E320 train across a bridge.

Vervoersvoorwaarden

INLEIDING

Verordening (EG) Nr. 1371/2007 van het Europees parlement en de Raad van 23 oktober 2007 betreffende de rechten en plichten van reizigers in het treinverkeer (“Rail Passengers’ Rights and Obligations”, hierna genoemd “PRR”) en alle relevante nationale wetten zijn van toepassing op de Eurostar-treindiensten. In de PRR zijn de Uniforme Regelen betreffende de overeenkomst van internationaal spoorwegvervoer van reizigers en bagage (‘CIV’) opgenomen. Een elektronische versie van de PRR is beschikbaar via de volgende externe website: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32007R1371&from=EN

Deze voorwaarden en de documenten die daarbij horen via aanhechting of verwijzing vormen de Vervoersvoorwaarden van Eurostar International Limited en zijn van toepassing bij gebruik van de Eurostar-treinen. Ingeval van tegenstrijdigheid tussen de vervoersvoorwaarden en de verplichte voorschriften van de PRR, heeft de PRR voorrang. Ingeval van onderlinge tegenstrijdigheid tussen bepalingen van deze Vervoersvoorwaarden is de voor de reiziger gunstigste voorwaarde van toepassing. Als enig deel van deze Vervoersvoorwaarden ongeldig of onuitvoerbaar blijkt te zijn, dan tast dit de geldigheid of uitvoerbaarheid van de overige bepalingen niet aan en blijven de overige bepalingen zo volledig mogelijk van kracht.

Coronavirus (COVID-19) - Onze allereerste prioriteit is de gezondheid en het welzijn van onze reizigers en onze collega's. We volgen nauwgezet het advies en de vereisten van de diverse regeringen, rechtshandhavingsinstanties en gezondheidsinstanties rond het coronavirus (COVID-19) en herzien en actualiseren voortdurend procedures en werkwijzen (zoals en het voorleggen van geldige gezondheids- en andere noodzakelijke formulieren). 

Dit is belangrijk: als je de aanwijzingen of de regelgeving niet opvolgt, of niet de nodige formulieren kunt voorleggen, kan je de toegang tot de trein worden geweigerd. Of als je al in de Eurostar-trein bent, is het mogelijk dat je niet verder mag reizen met Eurostar. Zie paragraaf 25 van deze vervoersvoorwaarden voor meer informatie.

DEEL 1 - VERVOERSVOORWAARDEN MET BETREKKING TOT PASSAGIERS

TICKETS

1. Overeenkomst

Een ticket is het bewijs tussen een overeenkomst tussen jou en de spoorwegmaatschappij dat je het recht hebt om gebruik te maken van de treinen van deze maatschappij. Als het ticket het gebruik van treinen van meer dan één spoorwegmaatschappij toelaat, dan vormt het ticket het bewijs van een aparte overeenkomst tussen jou en elk van deze spoorwegmaatschappijen voor elke door hen aangeboden relevante spoordienst of, als dit zo is bepaald in de vervoersvoorwaarden van de betreffende spoorwegmaatschappijen, een overeenkomst voor achtereenvolgende spoordiensten die worden geleverd door één of meer spoorwegmaatschappijen. Elke overeenkomst bestaat uit de vervoersvoorwaarden van de spoorwegmaatschappij die deelneemt aan de uitvoering van de overeenkomst en zoals bepaald in artikel 17, de specifieke gegevens die zijn aangeduid op het ticket. Neem contact op met de andere spoorwegmaatschappijen voor informatie over hun vervoersvoorwaarden; op onze website eurostar.com zijn links waarmee je toegang krijgt tot een aantal van hen.


2. Je hebt een geldig ticket nodig om met Eurostar te reizen

2.1 Bij de aankoop van het ticket moet je je volledige naam opgeven en contactinformatie (telefoonnummer of e-mailadres) voordat het ticket kan worden afgeleverd.

2.2 Je moet een geldig ticket of een toelating hebben om te reizen met de Eurostar-treinen.

2.3 Eventuele wijzigingen van reisklasse of type van ticket moeten gebeuren vóór de reis aanvangt. Als je zonder een geldig ticket reist, of in de verkeerde reisklasse zit, of reist met een goedkoper ticket waarop je geen recht hebt, wordt het volle voor die trein, dat traject en die reisklasse geldende tarief berekend per de datum van je reis. Kortingen op basis van een spoorwegpas of spoorkaart zijn niet toegestaan. Terugbetaling van het oorspronkelijke ticket is mogelijk, afhankelijk van het soort ticket en mits betaling van eventuele administratiekosten.


3. Voorwaarden waaronder tickets worden afgegeven

3.1 Tickets worden afgegeven met inachtneming van deze Vervoersvoorwaarden, de PRR en CIV (voor zover van toepassing), de toepasselijke wet- en regelgeving, alle veiligheids- en andere voorschriften die gelden op reizen door de Kanaaltunnel en de voorwaarden van de statuten en van in onze mededelingen en andere bekendmakingen uiteengezette voorwaarden die op gezette tijden worden gepubliceerd, inclusief eventuele beperkingen of voorwaarden die gelden op het soort ticket dat wordt gekocht.

