Naar hoofdinhoud
Eurostar
Help
Boek

Vervoersvoorwaarden

PDF downloaden

DEFINITIES

In de Algemene Vervoersvoorwaarden wordt gespecifieerd dat:

“IATA/ATB Ticket” verwijst naar het vervoerbewijs in papieren vorm met magneetstrook, waarop de reisgegevens vermeld staan.

“Homeprint Ticket” verwijst naar het vervoerbewijs dat gereserveerd werd op een website vermeld in artikel 2.2. van deze Algemene Vervoersvoorwaarden, afgedrukt op A4-papier, in portretformaat, met een laser- of inkjetprinter en dat uitsluitend op deze drager getoond wordt, samen met het identiteitsbewijs van de Reiziger tijdens de controle hiervan. Het afgedrukte ticket is op naam, persoonlijk en niet overdraagbaar.

“Proces-verbaal van een onregelmatigheid” verwijst naar het document dat wordt opgesteld door de Train Manager en waarvan een exemplaar aan de Reiziger wordt overhandigd indien deze zich aan boord in een situatie van onregelmatigheid bevindt (onregelmatigheid in verband met het tarief, fraude, ongepast gedrag, enz.).

Eurostar London Route Services” verwijst naar het aanbod van hogesnelheidstreinen voor de Eurostar-treinen/ritten van/naar Londen (inclusief van Rijsel naar Brussel), georganiseerd door Eurostar International Limited onder de merknaam “Eurostar”;

Eurostar Continental Route Services” of “Eurostar Continental Route” verwijst naar het aanbod van hogesnelheidstreinen voor alle treinen/ritten van Eurostar tussen België, Frankrijk, Duitsland en Nederland (exclusief de treinen van/naar Londen en van Rijsel naar Brussel), georganiseerd door THI Factory SA, onder de merknaam “Eurostar” en onderwerp van deze Algemene Vervoersvoorwaarden van Eurostar Continental Route;

Doorgaand Ticket” verwijst naar een reis die gekocht is in één handelstransactie en die een of meerdere aansluitingen bundelt zoals gedefinieerd in artikel 12 van de PRR. Alleen die reizen die een Eurostar London Route Service en een Eurostar Continental Route Service, gekocht in het kader van eenzelfde handelstransactie, combineren, worden beschouwd als Doorgaande Tickets in de zin van artikel 12 van de PRR.

“e-voucher” verwijst naar de elektronische tegoedbon die wordt afgegeven door de Klantenservice en die op eurostar.com te gebruiken is of de kortingsbon die door Eurostar wordt verstrekt bij een promotionele actie.

“Dossierkosten” verwijst, afhankelijk van het geval naar:

 • Het bedrag verschuldigd aan de verdeler voor het opstellen van een vervoersovereenkomst in een verkooppunt (callcenters, agentschappen);
 • Het bedrag van de kosten in verband met het opstellen van een Proces-verbaal van een onregelmatigheid door de Train Manager (bovenop het bedrag dat verschuldigd is bij wijze van regularisatie).

“Mobile Ticket” verwijst naar een e-Ticket op een smartphone.

Persoon met een handicap” verwijst naar het begrip “persoon met een handicap” en/of naar het begrip “persoon met beperkte mobiliteit”. “Persoon met een handicap” of “Persoon met beperkte mobiliteit” verwijst naar een persoon wiens mobiliteit beperkt is gedurende het gebruik van een vervoersmiddel, in verband met een lichamelijke handicap (zintuiglijk of motorisch, permanent of tijdelijk), een verstandelijk(e) handicap of gebrek, een andere oorzaak van handicap of zijn leeftijd en wiens situatie de juiste aandacht voor, en aanpassingen aan zijn bijzondere behoeften vereist betreffende het aan alle reizigers ter beschikking gestelde aanbod.

“THI Factory” of “Wij” verwijst naar de naamloze vennootschap naar Belgisch recht, waarvan de maatschappelijke zetel gelegen is te Marcel Broodthaersplein 4, 1060 Brussel (BTW BE 0541.696.005) die, middels haar vergunning voor een spoorwegonderneming, een veiligheidscertificaat in Frankrijk en België en verschillende partnerschappen, al dan niet rechtstreeks internationale en nationale diensten van hogesnelheidspersonenvervoer in België, Frankrijk, Duitsland en Nederland, evenals ondersteunende, aanvullende en samenhangende diensten exploiteert en verdeelt;

Eurostar International Limited verwijst naar de vennootschap die is opgericht in Engeland en Wales onder nummer 2462001, waarvan de maatschappelijke zetel gelegen is op de 6de verdieping in Kings Place, 90 York Way, Londen, N1 9AG (Verenigd Koninkrijk). THI Factory SA en Eurostar International Limited zijn eigendom van dezelfde moederonderneming.

“e-Ticket” verwijst naar het gedematerialiseerde vervoerbewijs, bestaande uit elektronisch opgeslagen informatie met betrekking tot de reis. Het e-Ticket is op naam, persoonlijk en niet overdraagbaar.

“Train Manager” verwijst naar de conducteur die met name verantwoordelijk is voor de controle en de veiligheid aan boord.

“Vervoersmaatschappij”: verwijst individueel of collectief naar de spoorwegmaatschappijen die de vervoersdienst van Eurostar Continental Route exploiteren en met wie een vervoerscontract werd afgesloten, namelijk:

 • NS Internationaal B.V. voor het gedeelte uitgevoerd op Nederlands grondgebied, in de hoedanigheid van vervoerder zoals vermeld in artikel 3 a) van de Uniforme regels betreffende de overeenkomst van internationaal spoorwegvervoer van Reizigers ("UR CIV") die zijn opgesteld door het Internationaal comité van het vervoer per spoor (CIT).
 • THI Factory voor het gedeelte uitgevoerd op het Belgische en Franse grondgebied;
 • THI Factory voor het gedeelte uitgevoerd op het Duitse grondgebied, met dien verstande dat THI Factory de uitvoering van het vervoer op het Duitse grondgebied toevertrouwt aan SNCF Voyages Deutschland GmbH, in de hoedanigheid van feitelijke vervoerder zoals vermeld in artikel 3 b) van de Uniforme regelen betreffende de overeenkomst van internationaal spoorwegvervoer van Reizigers ("UR CIV") die zijn opgesteld door het Internationaal comité van het vervoer per spoor (CIT).

“Reiziger” of “U” verwijst naar elke persoon die reist aan boord van een trein.

DEEL 1 - DE VERVOERSOVEREENKOMST

De hier bedoelde vervoersovereenkomst, afgesloten tussen de Vervoerders en de Reiziger, wordt als volgt gereguleerd (in hiërarchische volgorde):

 1. door de Verordening (EG) 2021/782 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 29 april 2021 betreffende de rechten en verplichtingen van treinreizigerss (herschikking) (“PRR”) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0782 ;
 2. door de Uniforme regelen betreffende de overeenkomst van internationaal spoorwegvervoer van Reizigers die zijn opgesteld door het Internationaal comité van het vervoer per spoor (CIT) (“UR CIV"): https://www.cit-rail.org/en/rail-transport-law/cotif/;
 3. door deze Algemene Vervoersvoorwaarden;

door de Algemene Vervoersvoorwaarden voor reizigers in het treinverkeer die zijn opgesteld door het Internationaal comité van het vervoer per spoor (CIT) (“GCC-CIV/PRR”): https://www.cit-rail.org/en/passenger-traffic/products/.

De vervoersovereenkomst omvat alle reizen die uitgevoerd worden met THI Factory SA voor de Eurostar Continental Route Services, met uitzondering van reizen met een ander vervoermiddel (andere spoorwegonderneming, vliegtuig, bus, tram, metro, taxi, auto, enz.) of te voet.De vervoersovereenkomst omvat derhalve met name niet de transfer tussen stations binnen éénzelfde agglomeratie, tenzij deze transfer uitdrukkelijk werd vermeld in deze Algemene Vervoersvoorwaarden.

DEEL 2 - HET VERVOERBEWIJS

De vervoersovereenkomst bestaat uit één of meerdere vervoerbewijzen, uitgegeven in papieren of elektronische vorm.

Een vervoerbewijs houdt een vervoersovereenkomst in, tenzij anders vermeld.

Het vervoerbewijs in papieren of elektronische vorm geldt als bewijs van zowel de totstandkoming als de inhoud van de vervoersovereenkomst, tenzij het tegendeel wordt bewezen. Voor het elektronische vervoerbewijs is deze bepaling maar van toepassing voor zover de Reiziger de elektronisch opgeslagen informatie, zoals gepreciseerd in artikel 2.5.1.van deze voorwaarden, kan voorleggen.

2.1. Aanvaarding van deze Algemene Vervoersvoorwaarden

Door een vervoerbewijs voor Eurostar Continental Route Services aan te kopen en/of de vervoerdienst van Eurostar Continental Route te gebruiken, aanvaardt de Reiziger zonder voorbehoud de onderhavige Algemene Vervoersvoorwaarden.

2.2. Reservering en gebruiksvoorwaarden van het vervoerbewijs

Elke Reiziger die met Eurostar voor Eurostar Continental Route Services reist, moet over een vervoerbewijs met een reservering in één van de volgende vormen beschikken: IATA/ATB-ticket, Homeprint Ticket, e-Ticket (zie wat dit betreft de bepalingen van artikel 2.3 hieronder).

Het reserveren van een plaats is verplicht. De Reiziger is verplicht deze plaats in te nemen binnen 15 minuten na het vertrek van de trein uit het vertrekstation waarvoor de reservatie werd gedaan, dit om zijn recht op een zitplaats niet te verliezen en te vermijden dat zijn situatie geregulariseerd wordt in overeenstemming met artikel 2.5. van de onderhavige voorwaarden.

Reizigers die aan boord gaan van een trein zonder vervoerbewijs/reservering voor voormelde trein, moeten zich onverwijld melden bij de Train Manager om de situatie te laten regulariseren.

Verscheidene verkoopkanalen laten de Reiziger toe de plaats(en) aan te geven die hij wenst te reserveren. Deze plaatsen worden in de mate van het mogelijke toegewezen.

De vervoerbewijzen kunnen alleen worden gebruikt voor een traject dat op de vermelde datum, in de vermelde trein, tussen de vermelde plaatsen van vertrek en bestemming en in de vermelde comfortklasse wordt afgelegd. Sommige tarieven staan echter toe dat, onder bepaalde voorwaarden en afhankelijk van beschikbaarheid, met een andere trein van Eurostar Continental Route Services op dezelfde datum tussen dezelfde plaats van vertrek en bestemming wordt gereisd.

De Reiziger moet bij de aankoop van het vervoerbewijs controleren dat het tarief, het tijdstip, het parcours en de plaats van vertrek en bestemming die vermeld staan op het vervoerbewijs overeenstemmen met zijn bestelling.

2.3. Reservatie en gebruiksvoorwaarden van e-Ticket

Het e-Ticket is een service die personen die één of meerdere reizen wensen te maken aan boord van treinen van Eurostar Continental Route Service, toelaat te reizen zonder in bezit te zijn van een vervoerbewijs in materiële vorm, dit volgens de hierna omschreven voorwaarden. De gebruikelijke benaming van e-Ticket is ‘virtueel ticket’. Het vervangt het traditionele papieren ticket. De onderliggende vervoersovereenkomst wordt gedematerialiseerd en de reisinformatie (naam van de Reiziger, reisdatum en -tijdstip, plaats van vertrek en bestemming, comfortklasse....) worden in de computer opgeslagen. Deze informatie kan via verschillende kanalen zichtbaar worden gemaakt en gecontroleerd, overeenkomstig hetgeen hierna wordt vermeld in artikel 2.5.

2.3.1. Gebruiksvoorwaarden

De e-Ticket-reservering is persoonsgebonden en niet overdraagbaar. De naam op het ticket mag niet gewijzigd worden. In geval van groepsreizen kan het e-Ticket slechts worden aangeboden voor zover alle leden van de groep met dit formaat ticket reizen. Het gebruik van het e-Ticket is optioneel, behalve voor tickets die gedeeltelijk of volledig met e-vouchers betaald zijn, die zijn enkel als e-Ticket verkrijgbaar.

2.3.2. Bevestiging van een reservering

Reizigers die een e-Ticket kopen of ruilen ontvangen onmiddellijk een bevestigings-e-mail die de belangrijkste reisinformatie, de commerciële informatie en een link naar het e-Ticket in pdf-formaat bevat. Deze bevestiging biedt de Reiziger een overzicht van alle informatie over de reis (naam van de Reiziger, datum, tijdstip, treinnr., nr. zitplaats enz.). Indien nodig, kan de Reiziger (of de persoon die het e-Ticket koopt indien verschillend van de Reiziger), naast de bevestiging ook een aankoopbevestiging per e-mail ontvangen van de distributeur voor de tickets die online of bij een reisagent aangekocht werden. Bij annulering van een e-Ticket ontvangt de Reiziger systematisch een annuleringsbevestiging per e-mail.

De reiziger kan indien gewenst ook een e-mail ontvangen met informatie over eventuele verstoringen van de Eurostar Continental Route Services voor zijn reis. Reizigers die hun mobiele nummer tijdens de reservering hebben opgegeven, ontvangen vóór het vertrek van hun trein, voor zover mogelijk, een melding indien het verkeer van Eurostar Continental Route Services verstoord is. Indien hij daarom verzoekt, ontvangt de Reiziger met een smartphone bovendien (iii) een MobileTicket met barcode voor de identificatie aan boord.

2.3.3. Betwisting van het afleggen van een reis

In het geval het gebruik van een e-Ticket wordt betwist, beschikt de Reiziger over een maand na de reisdatum om dit te melden bij de Klantenservice. Na deze termijn kan zijn verzoek niet meer in behandeling worden genomen.

2.3.4. Aansprakelijkheden

THI Factory kan niet aansprakelijk worden gesteld voor afwezigheid, vertraging, verlies of onjuiste bezorging van de e-mail/sms, noch voor verzending hiervan aan een onjuist adres, noch voor het niet beschikbaar zijn of slecht functioneren van de Service, voorproblemen met telefoon- en internetverbindingen die de uitvoering van de verplichtingen waarmee zij is belast binnen het kader van de e-Ticket-service vertragen of verhinderen. Hoewel THI Factory erop toeziet dat alle informatie die aan de Reiziger wordt doorgegeven correct is, kan THI Factory niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten omtrent de inhoud van de informatie noch voor de eventuele gevolgen daarvan. THI Factory kan overigens niet aansprakelijk worden gesteld voor frauduleus gebruik van een e-Ticket.

2.4. Aankoop

Tenzij anders vermeld kunnen de vervoerbewijzen van Eurostar Continental Route Services door de Reiziger worden gekocht via de sites eurostar.com, de mobiele Eurostar-applicatie en bij sommige spoorbedrijven (met uitzondering van THI Factory) en hun erkende verdelers. Eventuele dossierkosten kunnen worden toegevoegd en zijn ten laste van de Reiziger.

Verloren of gestolen vervoerbewijzen worden niet vervangen of terugbetaald.

Reizigers die alleen reizen hebben toegang tot het tarievenaanbod tot vier maanden vóór vertrekdatum, terwijl Reizigers die met de Groepsformule reizen toegang hebben tot het tarievenaanbod tot vier maanden vóór de vertrekdatum (met uitzondering van bepaalde treinen, waaronder de seizoenstreinen). De verkoop wordt, afhankelijk van het tarief, een paar minuten voor het vertrek van de trein gesloten. In de aankoopprijs van een vervoerbewijs zitten de reis, de gereserveerde zitplaats en, indien van toepassing, de diensten verbonden aan de comfortklasse, vervat.

2.4.1. Aankoop in Duitsland:

•DB-stations (DB Reisezentrum)

•Bij de door DB erkende reisbureaus

•Telefoon*:

Customer Service Center: (+49) (0)30 70070000 (kostprijs van een lokale oproep afhankelijk van de operator),

€ 14, £ 12 of $ 20 kosten worden aangerekend voor de telefonische aankoop en dienst na verkoop – aangerekend per dossier en niet per ticket.

Voor personen met eenhandicap of met beperkte mobiliteit: zelfde nummer als hierboven, geen toeslag.

Voor groepen: +49 30 91739258 (kostprijs van een lokale oproep afhankelijk van de operator - geen toeslag - 09.00 – 17.00 uur van maandag tot vrijdag),

Club Eurostar:

Classique en Avantage: (+49) (0)30 70070000 (kostprijs van een lokale oproep afhankelijk van de operator)

Call Center DB: +49 (0) 180 6 996633 (€ 0,20/min vanaf een vast toestel in Duitsland; € 0,60/min maximaal vanaf een Duitse mobiele telefoon), 24/7

•Internet: door DB erkende reisbureaus en op www.bahn.de.

2.4.2. Aankoop in Frankrijk:

•SNCF-stations en -shops

•Bij de door SNCF erkende reisbureaus

•Telefoon*:

Customer Service Center: (+33) 170706088 (kostprijs van een lokale oproep afhankelijk van de operator),

€ 14, £ 12 of $ 20 kosten worden aangerekend voor de telefonische aankoop en dienst na verkoop – aangerekend per dossier en niet per ticket.

Voor personen met een handicap of met beperkte mobiliteit: zelfde nummer als hierboven, geen toeslag.

Voor groepen: +33 186266965 (kostprijs van een lokale oproep afhankelijk van de operator - geen toeslag - 09.00 – 17.00 uur van maandag tot vrijdag),

Club Eurostar:

Classique en Avantage: (+33) 170706088 (kostprijs van een lokale oproep afhankelijk van de operator)

Internet: door SNCF erkende reisbureaus en op www.sncf-connect.com

2.4.3. Aankoop in België:

•NMBS-stations die internationale tickets verkopen

•Bij de door NMBS-Europa en SNCF erkende reisbureaus

•Telefoon*:

Customer Service Center: (+32) 2 4006776 (kostprijs van een lokale oproep afhankelijk van de operator),

€ 14, £ 12 of $ 20 kosten worden aangerekend voor de telefonische aankoop en dienst na verkoop – aangerekend per dossier en niet per ticket.

Voor personen met een handicap of met beperkte mobiliteit: zelfde nummer als hierboven, geen toeslag.

Voor groepen: +32 2 5861804 (kostprijs van een lokale oproep afhankelijk van de operator - geen toeslag - 09.00 – 17.00 uur van maandag tot vrijdag),

Club Eurostar:

Classique en Avantage: (+32) 2 4006776 (kostprijs van een lokale oproep afhankelijk van de operator)

Deze kosten worden niet teruggegeven in geval van terugbetaling of annulering van een treinticket. Neem contact op met een verkooppunt of raadpleeg de website www.b- europe.com voor meer informatie over de voorwaarden van de niet-toepassing van deze dossierkosten

•Internet: reisbureaus erkend door NMBS Europe en op alle sites van NMBS Europe

www.b-europe.com

2.4.4. Aankoop in Nederland :

•Stations: Stations die internationale tickets verkopen

• Telefoon*:

Customer Service Center: +31 20 5323232 (kostprijs van een lokale oproep afhankelijk van de operator),

€ 14, £ 12 of $ 20 kosten worden aangerekend voor de telefonische aankoop en dienst na verkoop – aangerekend per dossier en niet per ticket.

Voor personen met een handicap of met beperkte mobiliteit: zelfde nummer als hierboven, geen toeslag.

Voor groepen: +31 20 5321560 (kostprijs van een lokale oproep afhankelijk van de operator - geen toeslag - 09.00 – 17.00 uur van maandag tot vrijdag),

Club Eurostar:

Classique en Avantage: +31 20 5323232 (kostprijs van een lokale oproep afhankelijk van de operator)

•Door NS International erkende reisbureaus of www.nsinternational.nl

2.4.5. Aankoop in het V.K.:

• Telefoon*:

Customer Service Center: (+44) 3432 186186 (kostprijs van een lokale oproep afhankelijk van de operator),

€ 14, £ 12 of $ 20 kosten worden aangerekend voor de telefonische aankoop en dienst na verkoop – aangerekend per dossier en niet per ticket.

