voor alleen een treinticket en je vraagt een e-voucher omdat de trein geannuleerd werd, geldt het volgende:

  • De aanvraag voor een e-voucher moet gebeuren binnen 60 dagen van de oorspronkelijke heenreis via Beheer je boeking.
  • E-vouchers voor een geannuleerde reis zijn twaalf maanden geldig vanaf de datum van uitgave. Ze kunnen worden gebruikt voor een nieuwe boeking tot aan de vervaldatum (vermeld in de bevestigingsmail die je ontvangt).
  • Je hoeft niet te reizen vóór die datum, maar wel de reis boeken.
  • Dit verandert niets aan je wettelijke rechten.

Als je een e-voucher aanvraagt omdat je zou reizen vóór 30 september 2021 en je wilt liever de reis uitstellen, geldt het volgende:

  • De aanvraag voor een e-voucher moet worden ingediend minstens 7 dagen voor de vertrektijd van de heenreis. Nadien is het niet meer mogelijk om een voucher aan te vragen. Als je een e-voucher aanvraagt na de heenreis, maar 7 dagen vóór de terugreis, dan kunnen we alleen een e-voucher toekennen voor de waarde van die terugreis.
  • Je ontvangt een e-voucher die geldig is tot 30 december 2021. Je hoeft niet te reizen vóór 30 december 2021, maar wel een nieuwe boeking maken.

Entertainment en wifi

1. De overeenkomst tussen jou en ons

1.1 Door gebruik te maken van de service verklaar je je akkoord met de volledige algemene voorwaarden.

1.2 We kunnen deze overeenkomst op elk moment wijzigen. De geldende voorwaarden zijn deze die van toepassing zijn op het moment dat je gebruik maakt van de service.

1.3 Je garandeert dat alle door jou verstrekte registratiegegevens waar, correct en volledig zijn.

2. De service

2.1 Het is jouw verantwoordelijkheid om voor de hardware en software te zorgen die je nodig hebt voor het gebruiken van de service en om ervoor te zorgen dat de hardware en software compatibel is. Je aanvaardt het risico op mogelijke defecten in je hardware en/of software als gevolg van het gebruik van de service.

2.2 Deze service wordt gratis aangeboden door Eurostar en is bedoeld voor algemene internetnavigatie en het gebruik van het entertainmentsysteem van de trein. Omwille van de beperkte bandbreedte en om ervoor te zorgen dat al onze klanten van een consistente service kunnen genieten, biedt de service geen ondersteuning voor activiteiten die veel bandbreedte vereisen, bijvoorbeeld het streamen van muziek en video's of het downloaden van grote bestanden vanuit een externe locatie. De snelheid van de internettoegang kan dus beperkt zijn.

2.3 De toegang tot de service kan op elk moment, onmiddellijk en zonder voorafgaande melding worden geblokkeerd, opgeschort of geannuleerd om welke reden ook. Enkele redenen kunnen zijn een schending van deze overeenkomst, activiteiten die kunnen leiden tot een aansprakelijkheid voor Eurostar, het bedreigen van de veiligheid van de service, het verstoren van de toegang tot andere gebruikers of netwerken, beperkingen in verband met licenties en schending van toepasselijke wetten of voorschriften. We behouden het recht voor om alle of een deel van je persoonsgegevens of de gegevens die we over jou verzamelen te bewaren en ze bekend te maken aan een regelgevende instantie, een rechtbank of een overheidsinstantie om te voldoen aan de wet- en regelgeving. De persoonsgegevens die je verstrekt tijdens het aanmelden en bepaalde andere gegevens over jou zijn onderworpen aan ons privacybeleid. Meer informatie hierover vind je in ons privacybeleid, beschikbaar op eurostar.com/uk-en/privacy-policy.

2.4 Je aanvaardt dat we naar eigen goeddunken de toegang beperken tot specifieke websites of tot specifieke inhoud. Je aanvaardt dat we af en toe deze beperkingen wijzigen.

2.5 We behouden het recht voor om op welk moment ook de service te annuleren en de specificaties, de inhoud van de entertainment of de gebruiksmethode van de service op welke manier ook te wijzigen.

2.6 Als je de app gebruikt om toegang te krijgen tot de services, dan ga je ermee akkoord dat de licentie voor de app je wordt toegewezen op basis van deze overeenkomst en dat de app onderworpen is aan alle reglementen of beleidsregels van de aanbieder of operator van de appstore van waaruit je de app hebt gedownload. De app wordt niet aan jou verkocht en wij blijven op elk moment de eigenaars van de app, en ook alle handelsmerken, auteursrechten, database-rechten en andere intellectuele-eigendomsrechten in de app blijven de eigendom van ons of van onze licentieverleners. Van tijd tot tijd worden updates van de app vrijgegeven. Afhankelijk van de update kan het zijn dat je sommige of alle services pas kunt gebruiken nadat je de meest recente versie van de app hebt gedownload en de nieuwe voorwaarden hebt aanvaard.