3.2 Als wij tickets afgeven die geldig zijn voor andere diensten, dan doen we dat als agent voor de aanbieders van deze diensten en dan zijn de statuten en vervoersvoorwaarden van deze andere aanbieder van toepassing op het gebruik van zijn diensten. Neem contact op met de andere aanbieder voor meer informatie. Dit is onderhevig aan andere door ons aangeboden voorwaarden in gevallen waar de tickets zijn afgegeven als onderdeel van een doorreisticket waarvoor wij de verkopende vervoerder zijn, m.a.w. de spoorwegmaatschappij die verantwoordelijk is voor de verkoop van de relevante vervoersovereenkomst.

3.3 Als je een ticket of verschillende tickets koopt die reizen omvatten met andere diensten dan een Eurostar-trein, dan is onze overeenkomst met jou beperkt tot het gedeelte van de reis waarvoor je gebruikmaakt van de Eurostar-trein. De overeenkomst(en) voor die gedeelten van de reis waarvoor je geen gebruik maakt van de Eurostar-treinen worden bepaald door de statuten en vervoersvoorwaarden van de desbetreffende andere vervoerders. De PRR en CIV zijn mogelijk niet geldig voor de andere gedeelten van je reis. Verdere gegevens hierover vraag je aan de desbetreffende andere vervoerders.

3.4 Eurostar werkt samen met andere vervoerders om producten te creëren waarmee klanten van/naar bestemmingen kunnen reizen buiten het Eurostar-netwerk. Het kan gaan om tickets van verschillende vervoerders met elk hun eigen statuten en vervoersvoorwaarden voor hun deel van het reistraject, of om een enkel connection-ticket of ticket met aansluiting voor de reis met Eurostar én de andere vervoerder(s). Wanneer dergelijke tickets voor Eurostar worden verkocht, worden ze in deze Voorwaarden aangeduid als “Ticket met aansluiting”.

3.5 Als het ticket recht geeft op goederen of diensten van anderen, dan is het ticket ook onderhevig aan de voorwaarden en mededelingen van die anderen. Kopieën van onze mededelingen en andere publicaties zijn beschikbaar op onze verkooppunten, en kopieën van mededelingen en publicaties van derden zijn verkrijgbaar bij die derden.

3.6 Wij behouden ons het recht voor om bepaalde soorten tickets, of tickets naar sommige bestemmingen niet te verkopen en om de beschikbaarheid van bepaalde tarieven te beperken. Wij behouden ons ook het recht voor om geen Eurostar-diensten aan te bieden (bijvoorbeeld waar de omstandigheden uiteengezet in alinea 39 en/of 40 van toepassing zijn), nadat je voor Eurostar-treindiensten hebt betaald.

3.7 Meer gegevens over de voorwaarden en beperkingen voor bepaalde tarieven of tickets zijn beschikbaar op onze website eurostar.com.


4. Bijzondere voorwaarden voor elektronische tickets

Wij kunnen een elektronisch ticket afgeven in plaats van een papieren ticket. Elektronische tickets worden verzonden naar het door jou opgegeven e-mailadres of zijn toegankelijk via onze website eurostar.com. Je moet ofwel een elektronisch ticket afdrukken en tonen aan onze medewerkers bij de check-in, of de barcode van het elektronisch ticket scannen bij de automatische poortjes voor aanvang van je reis met de Eurostar-trein. Alle verwijzingen naar 'ticket' in deze Vervoersvoorwaarden slaan zowel op papieren als elektronische tickets, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Als je misbruik maakt van het e-ticketing-systeem, dan kan je het verdere gebruik van deze systemen en de thuisafdrukfuncties worden ontzegd.


5. Tickets voor kinderen

5.1 Kinderen jonger dan 4 jaar worden gratis vervoerd en hebben geen ticket nodig op voorwaarde dat ze geen aparte zitplaats in beslag nemen en op de schoot van een begeleidende volwassene zitten. Voor kinderen van 4 tot en met 11 jaar en jongere kinderen die een aparte zitplaats gebruiken, is het kindertarief van de reisklasse waarin zij reizen van toepassing.

5.2 Jongeren die ouder zijn dan twaalf jaar moeten een volwassenenticket hebben.

5.3 De leeftijd van het kind die bij deze Vervoersvoorwaarden wordt gehanteerd, is de leeftijd op de eerste dag van de heenreis met Eurostar.

5.4 Er kan per volwassene maar één kind jonger dan vier jaar gratis worden vervoerd.

5.5 Zoals bepaald in artikel 5.6 mogen kinderen tot en met 15 jaar alleen met Eurostar reizen als ze worden vergezeld door een bevoegd persoon die minstens 16 jaar is. Als deze bevoegde persoon niet de ouder of wettige voogd van het kind is, moet het kind gedurende de hele reis in het bezit zijn van de schriftelijke toestemming voor die reis (en deze op aanvraag tonen) van zijn ouder of wettige voogd.