Voor personen met een handicap of met beperkte mobiliteit: zelfde nummer als hierboven, geen toeslag.

Voor groepen: (+44) 3448224800 (kostprijs van een lokale oproep afhankelijk van de operator - geen toeslag - 09.00 – 17.00 uur van maandag tot vrijdag),

Club Eurostar:

Classique en Avantage: (+44) 3432 186186 (kostprijs van een lokale oproep afhankelijk van de operator)

2.4.6. Aankoop in de V.S.:

• Telefoon*:

Customer Service Center: 01 646 934 6454 (kostprijs van een lokale oproep afhankelijk van de operator),

* Openingsuren van het Customer Service Center voor Eurostar Continental Route Services: 7d/7 van 7.00 tot 22.00 uur.

2.4.5. Gebruik van de e-vouchers

Reservaties met e-vouchers moeten gemaakt worden door de persoon die op de e-voucher vermeld wordt (d.w.z. door de persoon en met het e-mailadres dat gebruikt werd voor de oorspronkelijke reservatie, waarvoor de e-voucher toegekend werd). U kunt een reservatie maken met e-vouchers voor iemand anders maar u kunt uw e-vouchers niet doorgeven aan iemand anders.

2.5. Controle van het vervoerbewijs en beheer van onregelmatige situaties

1) De Reiziger moet vóór toegang tot de trein, bij ontvangst aan de deur en/of gedurende de hele duur van zijn reis zijn vervoerbewijs en in voorkomend geval de bewijsstukken verbonden aan de voorwaarden van zijn reis (bv. een kaart die het recht op een speciaal tarief bewijst, identiteitskaart, digitale Club Eurostar-kaart, de 2D-code die vermeld staat op de e-mail waarin zijn/haar lidmaatschap van Frequent en Premium Pass bevestigd wordt, het vervoerbewijs voor de heen- en de terugreis wanneer het tarief alleen van toepassing is op een heen- en terugreis, enz.), evenals alle documenten of informatie die wij moeten kunnen verifiëren om de lokale wetgeving na te leven (bijv. Franse gezondheidspas, Europees coronacertificaat), kunnen voorleggen.

De Reiziger wordt aangemoedigd te reizen met een digitaal vervoerbewijs als hij een e-Ticket gereserveerd heeft. Hij moet in staat zijn een geldige bevestiging van reservering te tonen die op zijn naam is opgesteld. Dit kan zijn:

- een e-Ticket (toegankelijk via de pdf-link die verzonden is in de bevestigingsmail van de reis of via het Club Eurostar-account) met de leesbare 2D-barcode, of

- een Club Eurostar-kaart, of

- een MobileTicket als de klant daarom heeft verzocht of zijn mobiele nummer heeft opgegeven tijdens zijn reservering.

Enkel de registratie in het Eurostar-computersysteem is hiervan het bewijs.

2) Het bezit en/of de geldigheid van de vervoerbewijzen (en die van de bewijsstukken) en/of van alle documenten die we moeten kunnen verifiëren om de lokale wetgeving na te leven, wordt op het perron en/of in de trein gecontroleerd door het personeel van Eurostar Continental Route Services. Tevens kan de identiteit van de Reiziger gecontroleerd worden.

Elke persoon die, zelfs al heeft hij/zij een geldig vervoersbewijs, zich niet houdt aan de reservatie- en/ of gebruiksvoorwaarden van zijn vervoersbewijs en/of deze Algemene Vervoersvoorwaarden of alle andere voorwaarden van Eurostar (meer bepaald de Club Eurostar Algemene Voorwaarden en de Algemene Voorwaarden van de Pass-abonnementen), en/of die zich niet houdt aan enige instructie, gezondheidsmaatregel, veiligheids- of beveiligingsverplichting die werd opgelegd door de lokale autoriteiten en/of door THI Factory op hun gebieden van invloed en/of aan boord van de treinen en/of die gedrag stelt dat de veiligheid van de trein, het personeel van Eurostar, de autoriteiten en/of Reizigers kan aantasten, kan worden geweigerd of uitgesloten worden van de trein, zonder recht op terugbetaling van de prijs van het vervoer.

Bovendien kunnen de volgende gedragingen, zonder limitatief te zijn, aanleiding geven tot sancties tegen de dader ervan:

a) discriminerende of aanstootgevende uitspraken, fysieke agressie, poging tot of dreiging met fysieke agressie tegenover het personeel van Eurostar, de Reizigers of de autoriteiten;
b) niet-naleving van de veiligheidsrichtlijnen en het rookverbod, misbruik van het alarmsignaal of de trein bewust vertragen;
c) beschadiging of diefstal van materiaal/meubilair (met inbegrip van misbruik/ diefstal van de noodhamer ...).

Elke persoon die overtredingen pleegt op de vorige paragraaf, kan sancties opgelegd krijgen door THI Factory die in verhouding zijn met de ernst van zijn/haar gedrag zoals, zonder limitatief te zijn: het verbod om te reizen met alle Eurostar treinen (zelfs wanneer hij/zij in het bezit is van een geldig vervoersbewijs), de annulering van eventuele latere reservaties, het verbod van toegang tot de Eurostar Lounges, de uitsluiting met onmiddellijke ingang van Club Eurostar en/of de beëindiging van zijn Abonnement en dit om de belangen van Eurostar/THI Factory te beschermen.

THI Factory behoudt zich ook het recht voor om een vergoeding te eisen voor de schade die werd opgelopen ten gevolge van de handelingen van de dader van de feiten.

In de trein moet een Reiziger die niet over een geldig vervoerbewijs beschikt (of die niet in het bezit is van de bewijsstukken verbonden aan zijn ticket) zich spontaan melden bij de Train Manager, die zijn situatie zal regulariseren op basis van de referentieprijs van de desbetreffende comfortklasse, verhoogd met € 25 boordkosten (cash te betalen of met bankkaart). Indien de Reiziger niet onmiddellijk betaalt, kan hij hem de toegang of het vervoer geweigerd worden, wordt een Proces-verbaal van onregelmatigheid opgesteld zonder dat de Reiziger recht heeft op enige vergoeding. In een dergelijk geval zullen dossierkosten voor een forfaitair bedrag van € 40 aan het verhoogde boordtarief toegevoegd worden, zoals hierboven beschreven.

Ingeval eenklant het gevraagde bedrag niet onmiddellijk betaalt, in geval er duidelijk sprake is van fraude en/of in geval van gedragingen die de veiligheid van de trein en/of het comfort van de Reizigers in het gedrang kunnen brengen en/of in het geval men de gezondheidsmaatregelen en veiligheidsvereisten die werden opgelegd door de lokale overheden en/of door THI Factory niet naleeft, zal de Train Manager een Proces-verbaal van onregelmatigheid opmaken op basis van een identiteitsbewijs, met een kopie voor de Reiziger. Dit Proces-verbaal van onregelmatigheid kan leiden tot schadeloosstellingen (tot 95 euro voor onregelmatigheden anders dan het niet in bezit zijn van een geldig vervoerbewijs) en/of verdere gerechtelijke vervolging, onverminderd de eventuele schadevergoeding ten laste van de Reiziger. In dergelijk geval riskeren houders van een kaart die recht geeft op speciale tarieven, houders van abonnementen, dat deze onmiddellijk ingetrokken worden en dat ze administratieve kosten moeten betalen. In geval van bewezen fraude worden de nog niet verbruikte e-Tickets niet terugbetaald. Indien de reiziger niet onmiddellijk zijn regularisatie betaalt, dan heeft hij een termijn van 15 kalenderdagen om over te gaan tot betaling, via overschrijving of online op eurostar.com, nadien zullen hem extra kosten worden aangerekend, ten bedrage van € 150, voor een eerste herinnering en na een tweede herinnering zal het dossier doorgestuurd worden naar een deurwaarder en/of een incassobureau.

3) Om veiligheidsredenen en om een vertrek op tijd te garanderen, moeten de Reizigers verplicht uiterlijk twee minuten voor de vertrektijd van de trein op het perron aanwezig zijn en in staat zijn aan boord van de trein te gaan. Indien zij later komen, kan hen de toegang tot de trein geweigerd worden.

4)In bepaalde stations (bv. Rotterdam, Schiphol Airport, Amsterdam) dienen de reizigers om het station te betreden/verlaten tevens de barcode op hun vervoerbewijs te scannen aan de toegangspoortjes.In dergelijk geval dienen de Reizigers (i) hun vervoerbewijs zodanig te printen dat de barcode die erop staat volledig kan worden gescand, en (ii) zich voldoende op voorhand tot het station te wenden teneinde tijdig op het perron aanwezig te zijn zoals bepaald in bovenstaand artikel 2.5. 3).

2.6. Beschikbaarheid en overboeking

1)De treinen van Eurostar Continental Route Services bieden niet allemaal dezelfde reisformules noch hetzelfde aantal plaatsen voor de verschillende reisformules. Er zijn maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar voor de voordeligste formules. Het is daarom aanbevolen uw vervoerbewijs zo vroeg mogelijk te kopen, afhankelijk van de tariefvoorwaarden, om de grootste kans te maken op een voordelige treinreis.

2)Treinen die volgeboekt waren bij de reservering, beschikken soms toch nog over enkele vrije plaatsen, ingeval bepaalde klanten zich niet aanmelden op het ogenblik van vertrek. Enkele plaatsen kunnen aangeboden worden in overboeking, echter zonder garantie op een zitplaats (er zijn wel klapstoeltjes beschikbaar), of op catering op de zitplaats in “Premium”. Tijdens de reserveringsprocedure en vóór de betaling van het vervoerbewijs wordt aan de Reiziger naar behoren meegedeeld dat hij een vervoerbewijs zonder garantie op een zitplaats koopt. In dat geval bevat het vervoerbewijs de mededeling “zitplaats indien beschikbaar”. Het volstaat dan u te wenden tot de Train Manager, die zijn uiterste best zal doen om u in de mate van het mogelijke een beschikbare plaats toe te wijzen.

2.7. Omruiling en terugbetaling

Het principe en de voorwaarden om vervoerbewijzen te ruilen, hangen af van het tarief. Bij een ruil wordt (i) een nieuw vervoerbewijs afgeleverd, voor de IATA-vervoerbewijzen, (ii) het reisdossier van de Reiziger gewijzigd voor de Homeprint Tickets en e-Tickets, met eventueel de inning van het prijsverschil. Ruilen kan enkel voor een reis met hetzelfde vertrekstation en dezelfde bestemming als het originele ticket. Ruilen is mogelijk op voorwaarde dat er nog beschikbare plaatsen zijn in de trein.

Het principe en de voorwaarden voor de terugbetaling van vervoerbewijzen, hangen af van het tarief (Deel 3 -Tarievenaanbod). Om een reservatie te annuleren en een terugbetaling te ontvangen, dient u uw oorspronkelijke aankoopkanaal te contacteren.

Ongeacht het land van aankoop kan de aanvraag voor terugbetaling van vervoerbewijzen die gekocht werden in een reisbureau, enkel gericht worden aan het uitgiftebureau, en enkel ingeval de gekozen reisformule recht geeft op een terugbetaling. Het is mogelijk dat het reisbureau voor de terugbetaling ook dossierkosten aanrekent. Die blijven ten laste van de Reiziger.

Als het gekozen tarief de mogelijkheid tot terugbetaling biedt kan die aangevraagd worden tot 2 maanden na de reisdatum vermeld op het vervoerbewijs.

Wanneer het vervoerbewijs betaald werd met een creditcard, zal het verkooppunt de terugbetaling regelen via de kredietinstelling.

Voor een aankoop op onze website: Klanten kunnen hun eigen reservering beheren om een e-Ticket te wijzigen dat online gekocht werd op www.thalys.com of op www.eurostar.com (om een reis te wijzigen die gedeeltelijk of volledig met e-vouchers betaald werd, zie 2.7.8.

Naast de voorgaande paragraaf, kan de Klant ook de volgende diensten contacteren:

Voor een aankoop in Duitsland:

•Zie de telefoonnummers van het Customer Service Center in artikel 2.4.

Voor een aankoop in Frankrijk:

•Zie de telefoonnummers van het Customer Service Center in artikel 2.4.

Voor een aankoop in België:

•Zie de telefoonnummers van het Customer Service Center in artikel 2.4.

Voor een aankoop in Nederland:

•Zie de telefoonnummers van het Customer Service Center in artikel 2.4.

Voor een gedeeltelijk of volledig in e-vouchers betaalde aankoop:

De Reiziger die een e-Ticket wil omruilen dat gedeeltelijk of volledig met e-vouchers werd gekocht, kan zijn reservering beheren:

•Op de website Eurostar.com in de rubriek Account

De Reiziger die een e-Ticket dat hij gedeeltelijk of volledig met e-vouchers gekocht heeft, wil annuleren, moet naar de website Eurostar.com gaan.

 1. Als het vervoerbewijs uitsluitend betaald werd met e-vouchers, dan zal de terugbetaling eveneens gebeuren via nieuwe e-vouchers op naam van de houder van de originele e-voucher(s).
 2. Als het vervoerbewijs gedeeltelijk betaald werd in contanten en gedeeltelijk mete-vouchers, zal de terugbetaling op dezelfde manier gebeuren, namelijk een terugbetaling van hetzelfde bedrag dat betaald werd in contanten en een terugbetaling van hetzelfde bedrag dat betaald werd met e-voucher(s).
 3. Anders zal de terugbetaling naar eigen goeddunken gebeuren via overschrijving.

Voor het wijzigen van een e-Ticket-reis die online werd gereserveerd op www.thalys.com of op Eurostar.com vanuit het Club Eurostar-account

Om een e-Ticket te wijzigen dat online werd gereserveerd vanuit het Club Eurostar-account (om een reis te wijzigen die gedeeltelijk of volledig met e-vouchers betaald werd, gelden dezelfde regels als in paragraaf 2.7.3.5), kan de klant kan zijn reservering beheren:

Op onze website in de rubriek Account

●Via het Customer Service Center van Club Eurostar (zie hierboven voor de nummers per land)

Voor elke aankoop buiten www.thalys.com of Eurostar.com wordt de omruiling of terugbetaling uitgevoerd bij het oorspronkelijk verkoopkanaal.

2.8. Aansprakelijkheid van de Vervoerders

2.8.1. Aansprakelijkheid in geval van lichamelijk letsel aan personen

In geval van overlijden of letsel van de Reiziger tijdens de uitvoering van het vervoer, geldt het volgende:

THI Factory is tegenover de Reizigers aansprakelijk voor de exploitatie van de service die verricht wordt op de Belgische en Franse netten;

THI Factory en SNCF Voyages Deutschland GmbH zijn tegenover de Reizigers hoofdelijk aansprakelijk voor de exploitatie van de dienst op het Duitse net volgens artikel 26 § 5 CIV;

NS is tegenover de Reizigers aansprakelijk voor de exploitatie van de service die verricht wordt op het Nederlandse net.

De aansprakelijkheid van de Vervoerders (waaronder met name de gronden van uitsluiting) en de door hen in het kader van dit artikel verschuldigde vergoedingen worden geregeld door de bepalingen van deel 11 van de GCC-CIV/PRR.

2.8.2. Aansprakelijkheid bij materiële schade

In geval van overlijden of letsel van de Reizigers, is de Vervoerder bovendien krachtens deel 12 van de GCC-CIV/PRR aansprakelijk voor de schade die voortvloeit uit het totale of gedeeltelijke verlies of uit de schade van de voorwerpen die de Reiziger ofwel bij zich had ofwel bij zich had als handbagage.

2.8.3. Aansprakelijkheid bij niet naleving van de dienstregelingen: beleid bij vertraging, gemiste aansluitingen en annuleringen.

2.8.3.1. Indien de Reiziger zijn reis niet gemaakt heeft in verband met een vertraging van meer dan 60 minuten aangekondigd bij het vertrek van zijn trein of omdat zijn trein afgeschaft werd

Indien de Reiziger zijn reis niet gemaakt heeft omdat zijn trein van Eurostar Continental Route Services werd aangekondigd met meer dan 60 minuten vertraging bij het vertrek of indien deze werd afgeschaft, zijn gratis omruiling of volledige terugbetaling mogelijk volgens de hierna omschreven voorwaarden en modaliteiten.

2.8.3.1.1. Omruilen

Als de reis oorspronkelijk gereserveerd werd via SNCB, SNCF, NS, Trainline of een reisbureau

De Reiziger moet contact opnemen met het verkooppunt waar het vervoerbewijs gereserveerd werd.

Als de reis oorspronkelijk gereserveerd werd op Thalys.com of op Eurostar.com of bij het Customer Service Center

●Voor de tarieven die in principe zonder kosten omgeruild kunnen worden, zelfs na de vertrektijd van de trein, is omruilen mogelijk bij het oorspronkelijke verkooppunt, d.w.z. op Eurostar.com of via het Customer Service Center.

Voor de tarieven die niet zonder kosten omgeruild kunnen worden na de oorspronkelijke vertrektijd, heeft de Reiziger bij uitzondering recht op gratis omruilen. Men kan telefonisch om omruilen verzoeken via het Customer Service Center (contactgegevens in artikel 2.7) of op sociale media, via Twitter of Messenger.

2.8.3.1.2. Terugbetaling

Als de reis oorspronkelijk gereserveerd werd via SNCB, SNCF, NS, Trainline of een reisbureau

De Reiziger moet contact opnemen met het verkooppunt waar het vervoerbewijs gereserveerd werd.

Als de reis oorspronkelijk gereserveerd werd op Eurostar.com of op Thalys.com of per telefoon bij het Customer Service Center

●Voor de tarieven die in principe voor 100% terugbetaald worden, zelfs na de vertrektijd van de trein, kan het verzoek om terugbetaling ingediend worden bij het oorspronkelijke verkooppunt, d.w.z. op Eurostar.com of via het Customer Service Center.

Voor de tarieven die in principe niet voor 100% terugbetaald worden na de vertrektijd van de trein, heeft de Reiziger bij uitzondering recht op een terugbetaling zonder kosten. Men kan telefonisch om een terugbetaling verzoeken via het Customer Service Center (contactgegevens in artikel 2.7) of op sociale media, via Twitter of Messenger.

2.8.3.2. Schadeloosstelling bij vertraging opgelopen bij de aankomst van een met een trein gemaakte reis

Eurostar Continental Route Services biedt meerdere alternatieve vormen van compensatie aan naargelang van de duur van de vertraging.

De schadeloosstelling neemt als eerste de vorm aan van een e-voucher, eventueel van een papieren voucher als deze gebruikt moet worden bij een reisbureau, of op aanvraag uwerzijds, van beloningspunten die worden bijgeschreven op uw Club Eurostar-account of van een terugbetaling door middel van een bankoverschrijving.

Bij compensatie in de vorm van een e-voucher of in de vorm van beloningspunten die worden bijgeschreven op uw Club Eurostar-account bieden wij u een gullere schadeloosstelling aan dan voorzien in het Europese reglement betreffende de rechten en plichten van reizigers in het treinverkeer:

In de vorm van e-vouchers:

-30% van de prijs van het ticket voor een vertraging van 60 minuten of meer*

-60% van de prijs van het ticket voor een vertraging van 120 minuten of meer* en

-75% van de prijs van het ticket voor een vertraging van 180 minuten of meer*

In de vorm van beloningspunten die worden bijgeschreven op uw Club Eurostar-Account (waarbij £ 0,09 = 1 punt en € 0,12 = 1 punt en $ 0,12 = 1 punt):

-25% van de vertraging van de rit/bestemming in punten voor een vertraging gelijk aan of groter dan 60 minuten.

-50% van de vertraging van de rit/bestemming in punten voor een vertraging gelijk aan of groter dan 120 minuten.

-75% van de vertraging van de rit/bestemming in punten voor een vertraging gelijk aan of groter dan 180 minuten.