3. Jouw gedrag

3.1 Je mag de service niet gebruiken voor onwettelijke, onethische of ongepaste doeleinden. Tijdens het gebruiken van de service moet je:

(i) wettelijk handelen: niet handelen op een manier die onwettelijk zou kunnen zijn of die andere personen zou kunnen aanmoedigen onwettelijk te handelen. Je mag meer bepaald geen intellectuele-eigendomsrechten schenden, niet handelen op een manier die minderjarigen kan schaden, geen vertrouwelijke of gevoelige informatie openbaar maken en geen strafbare feiten plegen of anderen niet aanmoedigen om een strafbaar feit te plegen.

(ii) op verantwoorde manier handelen: de service wordt aangeboden op voorwaarde dat je hem op een verantwoorde manier gebruikt. Je aanvaardt het feit dat er zich kinderen of kwetsbare personen in je buurt kunnen bevinden die kunnen zien of horen hoe je de service gebruikt. Je mag geen pestende, lasterlijke, bedreigende, obscene, beledigende, racistische, seksistische, discriminerende, aanstootgevende of op een andere manier verwerpelijke of ongepaste activiteiten uitvoeren. Probeer de service op geen enkele manier te wijzigen. Doe je niet voor als een andere persoon. Verzamel geen e-mailadressen of andere persoonsgegevens of gebruik de service niet om spam te versturen. Stoor de mensen in je omgeving niet met hard lawaai of zorgwekkende beelden. Schend tijdens het gebruiken van de service de privacy van anderen niet door bijvoorbeeld foto- of videobeelden van de personen in je omgeving te verzenden.

(iii) redelijk handelen: gebruik de service niet op een manier die de service of het netwerk of een andere verwante technologie (bijvoorbeeld de toestellen van andere gebruikers) kan aantasten. Om al onze klanten een hoogwaardige service te kunnen bieden en om ervoor te zorgen dat het gedrag van enkelingen geen negatieve invloed heeft op het merendeel van de klanten, verklaar je je akkoord met elk beleid inzake eerlijk gebruik van de service dat we mogelijk invoeren.

3.2 Je gaat ermee akkoord je gebruik van de service te stoppen of te wijzigen wanneer een werknemer of agent van Eurostar dit vraagt.

3.3 Wat betreft de app, verklaar je je ermee akkoord om, tenzij uitdrukkelijk vermeld in deze overeenkomst of wettelijk toegestaan:

(i) de app niet te kopiëren, tenzij dit gebeurt in het kader van het normale gebruik van de app;

(ii) de app niet te verhuren, leasen, in onderlicentie te geven, uit te lenen, te vertalen, te combineren, aan te passen, te herzien of te wijzigen;

(iii) geen wijzigingen of aanpassingen aan de app of aan een deel van de app uit te voeren, of toe te staan dat de app of een deel ervan wordt gecombineerd met of wordt opgenomen in andere programma's;

(iv) de app niet de demonteren, te decompileren, te onderwerpen aan reverse-engineering, afgeleide werken te maken op basis van de app of een deel van de app, of pogingen te ondernemen om dergelijke zaken te doen, tenzij deze activiteiten niet kunnen worden verboden.

4. Vrijwaringsclausule

4.1 Je bevestigt en gaat ermee akkoord:

(i) dat de service mogelijk niet ononderbroken of storingsvrij is;

(ii) dat er vertragingen of hiaten kunnen optreden bij het verzenden en ontvangen van gegevens;

(iii) dat je toestel via de service mogelijk wordt blootgesteld aan virussen of andere schadelijke applicaties;

(iv) dat de service wordt aangeboden via een openbaar wifinetwerk en dat dit inherente veiligheidsrisico's inhoudt. Eurostar garandeert niet dat de service veilig is en dat onbevoegde derde partijen geen toegang hebben tot je computer of bestanden, of op een andere manier je aansluiting niet kunnen traceren. Door de service te gebruiken, neem je alle verantwoordelijkheid en risico's op jou voor het gebruik van de service;

(v) dat Eurostar geen controle heeft over en op geen enkele manier aansprakelijk is voor gegevens of inhoud die je opent of ontvangt via het internet tijdens je gebruik van de service. 