5.6 Jongeren van 12 tot en met 15 jaar mogen zonder begeleiding met Eurostar reizen (op voorwaarde dat ze reizen met treinen die vertrekken tussen 6 uur en 17 uur lokale tijd het betreffende vertrekstation) tussen Brussel, Parijs, Marne-la-Vallée, Rijsel, Calais, Ashford, Ebbsfleet en Londen, maar ze moeten een schriftelijke toestemming hebben voor de reis van hun ouder of wettige voogd, in de vorm van het Eurostar Unaccompanied Minors Form (Eurostar-formulier voor alleenreizende minderjarige jongeren). Bovendien moeten deze jongeren naar het station worden begeleid door een verantwoordelijke van minstens 18 jaar oud. Om zonder begeleiding te reizen, moet de verantwoordelijke het Eurostar Unaccompanied Minors Form (Eurostar-formulier voor alleenreizende minderjarige jongeren) invullen (beschikbaar op eurostar.com) in aanwezigheid van een medewerker van Eurostar. De jongere moet dit formulier de hele reis bij zich hebben en op verzoek kunnen tonen voor controle. De verantwoordelijke persoon moet er ook voor zorgen dat iemand de jongere opwacht bij aankomst.

5.7 Door de schriftelijke toelating van de ouder of wettelijke voogd dat het kind mag reizen, accepteren en stemmen zij ermee in dat de jongere reist zonder begeleiding en als een volwassen passagier zal worden behandeld tijdens de hele reis (d.i. de jongere wordt niet begeleid door een medewerker van Eurostar).

5.8 Alle kinderen die met Eurostar reizen, moeten een geldig paspoort of ander geldig reisdocument onder hun eigen naam hebben en ook alle vereiste visa of andere immigratiedocumenten die nodig zijn voor de verschillende landen waar ze door reizen.


GELDIGHEID VAN DE TICKETS

6. Tickets met vaste tijden

6.1 Een Eurostar-ticket is alleen geldig voor reizen op de datum en voor de trein die op het ticket staan aangegeven. Er worden geen Eurostar-tickets afgegeven zonder datum. Als je een andere dan de op je ticket aangegeven trein neemt, moet je het volle tarief betalen dat geldt voor de trein, het traject en de klasse waarin je reist. Kortingen op basis van een spoorwegpas of spoorkaart zijn niet toegestaan.Terugbetaling van het oorspronkelijke ticket is mogelijk, afhankelijk van het soort ticket en mits betaling van eventuele administratiekosten. Reeds betaalde service- en omboekingskosten worden niet terugbetaald.

6.2 Wij proberen ervoor te zorgen dat je kunt zitten op de zitplaats die aangeduid staat op het ticket, maar we kunnen geen specifieke zitplaats garanderen. Wij behouden ons het recht voor om zitplaatsen op elk moment te kunnen wijzigen, zelfs als je al in de trein bent. Je mag geen andere zitplaats innemen dan die op het ticket is aangegeven, behalve als iemand van onze medewerkers dit vraagt, of als je de toestemming hebt gekregen van onze medewerker om van plaats te veranderen.


7. Tickets omboeken

Tickets kunnen alleen worden gewijzigd als de betreffende tariefsoort dit toelaat. Omboeken van een ticket naar een latere datum (of gelijk welke wijziging aan het ticket) moet gebeuren volgens de geldende voorwaarden voor die betreffende tariefsoort en mits betaling van eventuele administratiekosten en een tariefverschil. Omboeken van een ticket voor Standard of Standard Premier moet gebeuren vóór de geplande vertrektijd. Nadien is omboeken niet meer mogelijk. Als het nieuwe ticket minder kost dan het originele ticket, dan wordt het prijsverschil niet terugbetaald. Reeds betaalde service- en omboekingskosten worden niet terugbetaald.


GEBRUIK VAN DE TICKETS

8. Reisonderbreking in tussenliggende stations

8.1 Reisonderbrekingen onderweg, met uitzondering van die onderbrekingen die nodig zijn om over te stappen, zijn niet toegestaan. Als je je reis onderbreekt, mag je die later niet voortzetten.

8.2 In de Eurostar-tickets zijn de eventuele reiskosten tussen treinstations in dezelfde stad niet inbegrepen.


9. Ticketpoortjes

Voor je in de Eurostar-trein stapt, moet je ticket worden gescand bij de ticketpoortjes of bij onze medewerkers van de ticketcontrole. Het ticket scannen moet gebeuren voor de uiterste inchecktijd bij de ticketpoortjes volgens artikel 18.


10. Als je tijdens je reis moet overstappen

Als je tijdens je reis moet overstappen, ben je verantwoordelijk om jezelf en je bagage naar de andere trein en zo nodig van het ene station naar het andere station te verplaatsen. Bij het boeken van de reis moet je rekening houden met voldoende overstaptijd. Bij het boeken van je reis moet je ervoor zorgen dat je voldoende tijd voorziet voor het overstappen om te voldoen aan de minimum-aankomsttijd bij de Eurostar-ticketpoortjes, in overeenstemming met clausule 18. Meer informatie over de aanbevolen minimale overstaptijden is beschikbaar op onze website eurostar.com.


11. Als je naar een ander station reist dan is aangegeven op je ticket

Als je je ticket wilt gebruiken naar een ander station dan dat waarvoor het ticket geldig is, moet je het volle tarief betalen voor het bijkomende traject. Kortingen op basis van een spoorwegpas of spoorkaart zijn niet toegestaan.