*Er kan altijd om een financiële compensatie in de vorm van een bankoverschrijving of op de creditkaart gevraagd worden, maar in dat geval zijn alleen de percentages voorzien in het Europese reglement betreffende de rechten en plichten van reizigers in het treinverkeer van toepassing, te weten:

-25% van de prijs van het ticket voor een vertraging van 60 minuten of meer en

-50% van de prijs van het ticket voor een vertraging van 120 minuten of meer.

Het bedrag van de compensatie in de vorm van e-vouchers of in geldelijke vorm zal berekend worden op basis van de prijs die u daadwerkelijk heeft betaald voor de Eurostar Continental Route Services of het Doorgaand ticket dat onderworpen is aan de vertraging. Indien een contract meer dan een terugbetaling voorziet, en de kostprijs van de individuele rit/dienst die onderworpen is aan de vertraging niet duidelijk is, zal het bedrag van uw compensatie onder bovenstaande paragrafen berekend worden in verhouding met de volledige prijs die u heeft betaald. Wanneer u reist als deel van een reispakket waarbij een ticketprijs toegekend aan de rit/dienst onderhevig aan de vertraging niet is gespecificeerd, dan zal de prijs gebaseerd worden op een bedrag dat we redelijkerwijs specificeren met betrekking tot de betaling die we hebben ontvangen voor uw reis en in verhouding tot de betrokken rit/dienst van de reis.

Wij informeren u over de beschikbare mogelijkheden voor herroutering binnen 100 minuten vanaf de geplande vertrektijd van uw trein of van uw vertraagde of geannuleerde doorgaande ticket. Als wij dit niet doen en u per trein, touringcar of bus naar uw eindbestemming reist met gebruikmaking van de diensten van een andere vervoerder, betalen wij u de door u gemaakte benodigde, passende en redelijke kosten van de trein-, touringcar- of busreis terug. Uw aanvraag moet vergezeld gaan van de bewijsstukken.

2.8.3.2.3. Voor het voorleggen van een compensatieaanvraag (ongeacht de gekozen wijze van compensatie) heeft u de keuze uit: (i) het invullen van het online compensatieformulier op onze website of (ii) het invullen en aan ons opsturen van het door de Europese Commissie opgestelde formulier. Aanvragen die meer dan een jaar na de datum van de oorspronkelijke reis worden ingediend, kunnen niet worden aanvaard.

2.8.3.3. Beperkingen inzake het recht op schadevergoeding

De Reiziger heeft geen recht op vergoeding als hij geïnformeerd was over de vertraging vóór hij het ticket kocht, of als de vertraging gedurende de voortzetting van de reis minder dan 60 minuten bedraagt in het aankomststation.

Vergoedingen kleiner dan € 4 worden niet terugbetaald.

THI Factory is niet verplicht om een vergoeding te betalen indien zij kan bewijzen dat de vertraging, gemiste aansluiting of annulering rechtstreeks veroorzaakt werd door of inherent samenhing met:

a)buitengewone omstandigheden die geen verband houden met de spoorwegexploitatie, zoals extreme weersomstandigheden, grote natuurrampen of grote volksgezondheidscrises, die THI Factory — ondanks de inachtneming van de in de specifieke omstandigheden van het geval geboden zorgvuldigheid — niet kon vermijden en waarvan THI Factory de gevolgen niet kon verhinderen; of

b)een fout van de reiziger; of

c)het gedrag van een derde dat THI Factory, ondanks de inachtneming van de in de specifieke omstandigheden van het geval geboden zorgvuldigheid, niet kon vermijden en waarvan THI Factory de gevolgen niet kon verhinderen, zoals personen op het spoor, kabeldiefstal, noodgevallen aan boord, rechtshandhavingsactiviteiten, sabotage of terrorisme.

2.8.3.4. Herroutering en assistentie

Krachtens artikel 32 CIV (bijzonder rechtsstelsel inzake vrijstellende oorzaken van het spoorwegrecht), eveneens bij het PRR gevoegd, zijn de Vervoerders niet verplicht om Reizigers te herrouteren of bij te staan zoals respectievelijk bepaald in artikel 18 en artikel 20 PRR, wanneer de vertraging, de gemiste aansluiting of de annulering te wijten is aan één van de volgende oorzaken:

1. omstandigheden die buiten de spooruitbating vallen en die de Vervoerder ondanks de volgens de bijzonderheden van het geval vereiste ijver niet kon verhinderen en waarvan hij de gevolgen niet kon vermijden, of

2. een fout van de Reiziger, of

3. het gedrag van een derde dat de Vervoerder, ondanks de volgens de bijzonderheden van het geval vereiste ijver niet kon verhinderen en waarvan hij de gevolgen niet kon vermijden; een andere onderneming die dezelfde spoorinfrastructuur gebruikt wordt niet beschouwd als een derde; het verhaalrecht wordt niet aangetast.

2.9. Minderjarigen

Om veiligheidsredenen is het niet toegelaten dat kinderen jonger dan 12 jaar alleen reizen met Eurostar Continental Route Services. Aan kinderen jonger dan 12 jaar die alleen reizen wordt de toegang tot de treinen van Eurostar Continental Route Services stellig geweigerd. Indien de ouders of wettelijke voogden het kind echter alleen op het perron zouden achterlaten, dan zal THI Factory zich verplicht zien de politie te contacteren, die als enige bevoegd is wat betreft de zorg voor het kind.

Kinderen jonger dan 12 jaar mogen in het gezelschap van een volwassene reizen of in het gezelschap van een kind van 12 tot 18 jaar.

Elk minderjarig kind (onder de 18 jaar) reist in alle gevallen onder de verantwoordelijkheid van zijn ouders of wettelijke voogden. Het is de plicht van de ouders of de wettelijke voogden inlichtingen in te winnen bij de bevoegde nationale overheid en zich ervan te vergewissen dat hun kind alle vereiste documenten bij zich heeft om de grenzen te mogen oversteken. Indien een minderjarige niet de vereiste documenten bij zich heeft, kan de Train Manager de toegang aan boord weigeren en contact opnemen met de bevoegde autoriteiten.

Voor de verbindingen van Eurostar Continental Route Services vanuit Frankrijk moeten minderjarigen die niet vergezeld zijn van minstens een van de ouders of een van hun wettelijke voogden een Autorisation de Sortie du Territoire (AST) bij zich hebben, zoals vereist door de Franse overheid.

2.10. Personen met een handicapen beperkte mobiliteit

1.Om het in- en uitstappen van personen met een handicap te vergemakkelijken, kan men om assistentie vragen. Deze assistentie-aanvraag moet uiterlijk 24 uur voor de reis ingediend worden door te bellen naar:

-In België : +32 (0)2 528 28 28 dagelijks van 7u tot 21.30u (kosten van een lokaal gesprek volgens het tarief van de telefoonprovider) of via het formulier voor een online assistentie-aanvraag NMBS Europa (gratis service). Uw assistentie-aanvraag kan ingediend worden vanaf de aankoop van uw biljet en tot uiterlijk 24 uur voor de reis;

-In Frankrijk : +33 (0)8 90 64 06 50 dagelijks van 7u tot 22u (kosten van een lokaal gesprek volgens het tarief van de telefoonoperator) of via het formulier online assistentie-aanvraag (gratis service). Uw assistentie-aanvraag kan ingediend worden vanaf de aankoop van uw biljet en tot uiterlijk 24 uur voor de reis;

-In Nederland: +31 (0)3 02 35 78 22 (kosten van een lokaal gesprek volgens het tarief van de telefoonprovider). Uw assistentie-aanvraag kan ingediend worden zodra u uw reis gereserveerd heeft en uiterlijk 24 uur voor de reis;

- in Duitsland: +49 (0)1 806 512 512 van maandag t/m vrijdag van 6u tot 22u en op zaterdag van 8u tot 14u (eerste 30 seconden gratis, daarna € 0,20/min vanaf een vast toestel in Duitsland of maximaal € 0,60/min vanaf een mobiele telefoon). Uw assistentie-aanvraag kan ingediend worden zodra u uw reis gereserveerd heeft en uiterlijk 24 uur voor de reis;

- In het VK : Bel op de volgende nummers (selecteer je taal en vervolgens optie 6): België: +32 (0)2 400 67 76, Frankrijk: +33 (0)1 70 70 60 99, Het Verenigd Koninkrijk, Nederland en Duitsland: +44 (0)3432 186 186

Je kunt ons bereiken van maandag tot vrijdag van 9 u. tot 19 u. (plaatselijke tijd), op zaterdag en zondag van 9 u. tot 16 u. (plaatselijke tijd) en op Britse feestdagen van 9 u. tot 16.15 u. (plaatselijke tijd).

Of gebruik dit contactformulier ten minste 24 uur voordat je vertrekt en selecteer 'Reisassistentie'. Als we meer informatie nodig hebben, bellen of e-mailen we je rechtstreeks.


Er bestaat een speciaal tarief voor personen die reizen in een rolstoel. In de treinen van Eurostar Continental Route Services is voor deze personen een speciale ruimte voor rolstoelen voorzien in “Premium” in de rijtuigen 1, 11 en 21 voor een voordelige vaste prijs”. Een stoel met een beweegbaar onderstel maakt dat men er gemakkelijk kan plaatsnemen en de maaltijden worden er aan de zitplaats geserveerd. De toiletten zijn aangepast voor een betere toegankelijkheid.

Het reizen in een rolstoel is uitsluitend mogelijk indien deze de volgende afmetingen niet overschrijdt:

70 cm breed / 120 cm lang;

Draaicirkel: 150 cm

Max. gewicht: 300 kg met passagier en bagage.

Wanneer de rolstoel niet aan deze voorwaarden voldoet kan hij niet in het hiervoor voorziene en gereserveerde rijtuig worden toegelaten.

Uitsluitend rolstoelen met manuele of elektrische assistentie worden aan boord toegelaten. Stoelen die werken op brandstof zijn niet toegelaten aan boord van treinen van Eurostar Continental Route Service.

3.Voor de begeleiders van personen met een handicap geldt een speciaal tarief:

-Voor personen die reizigers in een rolstoel begeleiden, geldt het tarief als “Begeleider”. Voor deze personen is een speciale ruimte voor rolstoelen voorzien in “Premium” in de rijtuigen 1, 11 en 21 voor een voordelige vaste prijs

-Voor personen die reizigers begeleiden met een andere handicap waarvoor geen rolstoel nodig is, geldt het tarief “Begeleider voor iemand zonder rolstoel“. Dit tarief geldt in al onze serviceklassen voor een voordelige vaste prijs.

2.11. Reizen met een gezelschapsdier

Kleine huisdieren mogen gratis meereizen in de treinen van Eurostar Continental Route Services, indien ze vervoerd worden in een reiskooi van maximaal 45 x 30 x 25 cm en niet meer dan 6 kg wegen.

De Reiziger mag maximum twee gezelschapsdieren transporteren die in orde moeten zijn met vaccinaties. De documenten die dit aantonen moeten worden voorgelegd.

Bij uitzondering mogen dieren, die meer wegen dan 6 kg reizen, zonder kooi reizen op voorwaarde dat zij een muilkorf dragen om andere Reizigers niet te hinderen. Honden die niet in een kooi zitten, mogen enkel in de trein met een vervoerbewijs aan het ‘Hondentarief’ (wordt alleen aan boord verkocht door de Train Manager) en wanneer de Reiziger ze op de schoot houdt of wanneer ze aan de leiband en met een muilkorf op de vloer zitten zodat ze niemand hinderen. Op verzoek van een Reiziger kan de Train Manager het dier en zijn eigenaar naar een ander deel van de trein overbrengen.

Blindengeleidehonden en assistentiehonden reizen gratis.

Met uitzondering van blindengeleidehonden en assistentiehonden zijn dieren niet toegelaten aan boord van Sneeuw- en Zon-treinen.

Gevaarlijke honden, wilde dieren, vogels (parkieten, kanaries…) zijn niet toegelaten aan boord.

2.12. Bagage

De Reizigers blijven tijdens het hele traject volledig verantwoordelijk voor de door hen vervoerde bagage (ook wanneer deze in de bagageruimtes tussen de compartimenten wordt geplaatst) en de bagage moet voorzien zijn van etiketten met de naam en voornaam van de Reizigers.

Bagage mag geen toegangsdeuren, nooduitgangen of gangen blokkeren. De Reiziger mag ook geen bagage vastmaken (koorden, hangsloten) in de trein op straffe van toepassing van Artikel 2.5.

Met uitzondering van de Sneeuw- en Zon-treinen mag elke Reiziger maximum drie stuks bagage meenemen, namelijk:

-twee stuks bagage van max. 75 x 53 x 30 cm

-een stuk handbagage.

Er geldt geen gewichtsbeperking voor bagage. De Reiziger moet echter in staat zijn om zijn of haar bagage zelf te dragen.

In uitzondering op voorgaande alinea mag de Reiziger zogenaamde "speciale" bagage meenemen die de klassieke afmetingen overschrijdt indien deze bagage wordt vervoerd in een hoes van max. 2 meter en niet voorkomt op de lijst van niet-toegestane bagage beschikbaar op de site eurostar.com. De Reiziger moet de rubriek “niet-toegestane bagage” op de site eurostar.com raadplegen om na te gaan of hij deze bagage mag vervoeren. In geval van twijfel wordt de Reiziger verzocht de Klantenservice te contacteren voor zijn vertrek.

In geval van een transport van speciale bagage in een hoes van max. 2 meter mag de Reiziger naast deze bagage maximaal een stuks bagage meenemen van max. 75 x 53 x 30 cm en een stuks handbagage. Er geldt geen gewichtsbeperking voor bagage. De Reiziger moet echter in staat zijn om zijn of haar bagage zelf te dragen.

In geval van te veel bagage of niet-naleving van deze voorwaarden, kan de Train Manager een bijkomend bedrag van € 30 per stuk bagage vragen, kan hij de Reiziger zelfs weigeren om zijn reis voort te zetten of zijn toegang tot de trein weigeren, zonder recht op terugbetaling van de vervoerprijs.

In het kader van een reis met een kind, heeft de Reiziger het recht gratis een kinderwagen mee te nemen naast de drie stukken toegestane bagage vermeld in de voorgaande alinea, op voorwaarde dat de kinderwagen is opgevouwen voordat hij aan boord wordt gebracht en correct wordt geplaatst in de bagageruimtes in het rijtuig waar de Reiziger zijn plaats heeft.

De Reiziger mag reizen met de trein van Eurostar Continental Route Services met een fiets op voorwaarde dat de twee wielen van de fiets gedemonteerd zijn. De fiets moet bovendien geplaatst zijn in een soepele hoes van max. 135 x 85 x 30 cm en die alle delen van de gedemonteerde fiets bedekt.

De Reiziger mag naast zijn eigen fiets die voldoet aan de voorwaarden van voorgaande alinea, één stuk klassieke bagage en één stuk handbagage meenemen (zoals beschreven in bovenvermeld artikel 2.12.). De Reiziger moet echter in staat zijn om al zijn bagage (inclusief de fiets) zelf te dragen.

Vouwfietsen worden beschouwd als klassieke bagage wanneer ze de volgende afmetingen niet overschrijden: max. 75 x 53 x 30 cm.

De Reiziger die een fiets vervoert moet ten laatste 30 minuten vóór het vertrek van de trein aanwezig zijn op het perron.

De Reiziger die voorgaande voorwaarden betreffende het transport van een fiets niet respecteert kan zijn fiets niet aan boord nemen.

Aan boord van de Sneeuw-treinen kan men zijn bagage kwijt in de extra voorziene opbergruimten in de rijtuigen 6/16, 7/17 et 8/18.Reizigers in de Sneeuw-trein met vertrek van Amsterdam of Brussel met bestemming Bourg-Saint-Maurice kunnen hun bagage opbergen in een beveiligde ruimte vooraan in de trein (ruimte die ontoegankelijk is tijdens de reis).

In de Zon-treinen worden koelboxen uitzonderlijk beschouwd als bagage en geaccepteerd op voorwaarde dat de kenmerken voldoen aan het bagagebeleid beschreven in Artikel 2.12 hierboven.

In de trein is verboden: bagage die een gevaar vormt voor de veiligheid en de goede werking van de vervoersactiviteiten, bagage die een gevaar vormt voor de trein of bagage die een gevaar vormt voor iedere persoon in de trein. Ook verboden zijn alle voorwerpen of stoffen die verboden zijn krachtens de nationale wet van het land van vertrek en/of bestemming en/of van het land dat de Reiziger tijdens het traject doorkruist.

De niet-limitatieve lijst van bagage die verboden is aan boord van de treinen van Eurostar Continental Route Services is beschikbaar op deze pagina.

2.13. Diverse verboden

Tabaksproducten

De consumptie van tabaksproducten is verboden in de treinen van Eurostar Continental Route Services. Worden beschouwd als tabaksproducten, producten die voor roken of verdampen bestemd zijn en die, al is het slechts ten dele, uit tabak of nicotine bestaan, met als enige uitzondering producten die voor medicamenteus gebruik bestemd zijn.

In geval van overtreding op dit verbod zal de Reiziger een forfaitair bedrag van € 200 verschuldigd zijn en zal de Train Manager een Proces-Verbaal van onregelmatigheid opstellen in overeenstemming met artikel 2.5.2. §2.

Aankoop van alcohol in het Eurostar Café

De aankoop van alcohol in het Eurostar Café is verboden voor Reizigers die jonger zijn dan 18 jaar op de dag van de reis.

Beschadiging van het materiaal

Het is verboden om de binnenkant of de buitenkant van de trein te beschadigen of te bevuilen. In geval van overtreding zal de Reiziger een minimaal forfaitair bedrag van € 60 verschuldigd zijn, onverminderd het recht om van hem een hoger bedrag te eisen afhankelijk van de werkelijk gemaakte kosten.

Door een Reiziger veroorzaakte treinvertraging

Het is verboden om het alarmsignaal in de trein ongerechtvaardigd in werking te stellen of meer algemeen om enigerlei niet-gerechtvaardigde handeling te stellen die leidt tot een vertraging van de trein. Bij een overtreding is de Reiziger een bedrag van € 10 verschuldigd per minuut vertraging, met een minimum van € 60, onverminderd het recht om van hem een hoger bedrag te eisen afhankelijk van de werkelijk gemaakte kosten.

2.14. Wifi aan boord voor alle Reizigers

Alle Reizigers beschikken zonder bijkomende kosten op de treinen van Eurostar Continental Route Services over een beveiligde wifi-internetverbinding (https).

De Reiziger kan zich aanmelden op “EurostarTrainWifi” door de wifi te selecteren en de volgende stappen te volgen op het portaal “onboard.eurostar.com”.

Wifi-verbinding aan boord wordt aangeboden onder voorbehoud van de technische beschikbaarheid van de dienst.

De wifi-verbinding aan boord valt onder de Algemene Voorwaarden van Eurostar Wifi die beschikbaar zijn wanneer u zich registreert om gebruik te maken van Onboard Wifi.

2.15. Diensten voor Zakenreizigers of frequente Reizigers

Eurostar Continental Route Services biedt verscheidene diensten aan voor Zakenreizigers en frequente Reizigers die van tal van voordelen willen genieten, zoals het Club Eurostar-programma, de abonnementen van Frequent Pass en Premium Pass en de aanbiedingen van Corporate Fares.

Voor meer informatie en om de voorwaarden van deze diensten te kennen:

1.Corporate Fares:

-In België: +32 70 66 77 88 (€ 0,30/minuut);

-In Frankrijk: +33 (0)8 25 84 25 97 (€ 0,30/min);

-in Duitsland: +4918 07 07 07 07 (eerste 30 seconden gratis, daarna

€ 0,14/min vanaf een vast toestel in Duitsland of maximaal € 0,42/min vanaf een mobiele telefoon);

-in Nederland: 030 23 00 023 (€ 0,35/min);

-Of de corporate fares-pagina

Frequent of Premium Pass

België: (+32) 2400 6776*

Frankrijk: (+33) 1707 060 88*

Duitsland: (+49) 30 7007 0000*

Nederland: +31 20 5323232*

(* Kostprijs van een lokale oproep afhankelijk van de operator)

Op onze website in de rubriek Account.