(vi) dat we niet verantwoordelijk zijn voor het beperken van de toegang tot gegevens of inhoud die naar je mening beledigend of stuitend zijn;

(vii) dat het jouw verantwoordelijkheid is om ervoor te zorgen dat de minderjarigen onder jouw hoede uitsluitend voor hun leeftijd geschikt materiaal bekijken. Je bevestigt en gaat ermee akkoord dat Eurostar geen controle heeft over minderjarigen die ongepaste of schokkerende inhoud bekijken en hiervoor op geen enkele manier aansprakelijk is.

(viii) dat de toegang tot het internet via de service afhangt van de kwaliteit van het signaal die de trein ontvangt van de plaatselijke zenders en ontvangers van het mobiele telefoonnet en dat we daarom niet op elk moment een volledige service kunnen garanderen. Er zullen onderbrekingen zijn in de toegang tot het internet via de service wanneer de trein door een tunnel rijdt of langs andere elementen rijdt die de signalen naar en vanuit de plaatselijke zenders en ontvangers hinderen. We kunnen niet garanderen dat data zoals e-mails en websites naar behoren worden verzonden en ontvangen.

(ix) dat de service wordt aangeboden "zoals hij is" en "zoals hij beschikbaar is", zonder enige vorm van garantie. Alle waarborgen, voorwaarden, verklaringen, vrijwaringen en garanties over de inhoud of service en over de werking, capaciteit, snelheid, functionaliteit, kwalificaties of kenmerken van de service, ongeacht of deze expliciet of impliciet zijn en of deze voorvloeien uit de wetgeving, gewoontes, voorafgaande mondelinge of schriftelijke verklaringen van Eurostar of andere bronnen (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de garantie van goede kwaliteit, verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, eigendom of niet-schending van rechten) zijn in zover wettelijk toegestaan opgeheven, uitgesloten of afgewezen;

(x) dat Eurostar de service slechts gratis kan aanbieden dankzij de in deze overeenkomst vermelde garantiebeperkingen, vrijwaringsclausules en aansprakelijkheidsbeperkingen, en dat, indien deze bepalingen onafdwingbaar zouden zijn, voor de service aanzienlijke kosten zouden moeten worden aangerekend.

5. Aansprakelijkheid

5.1 We zijn tegenover jou alleen aansprakelijk zoals in deze overeenkomst beschreven. Wij hebben geen andere verplichting of aansprakelijkheid tegenover jou. Je bent als enige verantwoordelijk voor je gebruik van de service en de gevolgen van dergelijk gebruik.

5.2 Je gaat ermee akkoord dat, tenzij in geval van overlijden of verwondingen als gevolg van nalatigheid van Eurostar, we geen aansprakelijkheid dragen - op basis van verbintenissen, onrechtmatige daden, nalatigheid, wettelijke verplichtingen of anderszins - voor enig verlies of enige schade die voortvloeit uit of in verband met de service, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, schade door gemiste verkooptransacties, gederfde winsten of inkomsten, onderbreking van zakelijke activiteiten, verlies van zakelijk gegevens, verlies van het gebruik van de service, verlies van goederen, verlies van contracten, verlies of beschadiging van gegevens of data, of elk ander direct of indirect financieel verlies (zelfs wanneer we op de hoogte waren van de mogelijkheid van dergelijk verlies of dergelijke schade).

5.3 Je verklaart je ermee akkoord Eurostar en zijn leveranciers, licentiegevers, managers, directeuren, werknemers, agenten en verwante bedrijven te vergoeden voor en te verdedigen tegen alle claims, aansprakelijkheid, verlies, schade, kosten of uitgaven (waaronder zonder beperking alle redelijke juridische kosten) die voortvloeien uit of verband houden met je gebruik van de service, alle via de service gedownloade of geüploade materialen, alle handelingen die je hebt verricht in verband met je gebruik van de service, elke schending van de rechten van derde partijen of schending van de wet- of regelgeving en elke schending van deze overeenkomst. Deze paragraaf mag niet worden beschouwd als een beperking van of uitsluiting van andere claims en rechtsmiddelen die Eurostar volgens deze overeenkomst of volgens de wetgeving ter beschikking heeft.

6. Algemene bepalingen

6.1 Tenzij hierboven anders vermeld zijn uitzonderingen, wijzigingen of andere aanpassingen van of op deze overeenkomst alleen geldig wanneer ze schriftelijk zijn en ondertekend zijn door de partij aan wie deze worden opgelegd. Als een bepaling van deze overeenkomst gedeeltelijk of in zijn geheel als onafdwingbaar wordt beschouwd, dan heeft dit geen effect op de geldigheid van de andere bepalingen van deze overeenkomst.

6.2 Op deze overeenkomst is het Engels recht van toepassing en de partijen onderwerpen zich aan de exclusieve jurisdictie van de Engelse rechtbanken.

Versie: 23 maart 2021