12. Naam op tickets

12.1 Alleen de persoon wiens naam op het ticket staat, mag op de Eurostar-trein stappen. Op verzoek van onze medewerkers of vertegenwoordigers moet elke passagier een geldig identiteitsbewijs kunnen voorleggen dat overeenstemt met de naam op het ticket. Wij behouden ons het recht voor om de identiteitsbewijzen van de passagiers te controleren en om passagiers en hun bagage te weigeren als ze geen geldig identiteitsbewijs willen of kunnen voorleggen. In deze omstandigheden is terugbetaling alleen mogelijk als het desbetreffende soort ticket dit toelaat. Reeds betaalde service- en omboekingskosten worden niet terugbetaald.

12.2 Tickets kunnen worden overgedragen op een andere persoon volgens de voorwaarden van het type ticket en kan onderworpen zijn aan een toeslag. Een eventuele aanpassing moet zijn opgenomen in ons ticketsysteem vóór aanvang van de reis.

12.3 Tickets die al gedeeltelijk zijn gebruikt, of die werden afgegeven op naam, zijn niet overdraagbaar en mogen alleen worden gebruikt door de persoon voor wie het ticket is gekocht. Tickets kunnen alleen te koop worden aangeboden door Eurostar International Limited of zijn erkende vertegenwoordigers. Als een ticket wordt doorverkocht of wordt overgedragen met winst of voor ander commercieel gewin, wordt het ongeldig en kan de houder de toegang tot de Eurostar-trein worden geweigerd.

12.4 Een boeking met een e-voucher kan alleen worden gemaakt door de persoon wiens naam op de e-voucher staat (d.i. door die persoon en met het mailadres van de oorspronkelijke boeking waarvoor de e-voucher werd uitgeschreven). Je mag wel een boeking maken voor iemand anders, maar je kunt de e-voucher niet overdragen op iemand anders.

13. Intrekking van tickets

Alle tickets blijven onze eigendom en als je op enige wijze verzuimt te voldoen aan de voorwaarden voor het gebruik ervan, kan het ticket worden ingetrokken of ongeldig verklaard door onze medewerkers of vertegenwoordigers. Als een ticket ingetrokken of ongeldig wordt verklaard door onze medewerkers of vertegenwoordigers, dan mag je niet reizen en/of de reis voortzetten en wordt geen terugbetaling gedaan voor eventuele al gebruikte delen van het ticket.


14. Controlevereisten

Onze medewerkers mogen tickets inhouden voor controledoeleinden. In dat geval geven wij je een vervangend ticket of een ontvangstbewijs naargelang van toepassing.


VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN DE REIZIGERS

15. Tickets controleren en wijzigen op het moment van uitgifte

Wanneer je een ticket koopt, moet je nagaan of het ticket de gewenste reis aangeeft en dat je, indien van toepassing, het juiste wisselgeld hebt ontvangen. Vermeende fouten moet je zo snel mogelijk onder de aandacht brengen van onze medewerkers in het verkooppunt waar je het ticket hebt gekocht (of in een ander verkooppunt waarnaar we je hebben doorverwezen). We kunnen ingediende klachten alleen in aanmerking nemen als je voldoende ondersteunend bewijs van een fout kunt voorleggen. Je kunt geen aanspraak maken op tariefkortingen na aankoop van een ticket.


16. Zorg dat je in de juiste trein stapt en dat je in het juiste station in- en uitstapt

Je moet er zelf voor zorgen dat je naar het juiste Eurostar-station gaat, in de juiste trein stapt en in het juiste station uitstapt, precies zoals dat op je ticket staat vermeld. Wij zijn niet aansprakelijk voor enig verlies of vertraging als je naar het verkeerde station bent gegaan, de verkeerde trein hebt genomen of in het verkeerde station bent uitgestapt, behalve als dit verlies of deze vertraging te wijten is aan onze nalatigheid of de nalatigheid van onze medewerkers of vertegenwoordigers.


17. Controleer de treintijden voor het begin van de reis

De treintijden op je ticket of in onze dienstregeling kunnen wijzigen tussen de datum van aankoop van het ticket en de feitelijke reisdatum, bijvoorbeeld als gevolg van werkzaamheden of andere aanleidingen. We kunnen de treintijden niet garanderen en ze maken geen deel uit van je vervoersovereenkomst met ons. Het is je eigen verantwoordelijkheid om de tijden van de trein voor aanvang van de reis te controleren op eventuele wijzigingen. Als er wijzigingen zijn in de gepubliceerde treintijden na aankoop van het ticket, maar voor de datum van de reis, dan kun je beslissen om niet te reizen (in dat geval kun je alleen een terugbetaling vragen als dit in overeenstemming is met Artikel 31) of, afhankelijk van beschikbaarheid, het ticket omboeken voor een andere Eurostar-trein in dezelfde reisklasse als het oorspronkelijke ticket.


18. Zorg dat je tijdig en binnen de uiterste inchecktijd bij de check-in bent

18.1. Je moet rekening houden met de uiterste inchecktijd bij de ticketpoortjes. Dat betekent dat je moet aankomen vóór de uiterste inchecktijd bij Eurostar-vertrekzone, of een andere minimumtijd die we in sommige gevallen instellen, zodat er voldoende tijd is om tickets te scannen en de nodige formaliteiten, grenscontrole en veiligheidscontrole uit te voeren. Personen met een handicap of met een beperkte mobiliteit die assistentie nodig hebben van onze medewerkers moeten ten minste 60 minuten vóór de vertrektijd in het station aanwezig zijn.