2.16. Klachten

2.16.1. Klachten wegens vertraging, gemiste aansluiting of annulering

Klantenservice:

Elke vergoeding in geval van vertraging, gemiste aansluitingen en annuleringen zoals voorzien in artikel 2.8. moet binnen de drie maanden na de dag van de reis aangevraagd worden:

-Hetzij op Eurostar.com, met behulp van het daarvoor voorziene online formulier waarop de referentie van het reisdossier, bestaande uit zes letters, moet worden vermeld;

-Hetzij gefrankeerd als brief opgestuurd naar het volgende adres: Klantenservice - Klachten en suggesties - postbus 14, B-1050 Brussel, samen met het originele vervoerbewijs.

Voor compensaties per bankoverschrijving moet een IBAN- en een BIC-code aan de compensatieaanvraag worden toegevoegd. Dit geldt zowel voor online aanvragen als voor aanvragen per post.

Afdeling Bemiddeling SNCF Mobilités:

In het geval van ontevredenheid over het antwoord van de Klantenservice zoals hierboven vermeld of bij gebrek aan antwoord binnen drie maanden mag de Médiateur SNCF Mobilités, de ombudsman van de Franse spoorwegen, gecontacteerd worden in het Frans of in het Engels op Internet via de link https://mediation-sncf.force.com/mediation/s/?language=en_US of per post op het volgende adres: Médiateur SNCF Mobilités, TSA 37701- F 59973 Tourcoing, Frankrijk.

Het Ombudsmanprotocol betreffende de werking van de ombudsdienst dat werd overeengekomen tussen de nationale consumentenverenigingen enerzijds, en SNCF Mobilités, EUROSTAR International Limited en THI Factory, anderzijds is online toegankelijk op https://www.sncf.com/en/customer-service/dispute-management/sncf-mediator/request-mediation en in het jaarverslag van de Médiateur SNCF Mobilités op https://www.sncf.com/en/customer-service/dispute-management/sncf-mediator.

Ombudsrail (België):

In het geval van ontevredenheid over het antwoord van de Klantenservice zoals hierboven vermeld of bij afwezigheid van een antwoord binnen drie maanden, mag de Ombudsrail, de bemiddelingsdienst van de Belgische spoorwegen, gecontacteerd worden op het volgende adres: Ombudsrail - Koning Albert II laan 8 bus 5, 1000 Brussel - Tel.: 0800.25.095 - E-mail: klachten@ombudsrail.be.

2.16.2. Klachten in geval van lichamelijk letsel aan personen

Klachten in verband met lichamelijk letsel moeten binnen een termijn van 12 maanden vanaf het ogenblik waarop de rechthebbende kennis heeft gekregen van de schade, schriftelijk gericht worden aan de Vervoerder die op het ogenblik van het ongeval de vervoerdienst uitvoerde, dit is THI Factory als het ongeval zich voordeed in Frankrijk, België of Duitsland, of NS indien het ongeval zich voordeed in Nederland. Om aanvaard te worden moet de klacht ten minste een geneeskundig getuigschrift bevatten dat de aangevoerde klacht bevestigt.

2.16.3. Diverse bepalingen

Afhankelijk van de aard van de klacht kunnen bijkomende stukken gevraagd worden.

Het indienen van een klacht leidt niet automatisch tot een vergoeding.

2.17. Integraliteit en onafhankelijkheid van de bepalingen

Als blijkt dat een deel van deze Voorwaarden ongeldig is of niet kan worden uitgevoerd, dan heeft dit geen invloed op de geldigheid of de afdwingbaarheid van de overige voorwaarden, die in de mate van het mogelijke van kracht zullen blijven.

Voor alle rechtsgedingen tegen THI Factory die niet op de vervoersovereenkomst steunen, is alleen het Belgische recht van toepassing. Alleen de rechtbanken van Brussel zijn voor deze geschillen bevoegd.

DEEL 3 - HET TARIEVENAANBOD VAN EUROSTAR CONTINENTAL ROUTE SERVICES

3.1. Toepassingsgebied

Voor het grensoverschrijdend verkeer worden uitsluitend tickets uitgegeven voor de volgende verbindingen:

Parijs-Brussel-Antwerpen-Rotterdam-Schiphol-Amsterdam

Parijs-Brussel-Luik-Aken-Keulen HbF-Düsseldorf HbF-Düsseldorf Luchthaven-Duisburg HbF-Essen Hbf-Dortmund

Marne-la-Vallée – Luchthaven Charles de Gaulle terminal 2 HST Brussel Rotterdam – Schiphol – Amsterdam

Amsterdam-Schiphol-Rotterdam-Antwerpen-Brussel-Valence-Avignon-Aix-en- Provence-Marseille

Amsterdam-Schiphol-Rotterdam-Antwerpen-Brussel-Chambery-Albertville-Moutiers- Aime la Plagne-Landry-Bourg Saint-Maurice.

De Eurostar Continental Route Services-tickets zijn niet geldig in andere internationale treinen, en ook niet op de treinen van Eurostar London Route Services.

▪Voor het binnenlands verkeer georganiseerd door THI Factory, worden uitsluitend tickets uitgegeven voor de volgende verbindingen:

in Duitsland: Parijs-Brussel-Luik-Aken-Keulen HbF-Düsseldorf HbF-Düsseldorf Flughafen-Duisburg HbF-Essen Hbf

in Nederland: Amsterdam/Schiphol-Rotterdam

in België: Brussel-Antwerpen-Luik

Het aantal tickets dat wordt uitgegeven voor binnenlands vervoer is beperkt en hangt af van de beschikbaarheid op het tijdstip van de aankoop.

3.2. Bijzondere bepalingen voor Eurostar Continental Route Services-tickets van en naar België

Bijzondere bepalingen voor Eurostar Continental Route Services-tickets van en naar Brussel-Zuid, Antwerpen-Centraal of Luik-Guillemins

Alle Eurostar Continental Route Services-tickets geven de mogelijkheid gratis te reizen met een trein binnen het NMBS-netwerk in de zones Brussel, Antwerpen en Luik (uitgezonderd Brussel-luchthaven), vanaf de dag na de heenreis en tot de dag na de terugreis. De inbegrepen stations in de zones Brussel, Antwerpen en Luik waartoe het Eurostar Continental Route Services-ticket toegang geeft zijn de volgende:

Tickets van of naar Brussel-Zuid: deze tickets zijn ook geldig van en naar de stations Arcades, Anderlecht, Bockstael, Boondael, Bordet, Bosvoorde, Brussel-Centraal, Brussel-Congres, Brussel- Kapellekerk, Brussel-Luxemburg, Brussel-Noord, Brussel Leopoldswijk, Brussel- Schuman, Brussel-West, Delta, Etterbeek, Evere, Germoir, Haren, Haren-Zuid, Jette, Meiser, Merode, Moensberg, Schaarbeek, Simonis, Sint-Agatha-Berchem, St-Job, Tour et Taxi, Ukkel-Kalevoet, Ukkel-Stalle, Vivier d'oie, Vorst-Oost, Vorst-Zuid en Watermaal. Voor Brussel-Luchthaven moet een Diabolo-vergoeding worden betaald die niet inbegrepen is in de prijs van het Eurostar Continental Route Services-ticket.

Tickets van of naar Antwerpen: deze tickets zijn ook geldig van en naar Antwerpen- Berchem, Antwerpen-Centraal, Antwerpen-Dam, Antwerpen-Luchtbal, Antwerpen- Noorderdokken, Antwerpen-Oost en Antwerpen-Zuid.

Tickets van of naar Luik-Guillemins: deze tickets zijn ook geldig van en naar de volgende stations: Liège-Carré, Liège-Saint-Lambert, Angleur, Bressoux, Chênée and Sclessin..

De Reizigers moeten in geval van een reis aan boord van de Belgische binnenlandse treinen hun ticket kunnen tonen.

3.3. Formules

Er bestaan drie comfortklassen (“Premium” en “Comfort” = 1e klasse, “Standard” = 2e klasse) voor de Eurostar Continental Route Services-tickets volgens de volgende formules:

STANDARD

Tarief dat beschikbaar is op alle treinen van Eurostar Continental Route Services binnen de perken van de voor deze tarieven toegekende plaatsen.

COMFORT

Tarief dat beschikbaar is op alle treinen van Eurostar Continental Route Services binnen de perken van de voor deze tarieven toegekende plaatsen. Met dit tarief profiteert de Reiziger van ruimere zetels in vergelijking met de plaatsen die worden toegewezen in STANDARD.

PREMIUM

PREMIUM DEAL

Tarief dat beschikbaar is in PREMIUM op alle treinen van Eurostar Continental Route Services binnen de perken van de voor deze tarieven toegekende plaatsen. Met dit tarief beschikt de Reiziger over:

 • ruimere zetels in vergelijkingmet de plaatsen die worden toegewezen in STANDARD,
 • catering op de zitplaats (voor internationale reizen langer dan 50 minuten; deze dienst wordt u aangeboden onder voorbehoud van beschikbaarheid),
 • een selectie kranten,
 • toegang tot de Eurostar-lounges,
 • de mogelijkheid om in de trein een taxi te boeken in Paris-Nord en Brussel-Zuid (de tarieven en voorwaarden van deze dienst zijn vermeld op de bestelbon en de dienst wordt u aangeboden onder voorbehoud van beschikbaarheid).

WEEKEND OFFER

Tarief dat beschikbaar is in COMFORT voor reizen met Eurostar Continental Route Services op zaterdagen en zondagen in bepaalde treinen en niet beschikbaar op seizoensverbindingen en nationale trajecten.

Formule die kan gereserveerd worden tot 30 dagen vóór vertrek.

tKID (Kinderen)

Tarief tegen een vaste prijs dat beschikbaar is in STANDARD, COMFORT en PREMIUM (met uitzondering van nationale trajecten) voor kinderen tussen 4 en 11 jaar (op de dag van de reis), alsook kinderen jonger dan 4 jaar voor wie een zitplaats gewenst is. Kinderen jonger dan 12 jaar moeten begeleid worden door minstens één persoon (minimum 12 jaar) die alleen mag reizen. De leeftijd moet op verzoek van de TM worden aangetoond (zie voetnoot pagina 1).

Dit ticket laat toe om te reizen met een andere trein van Eurostar Continental Route Services dan deze waarvoor de Reiziger heeft gereserveerd, en dit op dezelfde dag en op dezelfde lijn, zonder wijziging van de reservering (echter zonder garantie op een zitplaats of restauratiedienst in PREMIUM). Onder voorbehoud van beschikbaarheid en van de formule gekozen door de begeleidende volwassene.

SENIOR COMFORT

Gereduceerd tarief tegenover het COMFORT-tarief (met uitzondering van nationale trajecten) dat beschikbaar is voor personen van meer dan 60 jaar (op de dag van de reis). De leeftijd moet op verzoek van de TM worden aangetoond (zie voetnoot pagina 1).

SENIOR STANDARD

Gereduceerd tarief tegenover het STANDARD-tarief (met uitzondering van nationale trajecten) dat beschikbaar is voor personen van meer dan 60 jaar (op de dag van de reis). De leeftijd moet op verzoek van de TM worden aangetoond (zie voetnoot pagina 1).

JONGERE STANDARD

Gereduceerd tarief tegenover het STANDARD-tarief (met uitzondering van nationale trajecten) dat beschikbaar is voor personen van minder dan 26 jaar (op de dag van de reis). De leeftijd moet op verzoek van de TM worden aangetoond (zie voetnoot pagina 1).

JONGERE STANDARD MINI

Gereduceerd tarief tegenover het STANDARD-tarief (met uitzondering van nationale trajecten) dat beschikbaar is voor personen van minder dan 26 jaar (op de dag van de reis). De leeftijd moet op verzoek van de TM worden aangetoond (zie voetnoot pagina 1).

JONGERE COMFORT

Gereduceerd tarief tegenover het COMFORT-tarief (met uitzondering van nationale trajecten) dat beschikbaar is voor personen van minder dan 26 jaar (op de dag van de reis). De leeftijd moet op verzoek van de TM worden aangetoond (zie voetnoot pagina 1).

JONGERE PREMIUM

Gereduceerd tarief tegenover het PREMIUM-tarief (met uitzondering van nationale trajecten) dat beschikbaar is voor personen van minder dan 26 jaar (op de dag van de reis). De leeftijd moet op verzoek van de TM worden aangetoond (zie voetnoot pagina 1).

PASS

Tarief dat in PREMIUM, COMFORT en STANDARD beschikbaar is (met uitzondering van seizoensverbindingen en nationale trajecten) voor personen die houder zijn van een PASS: Interrail Global Pass, Eurail Global Pass, Interrail Benelux Pass en Eurail Benelux Pass. Het land van aankomst of vertrek moet vallen onder de PASS.

GROEP Volwassene

Tarief dat beschikbaar is STANDARD, PREMIUM en COMFORT, verplicht tarief voor groepen vanaf 10 personen. Het tarief Groep Volwassene staat ter beschikking van personen die reizen in dezelfde trein, op dezelfde dag, met hetzelfde vertrek en dezelfde bestemming en in dezelfde comfortklasse. (Ze moeten in dezelfde reizigersruimte zitten).

GROEP Kid

Verplicht STANDARD-tarief voor groepen van kinderen tussen 4 en 11 jaar vanaf 10 personen. Het tarief GROEP Kid is ter beschikking van personen die reizen in dezelfde trein, op dezelfde dag en met dezelfde bestemming.

GROEP Jongere

Verplicht STANDARD-tarief voor groepen jongeren onder de 26 jaar vanaf 10 personen. Begeleiders ouder dan 26 jaar kunnen gebruik maken van het Groepstarief voor Jongeren binnen de grens van één begeleider pergroep van 10 jongeren. Het tarief GROEP Jongere staat ter beschikking van personen die reizen in dezelfde trein, op dezelfde dag, met dezelfde bestemming en in dezelfde comfortklasse.

ROLSTOEL

Er bestaat een speciaal tarief voor personen die reizen in een rolstoel in de PREMIUM-klasse aan de prijs van het STANDARD-tarief. Met dit tarief kunnen plaatsen gereserveerd worden die geschikt zijn voor reizen in een rolstoel.

BEGELEIDER

Tarief in PREMIUM voor personen die personen begeleiden in een rolstoel. Grotere flexibiliteit dankzij toegang tot de trein direct voor of na de gereserveerde trein van dezelfde dag tegen een in de trein te betalen toeslag van € 25 (in dezelfde richting, zonder garantie op een zitplaats of restauratiedienst in PREMIUM).

BEGELEIDER VOOR IEMAND ZONDER ROLSTOEL

Tarief beschikbaar in STANDARD, COMFORT en PREMIUM voor personen die reizigers begeleiden met een handicap waarvoor geen rolstoel nodig is.

CORPORATE FARE

Twee formules, voor bedrijven met een Eurostar Continental Route Service-omzet tussen 10.000 en 99.999,99 euro (niveau 1) en meer dan 100.000 euro (niveau 2) per jaar. Grotere flexibiliteit dankzij gratis toegang tot de treinen van de dag (in dezelfde richting, zonder garantie op een zitplaats of catering in PREMIUM).

HOND

Vaste prijs van € 30 voor honden die in STANDARD reizen. Het vervoer van kleine honden en andere gezelschapsdieren in een kooi van maximaal 55 x 30 x 30 cm is gratis. Geleidehonden die een blinde begeleiden en andere assistentiehonden mogen gratis meereizen. Tarief uitsluitend voor verkoop aan boord.

FREQUENT PASS

Ticket met korting voor STANDARD, COMFORT of PREMIUM voor de houders van een “Frequent Pass” (= frequente Reizigers). Kan worden gereserveerd voor alle lijnen tussen België, Frankrijk, Nederland en Duitsland (behalve seizoenverbindingen en nationale trajecten). Grotere flexibiliteit dankzij gratis toegang tot de trein direct voor of na de gereserveerde trein (dezelfde dag en in dezelfde richting, zonder garantie op een zitplaats of restauratiedienst in PREMIUM). 50% korting op de referentieprijs gegarandeerd tot 7 dagen vóór het vertrek, na gegarandeerde korting van 30% tot aan het vertrek.

PREMIUM PASS

Vaste prijs in PREMIUM (zitplaats in COMFORT en STANDARD gegarandeerd aan dezelfde prijs indien niet beschikbaar in PREMIUM) voor houders van een Premium Pass (=zeer frequente Reizigers). Grotere flexibiliteit dankzij gratis toegang tot de treinen van de dag (in dezelfde richting, zonder garantie op een zitplaats of catering in PREMIUM) Enkel geldig op de lijn regio Parijs-België.

3.4. Kinderen

Kinderen jonger dan 4 jaar kunnen gratis reizen, één kind per volwassene, voor zover geen zitplaats voor hen wordt gevraagd en het kind dus op de schoot van de betreffende volwassene reist.

Kinderen van 4 tot 11 jaar evenals jongere kinderen voor wie een zitplaats is gereserveerd, betalen de prijs van het ticket volgens het speciale tarief voor kinderen (zie artikelen 2.9. en 3.3.).

3.5. Prijzen en voorwaarden

De prijzen en andere voorwaarden van de tickets zijn die welke meegedeeld worden door de verkooppunten opgesomd in artikel 2.4. van deze Voorwaarden tijdens de prijsaanvraag.

3.6. Omruiling en terugbetaling

Wanneer omruilen mogelijk is, zal in geval van een prijsverschil tussen het oorspronkelijke tarief en het op de dag van het omruilen geldende tarief de Reiziger het verschil moeten bijbetalen. Er kunnen verder kosten voor het omruilen van toepassing zijn, afhankelijk van het oorspronkelijk gekochte ticket.

TariefOmruilenTerugbetaling

PREMIUM PREMIUM DEAL

Onbeperkt tot een uur na het vertrekuur van de trein vermeld op het ticket.

100% tot een uur na het vertrekuur vermeld op het ticket.

COMFORT

Onbeperkt tot aan het vertrek. Tot 7 dagen voor het vertrek, omruilbaar zonder kosten. Daarna omruilbaar tot aan het vertrekuur vermeld op het ticket met bijbetaling van € 15 voor de omruilkosten.

Zonder kosten tot 7 dagen voor het vertrek. Daarna, niet terugbetaalbaar

STANDARD

Onbeperkt tot aan het vertrek Tot 7 dagen voor het vertrek, omruilbaar zonder kosten. Daarna omruilbaar tot aan het vertrekuur vermeld op het ticket met bijbetaling van € 15 voor de omruilkosten.

Zonder kosten tot 7 dagen voor het vertrek. Daarna, niet terugbetaalbaar

KID (Kind)

De voorwaarden zijn dezelfde als voor het tarief van de begeleidende volwassene.

De voorwaarden zijn dezelfde als voor het tarief van de begeleidende volwassene.

SENIOR PREMIUM

Onbeperkt tot een uur na het vertrekuur van de trein vermeld op het ticket.

100% tot een uur na het vertrekuur vermeld op het ticket.

SENIOR COMFORT

Onbeperkt tot aan het vertrek Tot 7 dagen voor het vertrek, omruilbaar zonder kosten. Daarna omruilbaar tot aan het vertrekuur vermeld op het ticket met bijbetaling van € 15 voor de omruilkosten.

Zonder kosten tot 7 dagen voor het vertrek. Daarna, niet terugbetaalbaar

SENIOR STANDARD

Onbeperkt tot aan het vertrek Tot 7 dagen voor het vertrek, omruilbaar zonder kosten. Daarna omruilbaar tot aan het vertrekuur vermeld op het ticket met bijbetaling van € 15 voor de omruilkosten.

Zonder kosten tot 7 dagen voor het vertrek. Daarna, niet terugbetaalbaar

JONGERE PREMIUM

Onbeperkt tot een uur na het vertrekuur vermeld op het ticket.

100% tot een uur na het vertrekuur vermeld op het ticket.

JONGERE COMFORT

Onbeperkt tot aan het vertrek Tot 7 dagen voor het vertrek, omruilbaar zonder kosten. Daarna omruilbaar tot aan het vertrekuur vermeld op het ticket met bijbetaling van € 15 voor de omruilkosten.

Zonder kosten tot 7 dagen voor het vertrek. Daarna, niet terugbetaalbaar

JONGERE STANDARD

Onbeperkt tot aan het vertrek Tot 7 dagen voor het vertrek, omruilbaar zonder kosten. Daarna omruilbaar tot aan het vertrekuur vermeld op het ticket met bijbetaling van € 15 voor de omruilkosten.

Zonder kosten tot 7 dagen voor het vertrek. Daarna, niet terugbetaalbaar

PASS EuRail / InteRail

Een keer omruilen zonder kosten mogelijk, tot aan het vertrekuur vermeld op het ticket.

75% tot aan het vertrekuur vermeld op het ticket.

GROEP Volwassene/ Jongere/Kind

Tot 21 dagen voor het vertrek, met bijbetaling van 20% van het bedrag van de tickets. Tussen 20 en 8 dagen voor het vertrek, met bijbetaling van 50% van het bedrag van de tickets.

80% tot 21 dagen voor het vertrek. 50% tussen 20 en 8 dagen voor het vertrek.

ROLSTOEL

Onbeperkt tot een uur na het vertrekuur van de trein vermeld op het ticket.

100% tot een uur na het vertrekuur vermeld op het ticket.

BEGELEIDER

Onbeperkt tot een uur na het vertrekuur van de trein vermeld op het ticket.

100% tot een uur na het vertrekuur vermeld op het ticket.

CORPORATE FARE

Onbeperkt tot een uur na het vertrekuur vermeld op het ticket.

100% tot 24 uur na het vertrekuur vermeld op het ticket.

FREQUENT PASS

Onbeperkt tot een uur na het vertrekuur vermeld op het ticket.

100% tot 24 uur na het vertrekuur vermeld op het ticket.

PREMIUM PASS

Onbeperkt tot een uur na het vertrekuur vermeld op het ticket.

100% tot 24 uur na het vertrekuur vermeld op het ticket.

[1] Het bewijsstuk betreffende de leeftijd van de reiziger moet een officieel administratief document zijn en een foto en de geboortedatum van de reiziger bevatten, zoals bijvoorbeeld een ID-kaart, een rijbewijs of een paspoort

Datum: 01-10-2023

INLEIDING

Verordening (EG) Nr. 2021/782 van het Europees parlement en de Raad van 29 april 2021 betreffende de rechten en plichten van reizigers in het treinverkeer (herschikking) ('Rail Passengers’ Rights and Obligations', hierna genoemd 'PRR') en alle relevante nationale wetten zijn van toepassing opEurostar London Routes Services. In de PRR zijn de Uniforme Regelen betreffende de overeenkomst van internationaal spoorwegvervoer van reizigers en bagage (‘CIV’) opgenomen. Een elektronische versie van de PRR is beschikbaar via de volgende externe website:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:32021R0782

Deze voorwaarden en de documenten die daarbij horen via aanhechting of verwijzing vormen de Vervoersvoorwaarden van Eurostar International Limited en zijn van toepassing bij gebruik van Eurostar London Routes Services. Ingeval van tegenstrijdigheid tussen de Vervoersvoorwaarden en de verplichte voorschriften van de PRR, heeft de PRR voorrang. Ingeval van onderlinge tegenstrijdigheid tussen bepalingen van deze Vervoersvoorwaarden is de voor de reiziger gunstigste voorwaarde van toepassing. Als enig deel van deze Vervoersvoorwaarden ongeldig of onuitvoerbaar blijkt te zijn, dan tast dit de geldigheid of uitvoerbaarheid van de overige bepalingen niet aan en blijven de overige bepalingen zo volledig mogelijk van kracht.

Toepassingsgebied van deze Vervoersvoorwaarden

Eurostar International Limited is een spoorwegmaatschappij die internationale hogesnelheidsdiensten voor passagiersvervoer per trein exploiteert en verdeelt via Eurostar London Routes.

Om jouw reiservaring te verbeteren en het voor jou mogelijk te maken om te reizen vanaf en naar bestemmingen buiten de Eurostar London Routes Services, werken we samen met andere vervoerders (bv. TGV-InOui, TGV-Lyria, THI Factory SA ...) waarvan we jou de treindiensten aanbieden.

De reizen die wij jou aanbieden kunnen bestaan uit verschillende treindiensten (trajecten) die door verschillende vervoerders worden geleverd (bv. Eurostar London Routes Service en TGV-InOui, Eurostar London Routes Service en TGV-Lyria of Eurostar London Route Service en Eurostar Continental Routes service).

Deze Vervoersvoorwaarden gelden enkel voor het Eurostar London Routes-traject van jouw reis (bv. Eurostar London Routes Service).

De Eurostar Continental Routes Service is onderworpen aan de toepassing van de Algemene vervoersvoorwaarden van THI Factore SA Andere trajecten/diensten zijn onderworpen aan de vervoersvoorwaarden van de vervoerder die deze uitvoert of le-vert.

DEFINITIES

'Eurostar' of 'wij' verwijst naar Eurostar international Limited, een maatschappij naar Brits recht, ingeschreven in Engeland en Wales onder het nummer 2462001, met maatschappelijke zetel te 6th floor, Kings Place, 90 York Way, Londen, N1 9AG, (Verenigd Koninkrijk).

"Eurostar Continental Routes Service” verwijst naar de hogesnelheidsdiensten voor passagiersvervoer voor Eurostar-treinen geëxploiteerd door THI Factory SA op reizen tussen België, Frankrijk, Duitsland en Nederland.

Eurostar London Routes Service” of “Eurostar London Routes” verwijst naar de hogesnelheidsdiensten voor passagiersvervoer voor Eurostar-treinen geëxploiteerd door Eurostar International Limited op (i) trajecten van/ naar London St Pancras International en (ii) trajecten tussen Lille Europe en Brussel-Zuid.

Een 'Doorreisticket' koop je aan via een enkele commerciële transactie en omvat een of meerdere aansluitingen, zoals bepaald in artikel 12 van de PRR. Enkel de reizen bestaande uit een Eurostar London Routes Service en een Eurostar Continental Routes Service aangekocht via een enkele commerciële transactie, worden als Doorreisticket beschouwd in de zin van artikel 12 van de PRR.

“THI Factory SA” verwijst naar een naamloze vennootschap naar Belgisch recht met matschappelijke zetel te Marcel Broodthaersplein 4, 1060 Brussel (btw BE 0541.696.005, RPR Brussel). THI Factory SA en Eurostar International Limited zijn eigendom van dezelfde moederonderneming.

'Website'verwijst naar de website eurostar.com

DEEL 1 - VERVOERSVOORWAARDEN MET BETREKKING TOT PASSAGIERS

TICKETS

1. Een ticket kopen

1.1 Je kunt -tickets voor Eurostar London Routes Services kopen bij de volgende verkooppunten: de website, de Eurostar-app, in een van onze stations of aan een erkende automaat.

1.2 Wij behouden ons het recht voor om bepaalde soorten tickets of tickets voor bepaalde bestemmingen niet te verkopen, en ook om de beschikbaarheid van bepaalde tarieven te beperken. Wij behouden ons tevens het recht voor om de -diensten niet te verstrekken.(bijvoorbeeld als de omstandigheden bepaald in paragraaf 39 en/of 40 van deze Vervoersvoorwaarden van toepassing zijn).

1.3 De voorwaarden en beperkingen die van toepassing zijn op specifieke tickets of tarieven staan beschreven op onze website.

1.4 Bij de aankoop van je ticket of vervoersbewijs moet je jouw voornaam, achternaam, adresgegevens en contactgegevens (onder meer een geldig telefoonnummer of geldig e-mailadres dat toebehoort aan de passagier die vermeld staat op de reservering) alsook je Advanced Passenger Information (voorafgaande informatie plus bevestiging van je paspoortgegevens of enig ander geldig reisdocument vereist door de Britse overheid) doorgeven, opdat het ticket kan worden afgeleverd.

1.2 Je overeenkomst

Het afgeleverde ticket bewijst het bestaan van een overeenkomst tussen jou en Eurostar International Limited en/of eventueel andere vervoerders. Elke overeenkomst bestaat uit (i) deze Vervoersvoorwaarden (voor wat betreft de Eurostar London Routes Services-) en (ii) specifieke informatie die vermeld staat op je ticket. Raadpleeg de vervoersvoorwaarden van de andere spoorwegmaatschappijen voor meer details.

2. Je hebt een geldig ticket nodig om te reizen

2.1 Je moet een geldig ticket of een toelating hebben om te reizen met Eurostar London Routes Services

2.2 Eventuele wijzigingen van reisklasse of type van ticket moeten gebeuren vóór de reis aanvangt. Als je zonder een geldig ticket reist, of in de verkeerde reisklasse zit, of reist met een goedkoper ticket waarop je geen recht hebt, wordt het volle voor die trein, dat traject en die reisklasse geldende tarief berekend per de datum van je reis. Kortingen op basis van een spoorwegpas of spoorkaart zijn niet toegestaan. Terugbetaling van het oorspronkelijke ticket is mogelijk, afhankelijk van het soort ticket en mits betaling van eventuele administratiekosten.

3. Voorwaarden waaronder Doorreistickets worden afgegeven

3.1 Tickets worden afgegeven met inachtneming van deze Vervoersvoorwaarden, de PRR en CIV (voor zover van toepassing), de toepasselijke wet- en regelgeving, alle veiligheids- en andere voorschriften die gelden op reizen door de Kanaaltunnel en de voorwaarden van de statuten en van in onze mededelingen en andere bekendmakingen uiteengezette voorwaarden die op gezette tijden worden gepubliceerd, inclusief eventuele beperkingen of voorwaarden die gelden op het soort ticket dat wordt gekocht.

3.2 Als jouw reis een Eurostar London Routes Service en een Eurostar Continental Routes Service combineert, wordt het ticket beschouwd als een Doorreisticket in de zin van artikel 12 van de PRR en vragen in verband met vertragingen, gemiste aansluitingen, annuleringen, compensatie en naverkoop worden afgehandeld door Eurostar International Limited. Voor alle andere reizen die een Eurostar London Routes Service combineren met een traject geleverd door een of meerdere andere vervoerders (andere dan THI Factory SA), zelfs bij aankoop via een enkele commerciële transactie, worden de afgeleverde tickets beschouwd als afzonderlijke overeenkomsten en vragen in verband met vertragingen, gemiste aansluitingen, annuleringen, compensatie en naverkoop worden dienovereenkomstig afgehandeld.

4. Bijzondere voorwaarden voor elektronische tickets

Wij kunnen een elektronisch ticket afgeven in plaats van een papieren ticket. Elektronische tickets worden verzonden naar het door jou opgegeven e-mailadres of zijn toegankelijk via onze website www.eurostar.com. Je moet ofwel een elektronisch ticket op je gsm of tablet afdrukken en tonen aan onze medewerkers bij de check-in, of de barcode van het elektronisch ticket scannen bij de automatische poortjes voor aanvang van je reis. Alle verwijzingen naar 'ticket' in deze Vervoersvoorwaarden slaan zowel op papieren als elektronische tickets, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Als je misbruik maakt van het e-ticketing-systeem, dan kan je het verdere gebruik van deze systemen en de thuisafdrukfuncties worden ontzegd.


5. Tickets voor kinderen

5.1 Kinderen jonger dan 4 jaar worden gratis vervoerd en hebben geen ticket nodig op voorwaarde dat ze geen aparte zitplaats in beslag nemen en op de schoot van een begeleidende volwassene zitten. Voor kinderen van 4 tot en met 11 jaar en jongere kinderen die een aparte zitplaats gebruiken op een Eurostar London Routes Service, is het kindertarief van de reisklasse waarin zij reizen van toepassing.

5.2 Jongeren die ouder zijn dan twaalf jaar die met Eurostar London Routes Service reizen, moeten een volwassenenticket hebben.

5.3 De leeftijd van het kind die bij deze Vervoersvoorwaarden wordt gehanteerd, is de leeftijd op de eerste dag van de heenreis met Eurostar.

5.4 Er kan per volwassene maar één kind jonger dan vier jaar gratis worden vervoerd.

5.5 Zoals bepaald in paragraaf 5.6 mogen kinderen tot en met 15 jaar alleen met Eurostar London Routes Service reizen als ze worden vergezeld door een bevoegd persoon die minstens 16 jaar is. Als deze bevoegde persoon niet de ouder of wettige voogd van het kind is, moet het kind gedurende de hele reis in het bezit zijn van de schriftelijke toestemming voor die reis (en deze op aanvraag tonen) van zijn ouder of wettige voogd.

5.6 Jongeren van 12 tot en met 15 jaar mogen zonder begeleiding met Eurostar London Routes Service reizen, maar moeten een schriftelijke toestemming van hun ouders of een wettige voogd hebben voor de reis, in de vorm vanhet Unaccompanied Minors Form (Eurostar-formulier voor alleenreizende minderjarige jongeren). Bovendien moeten deze jongeren naar het station worden begeleid door een verantwoordelijke van minstens 18 jaar oud. Om zonder begeleiding te reizen, moet de verantwoordelijke het Unaccompanied Minors Form (Eurostar-formulier voor alleenreizende minderjarige jongeren) invullen (beschikbaar op www.eurostar.com) in aanwezigheid van een medewerker van Eurostar. De jongere moet dit formulier de hele reis bij zich hebben en op verzoek kunnen tonen voor controle. De verantwoordelijke persoon moet er ook voor zorgen dat iemand de jongere opwacht bij aankomst.

Er zijn uitzonderingen op deze paragraaf 5.6. Jonge reizigers van 12 tot en met 15 jaar mogen niet zonder begeleiding reizen met Eurostar London Routes Services die vanaf het betreffende station vertrekken vóór 6.00 uur of na 17.00 uur (lokale tijd); of (b) met de laatste trein van de dag (ongeacht het uur); of (c) op onze rechtstreekse London Routes Service-verbindingen naar of van Nederland.

5.7 Door de schriftelijke toelating van de ouder of wettelijke voogd dat het kind mag reizen, accepteren en stemmen zij ermee in dat de jongere reist zonder begeleiding en als een volwassen passagier zal worden behandeld tijdens de hele reis (d.i. de jongere wordt niet begeleid door een medewerker van Eurostar).

5.8 Alle kinderen die met Eurostar London Routes Services reizen, moeten een geldig paspoort of ander geldig reisdocument onder hun eigen naam hebben en ook alle vereiste visa of andere immigratiedocumenten die nodig zijn voor de verschillende landen waar ze door reizen.

GELDIGHEID VAN DE TICKETS

6. Tickets met vaste tijden

6.1 Een -ticket is alleen geldig voor reizen op de datum en voor de trein die op het ticket staan aangegeven. Er worden geen tickets afgegeven zonder datum. Als je een andere dan de op je ticket aangegeven trein neemt, moet je het volle tarief betalen dat geldt voor de trein, het traject en de klasse waarin je reist. Kortingen op basis van een spoorwegpas of spoorkaart zijn niet toegestaan. Terugbetaling van het oorspronkelijke ticket is mogelijk, afhankelijk van het soort ticket en mits betaling van eventuele administratiekosten. Reeds betaalde service- en omboekingskosten worden niet terugbetaald.

6.2 Wij proberen ervoor te zorgen dat je kunt zitten op de zitplaats die aangeduid staat op het ticket, maar we kunnen geen specifieke zitplaats garanderen. Wij behouden ons het recht voor om zitplaatsen op elk moment te kunnen wijzigen, zelfs als je al in de trein bent. Je mag geen andere zitplaats innemen dan die op het ticket is aangegeven, behalve als iemand van onze medewerkers dit vraagt, of als je de toestemming hebt gekregen van onze medewerker om van plaats te veranderen.


7.Tickets omboeken

Tickets kunnen alleen worden gewijzigd als de betreffende tariefsoort dit toelaat en voor hetzelfde vertrek- en eindstation. Omboeken van een ticket naar een latere datum (of gelijk welke wijziging aan het ticket) moet gebeuren volgens de geldende voorwaarden voor die betreffende tariefsoort en mits betaling van eventuele administratiekosten en een tariefverschil. Omboeken van een ticket voor Standard of Standard Premier moet gebeuren vóór de geplande vertrektijd. Nadien is omboeken niet meer mogelijk. Omboeken of annuleren van een Business Premier ticket tussen Nederland en Londen is alleen mogelijk vóór de geplande vertrektijd. Als het nieuwe ticket minder kost dan het originele ticket, dan wordt het prijsverschil niet terugbetaald. Reeds betaalde service- en omboekingskosten worden niet terugbetaald.


8. Terugbetalingsvoorwaarden

8.1 Als je beslist om je reis te annuleren, kun je de terugbetaling van je ticket vragen voor zover het door jou aangekochte ticket terugbetaalbaar is. De ticketvoorwaarden kunnen verschillen van verkoper tot verkoper. Bij een terugbetaalbaar ticket moet de aanvraag voor terugbetaling gedaan worden bij het verkooppunt waar je het ticket hebt gekocht (of elk ander verkooppunt waarnaar je wordt doorverwezen).

8.2. Als het ticket is aangekocht bij Eurostar International Limited en de betaling werd uitgevoerd met een creditkaart of een andere betaalpas, gebeurt de terugbetaling onder de vorm van een tegoedbon voor de betreffende kaart. Als de betaling gebeurde via een zakelijke creditrekening, wordt deze laatste gecrediteerd met het passende bedrag. Als het ticket werd aangekocht via een onlinebetaaldienst zoals Paypal, Applepay of ideal, wordt de voor de betaling gebruikte rekening gecrediteerd met het overeenkomstige bedrag. Als het ticket werd betaald met (een) e-voucher(s), gebeurt de terugbetaling ook met (een) e-voucher(s) aan de houder van de originele e-voucher(s). Als voor de betaling cash en (een) e-voucher(s) werden gebruikt, gebeurt de terugbetaling ook op dezelfde manier, namelijk: het cash betaalde bedrag wordt cash terugbetaald en het met (een) e-voucher(s) betaalde bedrag wordt ook met (een) e-voucher(s) terugbetaald. In de andere gevallen gebeurt de terugbetaling naar ons goeddunken met een bankoverschrijving.

GEBRUIK VAN DE TICKETS

9. Reisonderbreking in tussenliggende stations

9.1 Reisonderbrekingen onderweg, met uitzondering van die onderbrekingen die nodig zijn om over te stappen, zijn niet toegestaan. Als je de reis onderbreekt, mag je die later niet voortzetten.

9.2 In de tickets voor Eurostar London Routes Services zijn de eventuele reiskosten tussen treinstations in dezelfde stad niet inbegrepen.

10. Ticketpoortjes

Voor je instapt, moet je ticket worden gescand bij de ticketpoortjes of bij onze medewerkers van de ticketcontrole. Het ticket scannen moet gebeuren voor de uiterste inchecktijd bij de ticketpoortjes volgens paragraaf 19.

11. Als je tijdens je reis moet overstappen

Als je tijdens de reis moet overstappen, ben je verantwoordelijk om jezelf en je bagage naar de andere trein en zo nodig van het ene station naar het andere station te verplaatsen. Bij het boeken van de reis moet je rekening houden met voldoende overstaptijd. Bij het boeken van je reis moet je ervoor zorgen dat je voldoende tijd voorziet voor het overstappen om te voldoen aan de minimumaankomsttijd bij de Eurostar-ticketpoortjes, in overeenstemming met paragraaf 19. Meer informatie over de aanbevolen minimale overstaptijden is beschikbaar op onze website www.eurostar.com.

12. Als je naar een ander station reist dan is aangegeven op je ticket

Als je je ticket wilt gebruiken naar een ander station dan dat waarvoor het ticket geldig is, moet je het volle tarief betalen voor het bijkomende traject. Kortingen op basis van een spoorwegpas of spoorkaart zijn niet toegestaan.