18.2. Kom je later dan de uiterste inchecktijd bij de ticketpoortjes, dan behouden wij ons het recht voor om je niet door de ticketpoortjes te laten gaan of op de trein te stappen. Kom je nog aan vóór de aangekondigde vertrektijd van de trein, dan kun je vragen voor een plaats in de eerstvolgende trein van die dag, op voorwaarde dat er vrije plaatsen zijn en dit het vertrek van de trein niet vertraagt. Wel moet je dan een toeslag betalen voor het wijzigen van trein, volgens de voorwaarden van de Eurostar-tarieven.

18.3. Ook moet je bij het juiste spoor zijn en tijdig op de trein stappen zoals aangegeven door Eurostar, of de kans bestaat dat je niet meer mag instappen.


19. Zorg dat je een geldig paspoort hebt tijdens je reis

Je moet ervoor zorgen dat je in het bezit bent van een geldig paspoort (heb je geen EU-paspoort, let er dan op dat het lang genoeg geldig is na de terugreis) of ander geldig reisdocument tijdens je reis en dat je alle vereiste visa of andere immigratiedocumenten hebt die nodig zijn voor de landen waar je door reist. Als je probeert zonder een geldig paspoort of ander vereist reisdocument te reizen, bestaat de kans dat je de toegang tot de trein wordt geweigerd. In deze omstandigheden is terugbetaling of omruiling alleen mogelijk als het desbetreffende soort ticket dit toelaat en mits betaling van eventuele administratiekosten.


20. Houd je ticket klaar om te controleren

20.1 Tickets (en eventuele spoorkaarten of andere documenten indien vereist) moeten kunnen worden getoond of overhandigd op vraag van onze medewerkers of medewerkers van een andere vervoerder waarmee je reist. Wij behouden ons ook het recht voor om te vragen dat je een passend legitimatiebewijs toont. Kun je dit niet, dan kunnen wij

20.1.1 een ticket tegen vol tarief in rekening brengen voor de trein, het traject en de klasse waarin je reist; of

20.1.2 je geen toestemming geven om de reis voort te zetten en je geen terugbetaling geven voor eventuele al gebruikte delen van je ticket.

Je moet tijdens de hele reis in het bezit zijn van een geldig ticket en dit bewaren tot je het station van bestemming verlaat en het op elk ogenblik kunnen tonen ter controle.


21. Als je ticket onleesbaar of beschadigd is

Beschadigde, vervalste of op enige manier gewijzigde tickets, of elektronische tickets waarvan de barcode onleesbaar is, zijn niet geldig om mee te reizen. De houder moet ons in dat geval het ticket teruggeven, zodat we een vervangend ticket kunnen geven. Wij behouden ons echter het recht voor te weigeren om een vervangend ticket af te geven als wij dit aangewezen achten, normaal gezien gebeurt dit alleen als er fraude wordt vermoed, of als we menen dat er mogelijk gevaar bestaat voor de veiligheid.


22. Ticket is verloren of kwijt of is gestolen

Je bent verantwoordelijk voor je ticket. Als je een ticket (of een gedeelte van een ticket) verliest of kwijt bent of een ticket (of een gedeelte hiervan) wordt gestolen terwijl het in je bezit is, kunnen wij een vervangingsticket (of deel van een vervangingsticket) afgeven. Wij behouden ons echter het recht voor te weigeren om een vervangend ticket af te geven als wij dit aangewezen achten, normaal gezien gebeurt dit alleen als er fraude wordt vermoed, of als we menen dat er mogelijk gevaar bestaat voor de veiligheid. We betalen een dergelijk ticket (of gedeelte daarvan) niet terug, behalve als het verlies of de diefstal het gevolg is van onze nalatigheid.


23. Assistentie voor mindervalide reizigers en personen met beperkte mobiliteit

Heb je een handicap of je hebt een beperkte mobiliteit en je wilt graag assistentie, dan vragen wij om 48 uur vooraf ons contact centre te verwittigen per e-mail of telefoon. Neem je minder dan 48 uur voor het vertrek contact met ons op, ga dan naar de Eurostar-vertrekzone en we proberen je assistentie te geven. Maar als al er meerdere aanvragen zijn voor assistentie voor je trein, dan kunnen we mogelijk niet garanderen dat je kunt reizen met je geboekte trein. Het toegankelijkheidsbeleid van Eurostar, de contactinformatie en andere reisinformatie voor assistentie, vind je op onze website eurostar.com.


24. Rookverbod

24.1 Roken in de Eurostar-trein is verboden.

24.2 Roken is verboden in de terminals van Eurostar, in alle landen, in alle stations en alle aangrenzende ruimten zoals aangegeven op de borden in die ruimten.