13.Naam op tickets

13.1 Alleen de persoon van wie de naam op het ticket staat, mag op de Eurostar London Routes Service-trein stappen. Op verzoek van onze medewerkers of vertegenwoordigers moet elke passagier een geldig identiteitsbewijs kunnen voorleggen dat overeenstemt met de naam op het ticket. Wij behouden ons het recht voor om de identiteitsbewijzen van de passagiers te controleren en om passagiers en hun bagage te weigeren als ze geen geldig identiteitsbewijs willen of kunnen voorleggen. In deze omstandigheden is terugbetaling alleen mogelijk als het desbetreffende soort ticket dit toelaat. Reeds betaalde service- en omboekingskosten worden niet terugbetaald.

13.2 Tickets kunnen worden overgedragen op een andere persoon volgens de voorwaarden van het type ticket en kan onderworpen zijn aan een toeslag. Een eventuele aanpassing moet zijn opgenomen in ons ticketsysteem vóór aanvang van de reis.

13.3 Tickets die al gedeeltelijk zijn gebruikt, of die werden afgegeven op naam, zijn niet overdraagbaar en mogen alleen worden gebruikt door de persoon voor wie het ticket is gekocht. Tickets kunnen alleen te koop worden aangeboden door Eurostar International Limited of zijn erkende vertegenwoordigers. Als een ticket wordt doorverkocht of wordt overgedragen met winst of voor ander commercieel gewin, wordt het ongeldig en kan de houder de toegang tot de trein worden geweigerd.

13.4 Een boeking met een e-voucher kan alleen worden gemaakt door de persoon van wie de naam op de e-voucher staat (d.i. door die persoon en met het mailadres van de oorspronkelijke boeking waarvoor de e-voucher werd uitgeschreven). Je mag wel een boeking maken voor iemand anders, maar je kunt de e-voucher niet overdragen op iemand anders.

14. Intrekking van tickets

Alle tickets blijven onze eigendom en als je op enige wijze verzuimt te voldoen aan de voorwaarden voor het gebruik ervan, kan het ticket worden ingetrokken of ongeldig verklaard door onze medewerkers of vertegenwoordigers. Als een ticket ingetrokken of ongeldig wordt verklaard door onze medewerkers of vertegenwoordigers, dan mag je niet reizen en/of de reis voortzetten en wordt geen terugbetaling gedaan voor eventuele al gebruikte delen van het ticket.

15. Controlevereisten

Onze medewerkers mogen tickets inhouden voor controledoeleinden. In dat geval geven wij een vervangend ticket of een ontvangstbewijs naargelang van toepassing.

VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN DE REIZIGERS

16. Tickets controleren op het moment van uitgifte

Wanneer je een ticket koopt, moet je nagaan of het ticket de gewenste reis aangeeft. Vermeende fouten moet je zo snel mogelijk onder de aandacht brengen van onze medewerkers in het verkooppunt waar je het ticket hebt gekocht (of in een ander verkooppunt waarnaar we je hebben doorverwezen). We kunnen ingediende klachten alleen in aanmerking nemen als je voldoende ondersteunend bewijs van een fout kunt voorleggen. Je kunt geen aanspraak maken op tariefkortingen na aankoop van een ticket.


17. Zorg dat je in de juiste trein stapt en dat je in het juiste station in- en uitstapt

Je moet er zelf voor zorgen dat je naar het juiste station gaat, in de juiste trein stapt en in het juiste station uitstapt, precies zoals dat op je ticket staat vermeld. Wij zijn niet aansprakelijk voor enig verlies of vertraging als je naar het verkeerde station bent gegaan, de verkeerde trein hebt genomen of in het verkeerde station bent uitgestapt, behalve als dit verlies of deze vertraging te wijten is aan onze nalatigheid of de nalatigheid van onze medewerkers of vertegenwoordigers.

18. Controleer de treintijden voor het begin van de reis

De treintijden op je ticket of in onze dienstregeling kunnen wijzigen tussen de datum van aankoop van het ticket en de feitelijke reisdatum, bijvoorbeeld als gevolg van werkzaamheden of andere aanleidingen. We kunnen de treintijden niet garanderen en ze maken geen deel uit van je vervoersovereenkomst met ons. Het is je eigen verantwoordelijkheid om de tijden van de trein voor aanvang van de reis te controleren op eventuele wijzigingen. Als er wijzigingen zijn in de gepubliceerde treintijden na aankoop van het ticket, maar voor de datum van de reis: (i) je kunt beslissen om niet te reizen (in dat geval kun je alleen een terugbetaling vragen als dit in overeenstemming is met paragraaf 8); of (ii) afhankelijk van beschikbaarheid kun je het ticket omboeken voor een andere Eurostar London Routes Service in dezelfde reisklasse als het oorspronkelijke ticket.

19. Zorg dat je tijdig en binnen de uiterste inchecktijd bij de check-in bent

19.1. Je moet rekening houden met de uiterste inchecktijd bij de ticketpoortjes. Dat betekent dat je moet aankomen vóór de uiterste inchecktijd bij Eurostar-vertrekzone van/ naar London, of een andere minimumtijd die we in sommige gevallen instellen, zodat er voldoende tijd is om tickets te scannen en de nodige formaliteiten, grenscontrole en veiligheidscontrole uit te voeren. Personen met een handicap of met een beperkte mobiliteit die assistentie nodig hebben van onze medewerkers moeten zich houden aan het tijdschema vermeld in paragraaf 24.

19.2. Kom je later dan de uiterste inchecktijd bij de ticketpoortjes, dan behouden wij ons het recht voor om je niet door de ticketpoortjes te laten gaan of op de trein te stappen. Kom je nog aan vóór de aangekondigde vertrektijd van de trein, dan kun je vragen voor een plaats in de eerstvolgende trein van die dag, op voorwaarde dat er vrije plaatsen zijn en dit het vertrek van de trein niet vertraagt. Wel moet je dan een toeslag betalen voor het wijzigen van trein, volgens de voorwaarden van de tarieven.

19.3. Ook moet je bij het juiste spoor zijn en tijdig op de trein stappen zoals aangegeven, of de kans bestaat dat je niet mee mag.


20. Zorg dat je een geldig paspoort hebt tijdens de reis

Je moet ervoor zorgen dat je in het bezit bent van een geldig paspoort (heb je geen EU-paspoort, let er dan op dat het lang genoeg geldig is na de terugreis) of ander geldig reisdocument tijdens je reis en dat je alle vereiste visa of andere immigratiedocumenten hebt die nodig zijn voor de landen waar je door reist. Als je probeert zonder een geldig paspoort of ander vereist reisdocument te reizen of zonder alle vereiste informatie te hebben doorgegeven vóór vertrek, bestaat de kans dat je de toegang tot de trein wordt geweigerd. In deze omstandigheden is terugbetaling of omruiling alleen mogelijk als het desbetreffende soort ticket dit toelaat en mits betaling van eventuele administratiekosten.

21. Houd je ticket klaar om te controleren

21.1 Tickets (en eventuele spoorkaarten of andere documenten indien vereist) moeten kunnen worden getoond of overhandigd op vraag van onze medewerkers of medewerkers van een andere vervoerder waarmee je reist. Wij behouden ons ook het recht voor om te vragen dat je een passend legitimatiebewijs toont. Kun je dit niet, dan kunnen wij

21.1.1 een ticket tegen vol tarief in rekening brengen voor de trein, het traject en de klasse waarin je reist; of

21.1.2 je geen toestemming geven om de reis voort te zetten en je geen terugbetaling geven voor eventuele al gebruikte delen van je ticket.

Je moet tijdens de hele reis in het bezit zijn van een geldig ticket en dit bewaren tot je het station van bestemming verlaat en het op elk ogenblik kunnen tonen ter controle.

22. Als je ticket onleesbaar of beschadigd is

Beschadigde, vervalste of op enige manier gewijzigde tickets, of elektronische tickets waarvan de barcode onleesbaar is, zijn niet geldig om mee te reizen. De houder moet ons in dat geval het ticket teruggeven, zodat we een vervangend ticket kunnen geven. Wij behouden ons echter het recht voor te weigeren om een vervangend ticket af te geven als wij dit aangewezen achten, normaal gezien gebeurt dit alleen als er fraude wordt vermoed, of als we menen dat er mogelijk gevaar bestaat voor de veiligheid.

23. Ticket is verloren of kwijt of is gestolen

Je bent verantwoordelijk voor je ticket. Als je een ticket (of een gedeelte van een ticket) verliest of kwijt bent of een ticket (of een gedeelte hiervan) wordt gestolen terwijl het in je bezit is, kunnen wij een vervangingsticket (of deel van een vervangingsticket) afgeven. Wij behouden ons echter het recht voor te weigeren om een vervangend ticket af te geven als wij dit aangewezen achten, normaal gezien gebeurt dit alleen als er fraude wordt vermoed, of als we menen dat er mogelijk gevaar bestaat voor de veiligheid. We betalen een dergelijk ticket (of gedeelte daarvan) niet terug, behalve als het verlies of de diefstal het gevolg is van onze nalatigheid.

24. Assistentie voor mindervalide reizigers en personen met beperkte mobiliteit

Heb je een handicap of je hebt een beperkte mobiliteit en je wilt graag assistentie, dan vragen wij om minstens 24 uur vooraf ons Contact Centre te verwittigen per e-mail of telefoon. Neem je minder dan 24 uur voor het vertrek contact met ons op, ga dan 60 minuten voor de voorziene vertrektijd naar de vertrekzone en dan zullen we proberen je assistentie te geven. Maar als al er meerdere aanvragen zijn voor assistentie voor je trein, dan kunnen we mogelijk niet garanderen dat je kunt reizen met je geboekte trein. Het toegankelijkheidsbeleid, de contactinformatie en andere reisinformatie voor assistentie, vind je op onze website.

25. Rookverbod

25.1 Roken in de Eurostar-trein is verboden.

25.2 Roken is verboden in de terminals van Eurostar, in alle landen, in alle stations en alle aangrenzende ruimten zoals aangegeven op de borden in die ruimten.

25.3 Het rookverbod van paragraaf 25 slaat ook op elektronische sigaretten. Ook het gebruik daarvan is verboden.

26. Naleving van aanwijzingen van Eurostar International Limited, douane- en veiligheidsvoorschriften en gedrag in onze treinen en locaties

Je mag onze medewerkers en vertegenwoordigers, het personeel van de stationsbeheerder en de infrastructuurbeheerder niet hinderen in hun werk en moet al hun instructies opvolgen. Je moet er ook voor zorgen dat je voldoet aan alle toepasselijke veiligheids-, douane- en immigratievoorschriften, en de vereisten van eventuele andere administratieve autoriteiten.

Als je de aanwijzingen of de regelgeving niet opvolgt, kunnen we je de toegang tot de trein weigeren. In deze omstandigheden is terugbetaling alleen mogelijk als het desbetreffende soort ticket dit toelaat. Reeds betaalde service- en omboekingskosten worden niet terugbetaald. Zit je al op de trein, dan kunnen onze medewerkers weigeren om je de reis met de trein te laten voortzetten.


26A. Coronavirus (COVID-19)

We volgen nauwgezet het advies en de vereisten van de diverse regeringen, rechtshandhavingsinstanties en gezondheidsinstanties rond het coronavirus (COVID-19) en herzien en actualiseren voortdurend procedures en werkwijzen.

Je moet alle andere procedures en werkwijzen volgen die regelmatig worden meegedeeld, om de gezondheid en het welzijn van onze klanten en medewerkers te beschermen.

We kunnen weigeren om je op te trein te laten stappen

Als:
 (a) je je niet houdt aan de procedures en vereisten;
 (b) jou vervoeren in strijd zou zijn met de wetten, voorschriften of vereisten van de overheid, of jou en/of ons een boete of vervolging kan opleveren of strafbaar zou maken;
 (c) je hebt geweigerd of nagelaten om informatie te verstrekken die een regering, handhavingsinstantie of gezondheidsinstantie ons heeft gevraagd om te verstrekken of te controleren, inclusief een geldige gezondheidsverificatie, vaccin of ander document vereist door het land waar je naartoe reist; of
 (d) je hebt geweigerd of nagelaten om een gezondheids- of vaccintest of -onderzoek te ondergaan dat vereist is door een overheid, handhavingsinstantie of gezondheidsinstantie,
dan mag je mogelijk niet op de trein stappen. Of als je al in de trein bent, is het mogelijk dat je niet verder mag reizen.

Je hebt in dat geval geen recht op terugbetaling van enige vervoerskosten of van enige kosten voor het vervoeren van geregistreerde bagage. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige kosten of verlies, schade of uitgaven, inclusief maar niet beperkt tot enige directe, indirecte schade of gevolgschade, als gevolg van een dergelijke weigering.

GROEPSREIZEN

27. Minimumgrootte van de groep

Om van het groepstarief te profiteren, moet een groep bestaan uit minstens 10 tarief-betalende reizigers.

28. Groepsverantwoordelijke

Groepen moeten een verantwoordelijke hebben. Deze persoon is verantwoordelijk voor de uitvoering van specifieke taken die wij hem opdragen. Het beginsel van vrije zitplaatsen voor groepsreizen is niet van toepassing in de Eurostar London Routes-treinen.

29. Groepsreizen

Leden van een groep moeten samen en na elkaar door de ticketpoortjes (tenzij er afzonderlijke tickets werden gekocht), en samen blijven tijdens de reis, in dezelfde trein(en) en in dezelfde reisklasse. We kunnen weigeren om een groep te laten profiteren van het groepstarief als de leden van de groep niet dezelfde reden hebben om te reizen.

30. Boeking op voorhand

Verzoeken voor groepsreserveringen kunnen we maximaal 330 dagen vooraf in ontvangst nemen. De hiervoor beschikbare capaciteit is beperkt en de mogelijkheid tot boeken is afhankelijk van de beschikbaarheid.

31. Bijkomende diensten

De levering van bijkomende diensten voor groepen, zoals catering, vindt plaats via wederzijdse overeenkomst tussen ons en de aangewezen groepsverantwoordelijke.


ONDERBREKING VAN TREINDIENSTEN EN LICHAMELIJK LETSEL

32. Vertraagde of geannuleerde treinen

32.1 Deze paragraaf 32 is van toepassing wanneer door een annulering of een vertraging, met invloed op de Eurostar London Routes Service of de Doorreistickets, redelijkerwijs kan worden verwacht dat de trein bij aankomst op de eindbestemming meer dan 60 minuten vertraging zal hebben. De toepassing van deze paragraaf 32 is onderworpen aan de bepalingen van paragraaf 34 en 35.

32.2 In een dergelijk geval informeren we je over de mogelijke opties. Je hebt de keuze tussen:

32.2.1 voortzetting van de reis naar je eindbestemming, eventueel via een andere route indien noodzakelijk, onder vergelijkbare vervoersomstandigheden en zo snel mogelijk; of

32.2.2 voortzetting van de reis naar je eindbestemming, eventueel via een andere route indien noodzakelijk, onder vergelijkbare vervoersomstandigheden en op een later tijdstip; of

32.2.3 je kunt beslissen om de reis niet te vervolgen. In dit geval heb je recht op de volledige terugbetaling voor het ongebruikte deel van je Eurostar London Routes Service of je Doorreisticket, voor zover de reis niet langer relevant is voor je oorspronkelijke reisplan, wat je dan ook moet bewijzen.

32.3 Als je volgens paragraaf 32.2.3 hebt beslist om je reis niet voort te zetten, dan bieden wij een terugreis aan naar je eerste plaats van vertrek van je Eurostar London Routes Service of Doorreisticket en in dezelfde klasse die wordt vermeld op het ticket, bij de vroegste gelegenheid.

32.4 Als je geen terugbetaling vraagt, maar kiest om je reis op een later tijdstip te doen, neem dan contact op met een van onze verkooppunten of ga naar ‘Beheer je boeking’ op www.eurostar.com. Wij zullen dan, afhankelijk van de beschikbaarheid en vergelijkbare vervoersomstandigheden, een nieuw ticket afleveren om de reis volgens je vervoersovereenkomst met ons te voltooien op een latere datum, uiterlijk twaalf maanden na de oorspronkelijke vertraging of annulering.

32.5 Als er een vertraging was van 60 minuten of meer, gedekt door paragraaf 32, dan zullen wij een redelijke en gepaste actie ondernemen om je te assisteren, afhankelijk van wat beschikbaar en praktisch mogelijk is. In verband met wachttijden en volgens de mogelijkheden kan dit inhouden dat wij drankjes of maaltijden aanbieden en/of logies waar nodig en beschikbaar.

32.6 We brengen je op de hoogte van de mogelijke reisalternatieven binnen 100 minuten vanaf de geplande vertrektijd van je vertraagde of geannuleerde Eurostar London Routes Service of Doorreisticket of je gemiste aansluiting. Als we dat niet doen en je naar je eindbestemming reist met de trein, touringcar of bus en daarbij gebruikt maakt van de diensten van een andere vervoerder, zullen wij je de noodzakelijke, passende en redelijke kosten vergoeden die je hiervoor hebt moeten maken. Hiervoor moet je ons je aanvraag toesturen, samen met de nodige bewijsstukken.

33. Compensatie voor vertragingen

33.1 Bij een vertraging van meer dan zestig (60) minuten voor jouw Eurostar London Routes Service of Doorreisticket kun je een compensatie vragen zoals bepaald in deze paragraaf. Voor compensatie in de vorm van e-vouchers is de door ons aangeboden waarde groter dan deze die voorzien is in de PRR.

33.2 Als je kiest voor compensatie in de vorm van een e-voucher, kun je het volgende vragen:

- 30% van de prijs van de Eurostar London Routes Service of van het Doorreisticket voor een vertraging van 60 tot 119 minuten.
- 60% van de prijs van de Eurostar London Routes Service of van het Doorreisticket voor een vertraging van 120 tot 179 minuten.
- 75% van de prijs van de Eurostar London Routes Service of van het Doorreisticket voor een vertraging van 180 minuten of meer.

Als je daarentegen kiest voor een geldelijke compensatie, is de minimale vergoeding voorzien in de PRR van toepassing. Je kunt het volgende vragen:

- 25% van de prijs van de Eurostar London Routes Service of van het Doorreisticket voor een vertraging van 60 tot 119 minuten; en
- 50% van de prijs van de Eurostar London Routes Service of van het Doorreisticket voor een vertraging van 120 minuten of meer.

De e-vouchers die volgens deze clausule worden aangeboden, kunnen worden gebruikt als betaling voor toekomstige boekingen bij Eurostar International Limited op Eurostar London Routes Services en/ of Eurostar Continental Routes Services en zijn onderworpen aan de voorwaarden voor Eurostar International Limited-vouchers. Je kunt geen e-vouchers van Eurostar vorderen als de vertraagde reis niet door de Kanaaltunnel voerde.

33.3 Het bedrag van je compensatie volgens paragraaf 33 wordt berekend op basis van de prijs die je effectief hebt betaald voor het Eurostar London Routes Service of Doorreisticket dat het voorwerp uitmaakt van de vertraging. Als de overeenkomst meerdere reizen omvat en de prijs van het traject met vertraging niet duidelijk vermeld is, wordt de compensatie volgens paragraaf 33 berekend in verhouding tot de volledige prijs die je hebt betaald. Als je reis deel uitmaakt van een pakket waarbinnen geen ticketprijs is toegewezen aan het traject waarop de vertraging plaatsvond, dan wordt de prijs berekend op basis van het bedrag dat wij in redelijkheid vaststellen als weergave van de door ons ontvangen betaling voor de reis op dat traject.

Beperkingen op het recht van compensatie

33.4 Er kan enkel compensatie worden gevraagd voor vertragingen op een Eurostar London Routes Service of bij een Doorreisticket. Als je reis bijvoorbeeld een combinatie omvat van een Eurostar London Routes Service en een traject van een andere vervoerder (andere dan THI Factory SA) en er een vertraging optreedt op dat andere traject, zal Eurostar International Limited geen compensatie betalen en zul je een vergoeding moeten vragen aan die andere vervoerder.

33.5 Je hebt geen recht op compensatie in de volgende gevallen:

- je bent voor de aankoop van je ticket geïnformeerd over een vertraging;
 de vertraging die volgt uit een routewijziging of de voortzetting van de reis op een ander traject is minder dan 60 minuten;
- je kiest voor terugbetaling van de prijs volgens de bepalingen van paragraaf 32.

33.6 We zijn niet verplicht om compensatie te betalen als de vertraging, gemiste aansluiting of annulering rechtstreeks het gevolg is van of inherent gelinkt is aan:

-buitengewone omstandigheden die niets te maken hebben met de spoorwegexploitatie zoals extreme weersverschijnselen, grote natuurrampen of ernstige volksgezondheidscrises die we, ondanks het feit dat we hiervoor de nodige moeite hebben gedaan, niet konden vermijden en waarvan we de gevolgen dan ook niet kunnen voorkomen;
-een door jou gemaakte fout; of
-het gedrag van een derde partij dat wij, ondanks het feit dat we hiervoor de nodige moeite hebben gedaan, niet konden vermijden en waarvan we de gevolgen dan ook niet kunnen voorkomen, zoals personen die zich op het spoor bevinden, kabeldiefstal, noodgevallen aan boord, wetshandhavingsactiviteiten, sabotage of terrorisme.

33.7 Club Eurostar-programma

Ben je lid van het Club Eurostar-programma, dan kun je ook kiezen voor extra Club Eurostar-punten in plaats van een geldelijke compensatie of een e-voucher bij een vertraging van minstens 60 minuten van je Eurostar London Routes Service of Doorreisticket. Om hiervoor in aanmerking te komen moet het ticket van de reis met vertraging geregistreerd zijn op je account. De toegekende punten gelden als bonuspunten en niet als statuspunten voor je clubniveau.Punten worden toegekend in de valuta waarin de boeking is gebeurd en niet die van de account, als die verschillend zijn. Heb je een boeking gemaakt voor meerdere passagiers,dan kan je alleen compensatie vragen in bonuspunten voor jouw eigen boeking.

34. Aansprakelijkheid als de reis niet op dezelfde dag kan worden voorgezet

34.1 Deze paragraaf 34 is van toepassing als annuleringen of vertragingen van treinen of gemiste treinaansluitingen betekenen dat je reis niet op dezelfde dag kan worden voortgezet, of dat de voortzetting van de reis op dezelfde dag onder de gegeven omstandigheden redelijkerwijs niet kon worden verwacht. De toepassing van deze paragraaf 34 is onderworpen aan de bepalingen van paragraaf 35.

34.2 Als deze paragraaf 34 van toepassing is, vergoeden wij de redelijke kosten in verband met het informeren van personen die op je wachten en bieden wij een redelijke accommodatie aan voor overnachting, inclusief het daarvoor nodige vervoer, of vergoeden wij de redelijke kosten van overnachting, inclusief het daarvoor nodige vervoer.

35. Ontheffing van aansprakelijkheid voor vertraging, uitzonderingen

35.1 Wij zijn niet aansprakelijk op grond van paragraaf 34 als de annulering, vertraging of gemiste aansluiting te wijten is aan een of meer van de volgende oorzaken:

35.1.1 omstandigheden buiten de uitoefening van het spoorwegbedrijf die we, ondanks de zorgvuldigheid vereist in de omstandigheden van het geval, niet konden vermijden en waarvan we de gevolgen niet konden verhinderen;

35.1.2 een fout van jou; of

35.1.3 het gedrag van een derde dat we, ondanks de zorgvuldigheid vereist in de omstandigheden van het geval, niet konden vermijden en waarvan we de gevolgen niet konden verhinderen; een andere onderneming die dezelfde spoorinfrastructuur gebruikt, wordt niet aangemerkt als een derde.

35.2 Wij zijn evenmin aansprakelijk op grond van paragraaf 32 of 33 voor zover de vertraging, annulering of gemiste aansluiting te wijten is aan vervoersdiensten:

35.2.1 die geheel worden verricht buiten het grondgebied van een lidstaat van de EU, het VK, Zwitserland en Noorwegen;

35.2.2 die gedeeltelijk worden verricht buiten het grondgebied van een lidstaat van de EU, het VK, Zwitserland of Noorwegen, mits de vertraging buiten het grondgebied van deze staten plaatsvindt;

35.2.3 die zijn uitgezonderd van toepassing van de PRR;

35.2.4 die geen deel uitmaken van de vervoersovereenkomst; en/of

35.2.5 over zee of op binnenwateren.

35.3 Het doel van de paragrafen 32, 33 en 34 is dat wij daarmee voldoen aan onze verplichtingen volgens artikel 18 en 19 van de PRR en artikel 32 van de CIV en er kan geen recht op een dubbele vergoeding aan worden ontleend.

36. Afhandeling van terugbetalingen en compensatie

36.1 Aanvragen voor terugbetaling of compensatie (ongeacht de gekozen compensatiewijze) moeten binnen drie (3) maanden vanaf de datum van het incident worden ingediend. Gebruik voor het indienen van je aanvraag:

- ons onlineformulier dat beschikbaar is op onze website www.eurostar.com; of
- het onlineformulier opgesteld door de Europese Commissie dat je moet invullen en naar ons moet sturen (i) via het onlineformulier beschikbaar op www.eurostar.com of (ii) via de post naar onze reizigersdienst (Traveller Care Team).

36.2 Als algemene regel keren wij terugbetalingen en/of compensaties waar je recht op hebt uit in de vorm van vouchers met een geldigheidsduur van een jaar na de datum van het incident. Op jouw verzoek kan een terugbetaling of compensatie waar je recht op hebt krachtens de PRR uitgekeerd worden in cash of in een door ons gekozen vorm.

36.3 Wij vergoeden geen claims van minder dan € 4. Raadpleeg paragraaf 57 voor meer informatie over de klachtenprocedure.


37. Beperking van aansprakelijkheid en uitsluitingen

Met de aankoop en betaling van een ticket ben je er niet van verzekerd dat de trein gevrijwaard is van wijzigingen, vertraging of annulering; in paragraaf 32, 33 en 34 en in de PRR wordt omschreven wat wij in voorkomende gevallen doen. Behoudens de bepalingen van paragraaf 32, 33 en 34, zijn wij niet aansprakelijk voor kosten, verliezen, schade of uitgaven, inclusief (maar niet beperkt tot) verliezen of schade, die voortvloeien uit de annulering of vertraging van een trein, gemiste aansluiting of slechte dienstverlening ongeacht om welke reden (ook als dit te wijten is aan onze nalatigheid of ernstige fouten onzerzijds). We raden je aan een verzekering af te sluiten voor de gevolgen van vertragingen of annuleringen die niet door deze Vervoersvoorwaarden worden gedekt.

38. Mate van aansprakelijkheid

38.1 Op onze aansprakelijkheid tegenover jou met betrekking tot dood en lichamelijk letsel zijn de bepalingen van de CIV en de toepasselijke nationale wetgeving van toepassing.

38.2 Niets in deze Vervoersvoorwaarden kan worden uitgelegd als een uitsluiting of beperking van de aansprakelijkheid van een partij indien en voor zover een dergelijke uitsluiting of beperking niet is toegestaan onder het toepasselijke recht of indien die aansprakelijkheid verband houdt met de gevolgen van fraude gepleegd door die partij.


VEILIGHEID EN BEVEILIGING

39. Veiligheidscontroles

39.1 In het belang van de veiligheid en beveiliging van alle reizigers kunnen onze werknemers, onze vertegenwoordigers of de veiligheids- en grenscontrole-autoriteiten jou, je persoonlijke bezittingen en je bagage controleren (inclusief doorzoeken, zonder beperking) voordat je toestemming krijgt om in een trein te stappen alsook tijdens de treinrit (verwijzingen naar ‘bagage’ in deze Vervoersvoorwaarden hebben betrekking op bagage en/of de inhoud ervan). Je bent verplicht om medewerking te verlenen aan ons personeel en onze vertegenwoordigers alsmede aan veiligheids- en grenscontrole-autoriteiten in verband met een dergelijke controle. Door de aankoop van een ticket en aanvaarding van deze Vervoersvoorwaarden geef je toestemming tot het uitvoeren van dergelijke controles van je persoon en bagage. Weigering om medewerking te verlenen kan tot gevolg hebben dat je de toegang tot de trein wordt ontzegd of dat je wordt vertraagd of tegengehouden wanneer je de trein wilt verlaten. Wij zijn noch contractueel noch met betrekking tot een onrechtmatige daad, noch op andere gronden aansprakelijk voor enig verlies of enige schade die je zou kunnen lijden of voor de gevolgen van enige vertraging, als je verzuimt je verplichtingen uit hoofde van deze paragraaf na te komen, noch voor enig verlies of enige schade aan je bagage ten gevolge van onze veiligheidscontroles. Als je de toegang ontzegd wordt tot de trein als gevolg van veiligheidscontroles, heb je geen recht op terugbetaling van enige vervoerskosten of van enige kosten voor het vervoeren van geregistreerde bagage.

39.2 Als ze beschikbaar zijn, zijn intra-Schengen-tickets tussen Brussel en Rijsel alleen mogelijk in Standard en, volgens het treintype, beperkt tot rijtuig 18 of 16 ('voorbehouden rijtuig'), afhankelijk van het treintype. Dit is om veiligheidsredenen en voor de grenscontrole. Intra-Schengen-reizigers met vertrek uit Brussel hoeven niet door de grenscontrole om de Schengenzone te verlaten of het Verenigd Koninkrijk binnen te gaan. Daarom is het verlaten van het voorbehouden rijtuig door intra-Schengen-reizigers tussen Brussel en Rijsel strikt beperkt en streng gecontroleerd.

Je moet medewerking verlenen aan ons personeel en onze vertegenwoordigers evenals aan veiligheids- en grenscontrole-autoriteiten in de stations in verband met dit voorschrift. Medewerking weigeren, niet-geautoriseerd verlaten of binnengaan van het voorbehouden rijtuig en/of weigering van een intra-Schengen-reiziger om de trein te verlaten in Rijsel, kan leiden tot tussenkomst van veiligheids- of grensautoriteiten en geeft ons het recht om je uit het rijtuig te verwijderen volgens paragrafen 40.1 en 40.3 hieronder.

40. Uitsluiting van vervoer

40.1 Als je je bevindt in de trein of op een spoorwegterrein of in een station waar Eurostar International Limited werkt en wij redelijkerwijs menen dat jij:

40.1.1 of je bagage een gevaar vormt voor de veiligheid en de goede bedrijfsgang;

40.1.2 of je bagage de trein, of personen in de trein, in gevaar brengt of zal brengen;

40.1.3 niet voldoet aan deze Vervoersvoorwaarden, de geldende voorschriften, en/of geen gehoor hebt gegeven aan de aanwijzingen van ons personeel in verband met veiligheid of beveiliging;

40.1.4 borden met een rookverbod negeert;

40.1.5 een strafbaar feit hebt begaan;

40.1.6 je lichamelijke of geestelijke gesteldheid hebt beïnvloed met alcohol of verdovende middelen; of

40.1.7 een valse bommelding hebt gedaan of een andere bedreiging van de veiligheid hebt geuit;

40.1.8 in het bezit bent van een van de verboden voorwerpen vermeld in aanhangsel 1, vooral (maar niet beperkt tot) militaire hulzen (ook oorlogssouvenirs);

40.1.9 je bedreigend, onbeschoft, beledigend, of onbehoorlijk hebt gedragen tegenover ons personeel of andere reizigers; of

40.1.10 je op een andere manier hebt gedragen die ongemak, hinder, schade of letsel heeft veroorzaakt aan ons personeel of aan andere reizigers,

dan kunnen onze medewerkers je de toegang of verdere toegang tot onze ruimten of de treinen ontzeggen, of als je al in de trein bent, kunnen onze medewerkers je het vervolg van de treinreis weigeren. Wij behouden ons het recht voor om het incident of de incidenten aan de autoriteiten te melden, waar dit passend is, met het oog op eventuele vervolging voor door jou gepleegde mogelijk strafbare feiten.

40.2 Als onze medewerkers je om deze redenen de toegang weigeren tot spoorwegterreinen of treinen volgens paragraaf 40.1, heb je geen recht op terugbetaling van enige vervoerskosten of van enige kosten voor het vervoeren van geregistreerde bagage en we zijn niet aansprakelijk voor enige kosten, schade of verlies, inbegrepen, maar niet beperkt tot, elk direct verlies of schade als gevolg van deze weigering.

40.3 Als ons dit gepast lijkt, kunnen wij beslissen om te weigeren je te vervoeren in onze trein gedurende een beperkte periode als wij je vooraf schriftelijk op de hoogte hebben gebracht dat wij je vanaf de datum van dat bericht zullen bannen ('banning notice' of bericht dat je de toegang geweigerd wordt). Dat kunnen we doen als je de gedragsregels van paragraaf 40.1 hebt overtreden en het daarom voor ons onaanvaardbaar is om je te vervoeren. Het bericht dat wij je bannen vermeldt een redelijke termijn waarvoor de ban geldt en vraagt dat je niet zelf een ticket koopt of voor jou laat kopen binnen deze termijn. Als je probeert te reizen binnen de banperiode zullen wij weigeren je te vervoeren.

41. Rolstoelen

Om veiligheidsredenen kunnen er per trein slechts vier (4) reizigers in rolstoelen mee in de daarvoor speciaal voorbehouden ruimte. Als je altijd gebruik maakt van een rolstoel, maar dit niet vermeldt bij het boeken van je reis en geen plaats in de daarvoor speciaal voorbehouden ruimte reserveert, kan je de toegang tot de trein worden geweigerd.

DEEL 2 - VERVOERSVOORWAARDEN MET BETREKKING TOT BAGAGE ENZ.

AANVAARDEN VAN BAGAGE

(Merk op, dat zoals uiteengezet in paragraaf 39, verwijzingen naar ‘bagage’ in deze Vervoersvoorwaarden betrekking hebben op bagage en/of de inhoud ervan.)

42. Voorwaarden voor het aanvaarden van bagage

Wij vervoeren bagage onder de volgende voorwaarden:

42.1 deze Vervoersvoorwaarden (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de voorwaarden in dit Deel 2);

42.2 de statuten en voorwaarden van andere maatschappijen, instellingen of personen die de bagage voor vervoer aanvaarden;

42.3 voorafgaande veiligheidscontrole en/of het doorzoeken door ons personeel of onze vertegenwoordigers; en

42.4 naleving van onze voorwaarden voor geregistreerde bagage, wanneer je handbagage als geregistreerde bagage laat vervoeren.

43. Toegelaten aantal stuks bagage

Reis je met een ticket voor volwassenen, dan mag je kosteloos tot twee (2) middelgrote voorwerpen (koffers, rugzakken, muziekinstrumenten, enz.) van maximaal 85 cm op de langste zijde, plus een kleine handbagage (handtas, kleine rugzak, enz.) meenemen in onze treinen nemen, op voorwaarde dat je ze zelf makkelijk kunt dragen en ze in de beschikbare bagageruimte passen. Als je dingen wilt meenemen die je niet gemakkelijk kunt dragen en/of nog andere dingen, kunnen wij, naar ons goeddunken, hetzij een extra tarief heffen voor die colli of we kunnen je vragen om ze via onze betalende geregistreerde bagagedienst te versturen. Meer gegevens over wat je kunt meenemen inonze treinen, kosten daarvoor en onze geregistreerde bagageservice vind je op onze website www.eurostar.com.

Onze medewerkers mogen alleen bagage dragen voor wie in aanmerking komt voor reisassistentie. In dat geval mag elk stuk bagage niet meer wegen dan 15 kilo en moet het een goed functionerend handvat hebben om de bagage veilig te kunnen optillen.

Kinderen jonger dan vier die reizen zonder ticket mogen geen bagage meenemen. Een kind met een kindticket (4 tot 11 jaar) mag een koffer meenemen dat niet groter is dan 85 cm op de langste zijde en één klein stuk handbagage.

Je mag 1 buggy of kinderwagen en 1 kinderzitje (type maxi cosi) per kind mee in de trein nemen zonder kosten en bovenop je individuele bagage. Die moeten worden opgeborgen in de bagagerekken in het rijtuig waar je zelf ook zit en de buggy of kinderwagen moeten worden dichtgevouwen.

44. Fiets meenemen

Als je de fiets opvouwt of demonteert om het zadel, het stuur en de wielen af te nemen, mag je de fiets in een fietszak in de trein meenemen als onderdeel van de toegestane hoeveelheid bagage, als de totale lengte niet meer dan 85 cm bedraagt.

45. Verboden bagage en bagage onder toezicht

Je mag de volgende artikelen niet meenemen op onze treinen:

45.1 artikelen die verboden of beperkt toegelaten zijn en vermeld staan in Aanhangsel 1;

45.2 artikelen die worden vervoerd voor of in naam van een derde voor commercieel profijt;

45.3 voorwerpen waarvoor wij anders een afzonderlijk tarief zouden aanrekenen;

45.4 artikelen die zijn verboden door de douane of andere overheidsinstanties;

45.5 fietsen of andere grote voorwerpen met scherpe randen die een gevaar voor de veiligheid van andere reizigers kunnen vormen op de stations of in de passagiersrijtuigen; en/of

45.6 alcoholische dranken die de beperkingen overschrijden die wij aankondigen en/of aanduiden voor een bepaalde periode (inclusief een eventueel algeheel verbod van alcoholische dranken). Wij kunnen tijdens die periode dergelijke alcoholische dranken in beslag nemen en vernietigen, zonder dat daaruit enige aansprakelijkheid van ons tegenover jou voortvloeit.


46. Etiketten op de bagage

Alle bagage moet duidelijk voorzien zijn van een etiket met daarop je volledige naam, zitplaatsnummer en station van bestemming. Tegenstrijdige etiketten moeten worden verwijderd of onleesbaar gemaakt. De bagage moet gedurende de hele reis onder je toezicht blijven en te allen tijde beschikbaar zijn voor inspectie door het veiligheidspersoneel en de grenscontrole-autoriteiten.


47. Onze aansprakelijkheid

47.1 Begeleide bagage: je bent verantwoordelijk voor het toezicht op bagage en de voorwerpen die je vervoert als begeleide bagage en de dieren die je eventueel vergezellen. Met inachtneming van de PRR en de CIV zijn wij niet aansprakelijk voor enigerlei verlies of schade aan voorwerpen, begeleide bagage of dieren waarvoor je verantwoordelijk bent, tenzij:

47.1.1 dit verlies of deze schade veroorzaakt werd als gevolg van onze fout;

47.1.2 dat op het moment van het laden en opbergen van je bagage voor vervoer dat verlies of schade van die aard en omvang was dat we redelijkerwijs konden vermoeden dat dergelijk verlies of schade door het vervoer kon worden veroorzaakt (om twijfel te voorkomen en zonder beperkingen: verlies dat voortvloeit uit het ontbreken van of de gebrekkigheid van de verpakking, de bijzondere aard van de bagage of het laden en opbergen van voorwerpen die niet aanvaardbaar zijn voor vervoer, is geen verlies van die aard en die omvang); en

47.1.3 dat verlies of die schade geen verband houdt met je bedrijf of met dat van je werkgever of een andere winstgevende mogelijkheid (inclusief, om twijfel te voorkomen en zonder beperkingen, enige winstderving of stijging van bedrijfskosten, enige mislukking om een commerciële mogelijkheid te benutten of enig verlies van een dergelijke mogelijkheid, ongeacht of die mogelijkheid voortkwam uit de gewone bedrijfsgang, en enige kosten te wijten aan een verstoring van je activiteiten).

In ieder geval is onze maximale aansprakelijkheid tegenover jou voor geheel of gedeeltelijk verlies of schade aan voorwerpen, handbagage of dieren beperkt tot het in artikel 34 van de CIV bepaalde bedrag en is onderworpen aan de voorwaarde dat je ons bewijzen verstrekt voor het verlies of de schade.