24.3 Het rookverbod van artikel 24 slaat ook op elektronische sigaretten. Ook het gebruik daarvan is verboden.


25. Naleving van aanwijzingen van Eurostar, douane- en veiligheidsvoorschriften en gedrag in onze treinen en locaties

Je mag onze medewerkers en vertegenwoordigers, het personeel van de stationsbeheerder en de infrastructuurbeheerder niet hinderen in hun werk en moet al hun instructies opvolgen. Je moet er ook voor zorgen dat je voldoet aan alle toepasselijke veiligheids-, douane- en immigratievoorschriften, en de vereisten van eventuele andere administratieve autoriteiten.

Als je de aanwijzingen of de regelgeving niet opvolgt, kunnen we je de toegang tot de trein weigeren. In deze omstandigheden is terugbetaling alleen mogelijk als het desbetreffende soort ticket dit toelaat. Reeds betaalde service- en omboekingskosten worden niet terugbetaald. Zit je al op de Eurostar-trein, dan kunnen onze medewerkers weigeren om je de reis met de Eurostar-trein te laten voortzetten.

Coronavirus (COVID-19)

We volgen nauwgezet het advies en de vereisten van de diverse regeringen rechtshandhavingsinstanties en gezondheidsinstanties rond het coronavirus (COVID-19) en herzien en actualiseren voortdurend procedures en werkwijzen.

Je moet alle andere procedures en werkwijzen volgen die regelmatig worden meegedeeld, om de gezondheid en het welzijn van onze klanten en medewerkers te beschermen.

We kunnen weigeren om je op te trein te laten stappen

Als:

(a) je je niet houdt aan de procedures en vereisten;

(b) jou vervoeren in strijd zou zijn met de wetten, voorschriften of vereisten van de overheid, of jou en/of ons een boete of vervolging kan opleveren of strafbaar zou maken;

(c) je hebt geweigerd of nagelaten om informatie te verstrekken die een regering, handhavingsinstantie of gezondheidsinstantie ons heeft gevraagd om te verstrekken of te controleren, inclusief een geldige gezondheidsverificatie, vaccin of ander document vereist door het land waar je naartoe reist; of

(d) je hebt geweigerd of nagelaten om een gezondheids- of vaccintest of -onderzoek te ondergaan dat vereist is door een overheid, handhavingsinstantie of gezondheidsinstantie;

dan mag je mogelijk niet op de trein stappen. Of als je al in de Eurostar-trein bent, is het mogelijk dat je niet verder mag reizen met Eurostar.

Je hebt in dat geval geen recht op terugbetaling van enige vervoerskosten of van enige kosten voor het vervoeren van geregistreerde bagage. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige kosten of verlies, schade of uitgaven, inclusief maar niet beperkt tot enige directe, indirecte schade of gevolgschade, als gevolg van een dergelijke weigering.


GROEPSREIZEN

26. Minimumgrootte van de groep

Om van het groepstarief te profiteren, moet een groep bestaan uit minstens 10 tarief-betalende reizigers.


27. Groepsverantwoordelijke

Groepen moeten een verantwoordelijke hebben. Deze persoon is verantwoordelijk voor de uitvoering van specifieke taken die wij hem opdragen. Het beginsel van vrije zitplaatsen voor groepsreizen is niet van toepassing in de Eurostar-treinen.


28. Groepsreizen

Leden van een groep moeten samen en na elkaar door de ticketpoortjes (tenzij er afzonderlijke tickets werden gekocht), en samen blijven tijdens de reis, in dezelfde trein(en) en in dezelfde reisklasse. We kunnen weigeren om een groep te laten profiteren van het groepstarief als de leden van de groep niet dezelfde reden hebben om te reizen.


29. Boeking op voorhand

Verzoeken voor groepsreserveringen kunnen we maximaal 120 dagen vooraf in ontvangst nemen. De hiervoor beschikbare capaciteit is beperkt en de mogelijkheid tot boeken is afhankelijk van de beschikbaarheid.


30. Bijkomende diensten

De levering van bijkomende diensten voor groepen, zoals catering, vindt plaats via wederzijdse overeenkomst tussen ons en de aangewezen groepsverantwoordelijke.


VERZOEK VOOR TERUGBETALING VAN TICKETS, ONDERBREKING VAN TREINDIENSTEN EN LICHAMELIJK LETSEL

31. Voorwaarden voor terugbetaling

31.1 In geval je om een andere reden dan vertraging of annulering van de trein die je van plan was te nemen en voor het geplande vertrek van de trein ervoor kiest om je ticket (of een gedeelte daarvan) niet te gebruiken, dan kun je voor dat ticket (of een gedeelte ervan) een volledige terugbetaling vragen, als dat soort ticket in aanmerking komt voor terugbetaling. Terugbetaling van een dergelijk ticket (of gedeelte daarvan) gebeurt alleen in het verkooppunt waar het ticket is gekocht (of een ander verkooppunt waarnaar onze vertegenwoordigers je hebben doorverwezen) en alleen als de voorwaarden van het betreffende ticket een terugbetaling toelaten. Een verzoek tot terugbetaling moet worden vergezeld van alle betrokken tickets (inclusief kopieën van de elektronische tickets). Ontvangstbewijzen voor tickets komen niet in aanmerking voor terugbetaling. Er wordt geen terugbetaling gedaan in gevallen waar het ticket zo beschadigd is dat de vereiste gegevens zoals reistraject, datum, reisklasse, reserveringsnummer, tarief, e.d. onleesbaar zijn. Sommige tickets zijn omboekbaar mits een toeslag. Als je het ticket omboekt en daarbij een toeslag betaalt, dan wordt die toeslag niet terugbetaald als je nadien een terugbetaling van het ticket vraagt.

31.2 Als het ticket betaald is met een kredietkaart of betaalpas, gebeurt de terugbetaling door een kredietnota voor die kredietkaart of betaalpas uit te geven. Als het ticket is betaald met een zakelijke kredietrekening, dan wordt de rekening overeenkomstig gecrediteerd. Werd het ticket betaald met een online betalingssysteem zoals Paypal, Applepay of ideal, dan wordt de rekening die is gebruikt voor de betaling hiervoor gecrediteerd. Als het ticket werd betaald met een of meerdere e-vouchers, dan wordt het ticket terugbetaald met e-vouchers aan de persoon wiens naam op de oorspronkelijke e-voucher(s) stond. Werd het ticket gedeeltelijk betaald met cash en gedeeltelijk met e-voucher(s), dan wordt op dezelfde manier terugbetaald. Dus: eenzelfde bedrag in cash en eenzelfde bedrag met e-voucher(s). In alle andere gevallen gebeurt de terugbetaling per bankoverschrijving.

31.3 Dit artikel 31 is niet van toepassing op doorreistickets van derden (volgens de beschrijving in artikel 3.5). Voor terugbetalingen die geen betrekking hebben op vertraging of annulering voor doorreistickets van derden, verwijzen wij naar de vervoersvoorwaarden van die vervoerder.


32. Vertraagde of geannuleerde treinen

32.1 Dit artikel 32 is van toepassing wanneer door geannuleerde of vertraagde treinen, die gedekt worden door je vervoersovereenkomst met Eurostar, redelijkerwijs kan worden verwacht dat de vertraging bij aankomst op de eindbestemming krachtens de vervoersovereenkomst meer dan 60 minuten zal bedragen. De toepassing van dit artikel 32 is onderworpen aan de bepalingen van artikels 34 en 35.

32.2 Als dit artikel 32 van toepassing is, heb je de keuze tussen:

32.2.1 voortzetting van de reis naar je eindbestemming bij de vroegste gelegenheid, eventueel via een andere route indien noodzakelijk, onder vergelijkbare vervoersomstandigheden. In dit geval kan vergoeding volgens artikel 33 van toepassing zijn; of

32.2.2 voortzetting van de reis naar je eindbestemming op een later tijdstip, eventueel via een andere route indien noodzakelijk, onder vergelijkbare vervoersomstandigheden; of

32.2.3 je kunt beslissen om niet te reizen of de reis niet te vervolgen. In dit geval heb je recht op de volledige terugbetaling voor het ongebruikte deel van het ticket, voor zover dit gedekt is door je overeenkomst met ons, en voor het gebruikte deel, voor zover dit gedekt is door je overeenkomst met ons, als de reis niet langer aan enig doel beantwoordt in verband met het oorspronkelijke reisplan, op voorwaarde dat je hiervan bewijzen levert, waar van toepassing en dat je het ticket annuleert in overeenstemming met onze aanwijzingen.

32.3 Als je volgens artikel 32.2 hebt beslist om je reis niet voort te zetten, dan bieden wij een terugreis aan naar je eerste plaats van vertrek en in dezelfde klasse die wordt vermeld op het ticket, bij de vroegste gelegenheid.

32.4 Als je geen terugbetaling vraagt, maar kiest om je reis op een ander tijdstip te doen, neem dan contact op met een van onze verkooppunten of ga naar ‘Beheer je boeking’ op eurostar.com. Wij zullen dan, afhankelijk van de beschikbaarheid en vergelijkbare vervoersomstandigheden, een nieuw ticket afleveren om de reis volgens je vervoersovereenkomst met ons te voltooien op een latere datum, uiterlijk twaalf maanden na de oorspronkelijke vertraging of annulatie.

32.5 Als er een vertraging was van 60 minuten of meer, gedekt door artikel 32, dan zullen wij een redelijke en gepaste actie ondernemen om je te assisteren, afhankelijk van wat beschikbaar en praktisch mogelijk is. In verband met wachttijden en volgens de mogelijkheden kan dit inhouden dat wij drankjes of maaltijden aanbieden.


33. Compensatie voor vertragingen

33.1 Deze paragraaf is van toepassing op annuleringen of vertraging van treinen die onder het vervoerscontract met Eurostar vallen en waarbij je een vertraging ondervindt tussen de plaats van vertrek en je bestemming van meer dan 60 minuten en je geen gebruik maakt van het keuzerecht onder paragraaf 32 om de reis voort te zetten op een latere datum of om een vergoeding van de prijs van het ticket te vragen. De toepassing van dit artikel 33 is onderworpen aan de bepalingen van artikel 35.