47.2 Geregistreerde bagage

47.2.1 Als je reist met extra veel of buitenmaatse bagage of bagage die alleen mag worden vervoerd als geregistreerde bagage volgens Aanhangsel 2, dan moet je volgens onze Vervoersvoorwaarden gebruikmaken van onze service voor geregistreerde bagage waar die beschikbaar is en blijven de overige paragrafen van 47.2 van toepassing.

47.2.2 De tarieven zijn terug te vinden op de pagina’s over geregistreerde bagage op onze website.

47.2.3 Elke passagier moet zich persoonlijk aanbieden met de bagage en het treinticket van de reis. Het is niet mogelijk om op deze manier commerciële goederen te versturen.

47.2.4 Aanvragen en boekingen voor geregistreerde bagage moeten gebeuren via travelservices@eurostar.com. Van de douane mag geregistreerde bagage, als de ruimte het toelaat, alleen in dezelfde trein als jijzelf worden vervoerd. Als er niet genoeg plaats is om geregistreerde bagage op je geboekte trein te vervoeren, wordt je ticket omgeboekt naar het eerstvolgende beschikbare vertrek. De bagage moet bij aankomst in de bestemming op het perron worden afgehaald.

47.2.5 Het maximumgewicht per stuk bagage is 30 kg.

47.2.6 Elk stuk bagage moet een etiket hebben met het juiste adres, telefoonnummer en station van bestemming. Pak de bagage zo in, dat die veilig kan worden gehanteerd en vervoerd en zonder gevaar voor beschadiging. Beschadiging die duidelijk aanwezig is bij ontvangst wordt genoteerd. Aanvaarden van het afgiftebewijs is aanvaarden van de genoteerde beschadiging.

47.2.7 Je moet toestemmen met de vereisten van de douane- of andere betrokken autoriteiten. Alle bagage wordt gecontroleerd door de douanediensten en/of door de betrokken veiligheids- of grensautoriteiten. Het is dus mogelijk dat bagage niet wordt toegelaten voor het vervoer en/of wordt bewaard bij de betrokken veiligheids- of grensautoriteiten.

47.2.8 Nadat de bagage is ingeschreven, krijg je een bewijsje dat je moet tonen om de bagage weer af te halen in het station van bestemming. Er mogen geen verboden voorwerpen uit de lijst van aanhangsel 1 als geregistreerde bagage worden vervoerd. Voor het registreren en afhalen van wapens die volgens aanhangsel 1 van deze Vervoersvoorwaarden zijn toegelaten, moet je alle vereiste toelatingen en certificaten kunnen tonen.

47.2.9 Wij zijn aansprakelijk in overeenstemming met de CIV en de PRR voor verlies, schade of vertraging die voortvloeien uit ons vervoer van bagage als geregistreerde bagage. De regels voor PRR en CIV bevatten uitzonderingen en beperkingen betreffende de aansprakelijkheid van vervoerders i.v.m. verlies, beschadiging of late levering van geregistreerde bagage. In geen geval zal Eurostar International Limited compensatie betalen voor gevolgschade.

48. Jouw aansprakelijkheid

48.1 Als je bagage, voorwerpen of dieren in onze ruimten of in onze treinen brengt, ben je verantwoordelijk voor alle letsel, schade of verlies veroorzaakt of toegebracht als gevolg van het feit dat je hebt verzuimd zorg voor je bagage te dragen (inclusief, zonder beperking, het feit dat je hebt verzuimd om bagage uit onze ruimten of treinen te verwijderen na afloop van je reis).

48.2 Je moet in alle rechtsgebieden volledig gevolg geven aan de vereisten van de veiligheids- en grenscontrole-autoriteiten in verband met je bagage.


49. Doorzoeken en vernietigen van bagage

Wij hebben het recht om bagage die werd achtergelaten in onze treinen of ruimten te openen (inclusief onbeheerd achtergelaten bagage) en de inhoud te doorzoeken, alvorens dergelijke bagage naar een beveiligde plaats over te brengen. Wij kunnen zonder daarvoor aansprakelijk te zijn alle bagage en/of alle andere bezittingen verwijderen en/of vernietigen als wij menen dat deze een gevaar voor de veiligheid vormen of letsel of ongemak aan anderen of schade aan eigendom kunnen veroorzaken.

50. Verloren voorwerpen

Je mag geen enkel voorwerp dat je in onze ruimten of treinen vindt beschouwen als toebehorend aan jezelf, maar moet een dergelijk voorwerp onmiddellijk aan een van onze medewerkers (of, in het geval van geld, aan de bevoegde politiediensten) voor veilige bewaring overhandigen.

51. Kosten/Aansprakelijkheid voor verloren bezittingen

Wij kunnen een redelijk bedrag vragen voor de teruggave van verloren of niet-opgeëiste bagage of andere verloren bezittingen aan de eigenaar, afhankelijk van het soort artikel en de tijd die wij het in bewaring hebben gehouden tot het werd opgeëist. Behoudens paragraaf 52 en de bepalingen van paragraaf 47.1 in verband met begeleide bagage en paragraaf 47.2.9 in verband met geregistreerde bagage, zijn wij niet aansprakelijk voor verlies of schade die je lijdt met betrekking tot verloren of niet-opgeëiste bagage, of volledig of gedeeltelijk teruggegeven bagage of andere eigendommen.

52. Verwijdering van niet-opgeëiste bagage

Alle verloren of niet-opgeëiste bagage of andere verloren eigendommen waarover de eigenaar ons niet heeft ingelicht binnen achtentwintig (28) dagen nadat de bagage is kwijtgeraakt of achtergelaten, wordt als opgegeven beschouwd. Als deze eenmaal als opgegeven wordt beschouwd, kan deze te koop worden aangeboden of anderszins worden verwijderd, waarna de verkoopopbrengst aan ons toevalt en wij erover beschikken naar ons goeddunken. Aan bederf onderhevige artikelen kunnen op een eerder tijdstip worden opgeruimd. Alle kosten voor teruggave van de artikelen komen ten laste van de eigenaar.

53. Bijkomende voorwaarden voor achtergelaten bagage

De voorwaarden met betrekking tot achtergelaten bagage zijn aangeplakt in de stations met bagagekluizen of andere bewaarfaciliteiten. Niet-opgeëiste, achtergelaten bagage wordt op dezelfde wijze behandeld als verloren of niet-opgeëiste bagage, volgens de bepalingen van bovenstaande paragrafen 51 en 52.

DEEL 3 - ALGEMEEN

54. Dieren

Wij verwelkomen graag geleidehonden en -katten wanneer een passagier die nodig heeft om te reizen (in overeenstemming met alle vereisten van het PETS Scheme), maar we laten geen enkel ander dier toe tot de Eurostar London Routestreinen als handbagage, geregistreerde bagage of op enige andere wijze. Om veiligheidsredenen is de toegang tot onze treinen voor reizigers met een geleidehond of -kat beperkt tot vier (4) per trein.

Neem hiervoor contact op met ons Contact Centre minstens 24 uur voor het vertrek. Er zijn immers specifieke controles nodig om de geleidehond en -kat goed te keuren voor de reis. Als je niet uiterlijk 24 uur voor het vertrek contact met ons opneemt, mag de geleidehond of -kat niet meereizen. De eigenaar van de hond of kat is er verantwoordelijk voor dat het dier voor het vertrek een geldig diergezondheidscertificaat of EU-dierenpaspoort heeft, dat de vaccins van de hond of kat up-to-date zijn, en dat de naam van het dier op het ticket dezelfde is als op het diergezondheidscertificaat of EU-dierenpaspoort; de definitieve goedkeuringscontrole van de geleidehond of -kat gebeurt in onze stations op de dag van de reis.
De toegang voor honden en katten die reizen tussen het VK en de EU kan onderworpen zijn aan controles door de relevante autoriteiten. De eigenaar van het dier is rechtstreeks verantwoordelijk voor de betaling van alle gerelateerde kosten (bv. als de autoriteiten een hond of kat bijhouden in afwachting van een beslissing over wel of niet toegang verlenen).

55. Parkeren

De voorwaarden met betrekking tot het parkeren van motorvoertuigen en fietsen zijn ter inzage beschikbaar in de stations waar deze mogelijkheid wordt geboden.

56. Wifi in de trein

56.1 Wifi wordt gratis aangeboden bij je reis. Het maakt geen deel uit van en heeft geen invloed op de kostprijs van je ticket.

56.2 Wifi is ter beschikking 'as-is' en er wordt geen enkele garantie voor gegeven. Alle garanties, bepalingen, verklaringen, vergoedingen en waarborgen in verband met de inhoud of de service en de uitvoering, capaciteit, snelheid, functionaliteit, kwalificaties of mogelijkheden van de wifi, expliciet of impliciet, naar aanleiding van de wet of gewoontes, eerdere mondelinge of schriftelijke afspraken door Eurostar International Limited of anderszins, worden hierbij opgeheven, uitgesloten en afgewezen.

56.3 Het gebruik van wifi in de trein is onderworpen aan de algemene voorwaarden voor wifi van Eurostar International Limited, beschikbaar als je registreert om hiervan gebruik te maken.

57. Klachten

Klachten moeten schriftelijk worden gemeld aan onze reizigersdienst (Traveller Care Team) binnen drie (3) maanden vanaf de datum van het incident. Verstuur je klacht:

- online; of
- per post naar het volgende adres

Eurostar Traveller Care Team
2nd Floor Kent House
81 Station Road
Ashford, Kent TN23 1AP
United Kingdom

Wij bevestigen de ontvangst van de ons toegestuurde klachten binnen een (1) maand na ontvangst ervan. Bij een complexe klacht of als we meer informatie nodig hebben om jou een bevredigend antwoord te geven, nemen we zo snel mogelijk contact met je op zodra we de zaak volledig hebben onderzocht. In dit geval laten wij jou weten tegen wanneer we een antwoord denken te hebben en geven we je om de 10 dagen een update van de voortgang van je dossier.

Indien nodig geven wij de klachten door aan de vervoerders die verantwoordelijk zijn voor hun afhandeling.

Onze voertalen zijn: Engels, Frans, Nederlands en Duits.

Heb je een klacht ingediend bij onze reizigersdienst (Traveller Care Team) maar ben je niet tevreden over het antwoord of heb je na drie maanden nog geen antwoord ontvangen, dan kun je contact opnemen in het Engels of Frans met de Médiation SNCF Voyageurs, de ombudsman van de Franse spoorwegen. Dat kan online via https://mediation.sncf-voyageurs.com/of per brief naar Médiation SNCF Voyageurs, TSA 37701 – 59973 Tourcoing Cedex – France. De regels en procedure bij het indienen van een verzoek voor de Médiation SNCF Voyageurs worden bepaald in een bemiddelingsovereenkomst (‘Protocole de médiation’) die Eurostar International Limited heeft onderschreven. De bemiddelingsovereenkomst is online te raadplegen via https://mediation.sncf-voyageurs.com/saisir-le-mediateur/ en in het jaarrapport van Médiation SNCF Voyageurs.

In het VK kun je eventueel contact opnemen met de London Travel Watch via enquiries@londontravelwatch.org.uk of schriftelijk bij London Travel Watch, FREEPOST RTEH-XAGE-BYKZ, London TravelWatch, PO Box 5594, Southend-on-Sea, SS1 9PZ

Er is ook een Europees platform voor het online oplossen van consumentengeschillen (online dispute resolution of ODR) dat een alternatieve geschillenregeling moet vergemakkelijken (alternative dispute resolution of ADR). Is het beschikbaar, dan kun je dit platform bereiken via http://ec.europa.eu/odr. Claims die worden ingediend, worden behandeld volgens Verordening (EU) Nr. 524/2013.


58. Toepasselijk recht, rechtsbevoegdheid en gebruikte talen

Onder voorbehoud van enige dwingende nationale wetgeving is op deze Vervoersvoorwaarden en alle niet-contractuele verplichtingen die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden het Engelse recht van toepassing. Volgens dezelfde voorwaarden onderwerpen personen die krachtens deze Vervoersvoorwaarden een zaak aanhangig maken, zich onherroepelijk aan de rechtsbevoegdheid van de Engelse rechtbanken.

Deze Vervoersvoorwaarden zijn oorspronkelijk opgesteld in het Engels. Ze worden ook vertaald in het Nederland,Frans en Duits. Mocht er een sprake zijn van een verschil tussen de versies, dan is de Engelse versie doorslaggevend voor de interpretatie.

59. Geschillen

59.1 De CIV bevat bepalingen met betrekking tot de uitoefening van rechten krachtens de CIV.

59.2 Een rechtsvordering gebaseerd op de aansprakelijkheid van de vervoerder in geval van overlijden en letsel van reizigers kan slechts worden ingesteld tegen een vervoerder die het gedeelte van het vervoer heeft uitgevoerd gedurende welke het ongeval zich heeft voorgedaan. Wanneer een deel van het vervoer niet is verricht door de vervoerder maar door een ondervervoerder, dan kan de rechthebbende de rechtsvordering instellen tegen deze ondervervoerder in plaats van de vervoerder.

59.3 De rechtsvordering tot terugbetaling van een krachtens de vervoerovereenkomst betaald bedrag kan worden ingesteld tegen elke vervoerder die heeft deelgenomen aan de uitvoering van de vervoersovereenkomst.

59.4 Een rechtsvordering tot terugbetaling of compensatie voor vertraging op grond van rechten krachtens de PRR of de CIV en andere op de vervoerovereenkomst gegronde rechtsvorderingen kan uitsluitend worden ingesteld tegen de eerste of laatste vervoerder of tegen de vervoerder die dat deel van het vervoer verrichtte gedurende welke het feit dat tot de rechtsvordering heeft geleid, zich heeft voorgedaan.

59.5 Als de rechthebbende de keuze heeft tussen meer vervoerders, vervalt zijn keuzerecht zodra de rechtsvordering tegen een van hen is ingesteld.

60. Bevoegdheid van ons personeel of onze vertegenwoordigers

Ons personeel of onze vertegenwoordigers zijn niet bevoegd om deze Vervoersvoorwaarden op te schorten of te wijzigen.

61. Bescherming van gegevens

Eurostar International Limited verwerkt jouw persoonsgegevens volgens ons privacybeleid dat je kunt vinden op www.eurostar.com privacybeleid. Wij hebben de gepaste technische en organisatorische maatregelen genomen om klantgegevens te beveiligen en te verzekeren dat deze gegevens niet toegankelijk zijn voor onbevoegden. Ook kunnen wij worden verplicht door de Britse of EU-autoriteiten om persoonlijke gegevens beschikbaar te stellen in overeenstemming met de toepasselijke wet en regelgeving, met name voor het voorkomen, opsporen, verdedigen en vervolging van misdaad en voor de veiligheid en terrorismebestrijding. Als je meent dat wij onjuiste gegevens over jou hebben opgeslagen of als je jouw rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens wilt uitoefenen, kun je een e-mail sturen naar data.protection@eurostar.com of schrijven naar de Data Pivacy Officer van Eurostar International Limited in 6th floor, Kings Place, 90 York Way, London, N1 9AG, (Verenigd Koninkrijk).

62. Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor deze Vervoersvoorwaarden op elk willekeurig moment te wijzigen. De voor jouw reis geldende Vervoersvoorwaarden zijn de op de datum van je reis gepubliceerde Vervoersvoorwaarden. Wij zullen deze Vervoersvoorwaarden niet met terugwerkende kracht wijzigen na de datum van je reis.

63. Rechten van derden

Tenzij uitdrukkelijk bepaald in deze Vervoersvoorwaarden is geen van de voorwaarden van ons contract met jou, met inbegrip van deze Vervoersvoorwaarden, afdwingbaar of bedoeld afdwingbaar te zijn krachtens de Britse Wet op Contracten (Rechten van derden) van 1999 door derden of anderen dan jijzelf.


64. Interpretatie

De woorden 'jij', 'je', 'jou' en 'jouw' verwijzen telkens naar een reiziger aan boord van onze treinen. De verwijzingen in deze Vervoersvoorwaarden naar 'paragrafen' zijn op te vatten als verwijzingen naar de paragrafen van deze Vervoersvoorwaarden.

Aanhangsel 1

De tabel hieronder bevat een opsomming van voorwerpen die je niet of slechts met speciale goedkeuring als geregistreerde bagage in onze treinen mag brengen (bagage toegelaten als geregistreerde bagage). Deze lijst is niet volledig. Reizigers mogen voorwerpen niet bij zich houden tijdens de reis als het voorwerp inherent gevaarlijk is, als het waarschijnlijk is dat het artikel schade aan zaken kan veroorzaken, of als het vermoeden bestaat dat het artikel wellicht gebruikt gaat worden om gewelddaden mee te plegen of daarmee te dreigen. Vervoer als geregistreerde bagage kan worden geweigerd. Als je twijfelt, contacteer ons dan geruime tijd vóór je geplande reis.

NIET TOEGESTAANTOEGESTAAN ALS GEREGISTREERDE BAGAGE (IN DE VRACHTRUIMTE EN WAAR DEZE DIENST BESCHIKBAAR IS)

Ongeregistreerde vuurwapens (inbegrepen replica’s en onklaar gemaakte vuurwapens). Imitatie- of speelgoedwapens die er als echt uitzien.

Toegelaten vuurwapens waarvoor geen vergunning vereist is zoals luchtdrukwedstrijdpistolen en handwapens die gebruik maken van samengeperste lucht of gas

Munitie (van elk kaliber, in elke hoeveelheid).

Geregistreerde vuurwapens onder sectie 2 van de Vuurwapenweg 1968 en/of elke plaatselijke toepasselijke verordening. Over het algemeen zijn geregistreerde wapens beperkt tot geweren voor de jacht en de sport. Je moet vooraf zelf checken bij de betreffende nationale overheden zowel in het land van vertrek als van bestemming. Een vergunning of licentie is vereist en een European Firearms Pass kan worden gevraagd. Let op: alle munitie moet verwijderd zijn en mag niet mee in de trein.

Alle explosieven: militaire hulzen (ook oorlogssouvenirs), ontstekingsmechanismen rookpatronen, granaten, mijnen, explosieve militaire springtuigen, namaakexplosieven, vuurwerk, vuurpijlen.

Zwaarden (ceremoniële en echte). Degenstokken en paraplu's met een degen. Schermzwaarden mogen wel mee als toegestane bagage, op voorwaarde dat ze in een beschermende hoes zitten.

Alle producten die bedwelmend werken zoals gaswapens, traangassprays, Mace, CS-gas, fosfor, zuren en andere gevaarlijke chemische stoffen die gebruikt kunnen worden om te verminken of verlammen.

Ceremoniële wapens zoals kukrimessen en Schotse skeandhumessen, martial arts-wapens, kruisbogen, kruisboogpijlen, handbogen en bijbehorende pijlen, startpistolen.

Grote hoeveelheden ontvlambare stoffen zoals benzine, spiritus en verfverdunners.

Gevaarlijke sportuitrusting (zie deel sportuitrusting*).

Alle springmessen, verzwaarde messen en dolken. Vouwmessen met een lemmet langer dan 75 mm zijn ook verboden. (Kleine zakmessen met een lemmet korter dan 75 mm zijn wel toegelaten).

Open scheermessen.

Elk ander voorwerp ontworpen, aangepast of bedoeld als een wapen.

Keukenmessen en huishoudelijke artikelen. Doe-het-zelfgereedschap zoals schroevendraaiers, boormachines en hamers.

Elektrische scooters (e-scooters) en hoverboards. Dit geldt niet voor scootmobielen op batterijen, die zijn wel toegestaan.

* sportuitrusting


De opsomming is niet allesomvattend, maar geeft een goed beeld van wat in de trein meekan en wat niet. Elk voorwerp dat in se gevaarlijk is of kan worden gebruikt bij geweld of bedreiging wordt niet toegelaten.

Onze veiligheidsteams hebben het recht om een voorwerp te weigeren of te verwijderen als ze oordelen dat dit voorwerp een risico inhoudt.


Versie per 29 augustus 2023