33.2 Als dit artikel 33 van toepassing is en de vertraging optreedt in de Eurostar-trein, dan heb je de keuze tussen:

33.2.1 bij een vertraging van 60 tot en met 119 minuten, ofwel een vergoeding van 25% van de prijs van het ticket volgens de PRR, of een Eurostar-voucher ("e-voucher") ter waarde van 30% van de ticketprijs,

33.2.2 bij een vertraging van 120 tot en met 179 minuten, ofwel een vergoeding van 50% van de prijs van het ticket volgens de PRR, of een e-voucher ter waarde van 60% van de ticketprijs, en

33.2.3 bij een vertraging van 180 minuten of meer, ofwel een vergoeding van 50% van de prijs van het ticket volgens de PRR, of een e-voucher ter waarde van 75% van de ticketprijs,

in overeenstemming met het compensatiebeleid van Eurostar.

De e-vouchers die volgens deze clausule worden aangeboden, kunnen enkel worden gebruikt als betaling voor toekomstige boekingen bij Eurostar voor Eurostar-treinen en zijn onderworpen aan de voorwaarden voor Eurostar-vouchers. Het is niet mogelijk om voor eenzelfde reis vergoeding te vragen op grond van zowel de PRR als het compensatiebeleid van Eurostar. Je kunt geen Eurostar-vouchers vorderen als de vertraagde reis niet door de Kanaaltunnel voerde.

33.3 Je hebt geen recht op compensatie volgens artikel 33 als je geïnformeerd was vóór je het ticket kocht, of als de vertraging via een andere weg of de voortzetting van de reis via een andere dienst minder dan 60 minuten bedraagt.

33.4 Als je kiest voor een vergoeding van een gedeelte van de prijs conform deze voorwaarde of de PRR, dan wordt de vergoeding berekend op basis van de daadwerkelijk door jou betaalde prijs voor het vertraagde traject. Als de vervoersovereenkomst meer dan een heen- en terugreis omvat, wordt de prijs voor het desbetreffende traject berekend in verhouding tot de totale prijs voor de trajecten die gedekt worden door de overeenkomst. Als je tijdens de door jou gekozen reis moet overstappen, wordt elke andere trein waarop wordt overgestapt beschouwd als een apart traject, zodat bijvoorbeeld een reis van Londen naar Parijs en vervolgens van Parijs naar Montpellier bestaat uit twee aparte trajecten. Als je reis deel uitmaakt van een pakket waarbinnen geen ticketprijs is toegewezen aan het traject waarop de vertraging plaatsvond, dan wordt de prijs berekend op basis van het bedrag dat wij in redelijkheid vaststellen als weergave van de door ons ontvangen betaling voor de reis op dat traject.

33.5 Ben je lid van het Eurostar loyaltyprogramma, dan kun je ook kiezen voor loyaltypunten in plaats van een geldelijke vergoeding of een e-voucher als je reis minstens 60 minuten vertraging had. Om hiervoor in aanmerking te komen moet het ticket van de reis met vertraging opgenomen zijn op je loyalty account. De toegekende punten gelden als bonuspunten en niet als statuspunten voor je clubniveau. Punten worden toegekend in de valuta waarin de boeking is gebeurd en niet die van de account, als die verschillend zijn. Heb je een boeking gemaakt voor meerdere passagiers, dan kan alleen jij, als lid van het loyaltyprogramma, compensatie vragen voor alle passagiers op die boeking. Je moet dezelfde compensatie selecteren voor alle passagiers.


34. Aansprakelijkheid als de reis niet op dezelfde dag kan worden voorgezet

34.1 Deze paragraaf 34 is van toepassing als annuleringen of vertragingen van treinen of gemiste aansluitingen betekenen dat je reis niet op dezelfde dag kan worden voortgezet, of dat de voortzetting van de reis op dezelfde dag onder de gegeven omstandigheden redelijkerwijs niet kon worden verwacht. De toepassing van dit artikel 34 is onderworpen aan de bepalingen van artikel 35.

34.2 Als dit artikel 34 van toepassing is, vergoeden wij de redelijke kosten in verband met het informeren van personen die op je wachten en bieden wij een redelijke accommodatie aan voor overnachting, inclusief het daarvoor nodige vervoer, of vergoeden wij de redelijke kosten van overnachting, inclusief het daarvoor nodige vervoer.


35. Ontheffing van aansprakelijkheid voor vertraging, uitzonderingen en tickets met aansluiting

35.1 Wij zijn niet aansprakelijk op grond van artikel 34 als de annulering, vertraging of gemiste aansluiting te wijten is aan een of meer van de volgende oorzaken:

35.1.1 omstandigheden buiten de uitoefening van het spoorwegbedrijf die we, ondanks de zorgvuldigheid vereist in de omstandigheden van het geval, niet konden vermijden en waarvan we de gevolgen niet konden verhinderen;

35.1.2 een fout van jou; of

35.1.3 het gedrag van een derde dat we, ondanks de zorgvuldigheid vereist in de omstandigheden van het geval, niet konden vermijden en waarvan we de gevolgen niet konden verhinderen; een andere onderneming die dezelfde spoorinfrastructuur gebruikt, wordt niet aangemerkt als een derde.

35.2 Wij zijn evenmin aansprakelijk op grond van artikel 32 of 33 voor zover de vertraging, annulering of gemiste aansluiting te wijten is aan vervoersdiensten:

35.2.1 die geheel worden verricht buiten het grondgebied van een lidstaat van de EU, Zwitserland en Noorwegen;

35.2.2 die gedeeltelijk worden verricht buiten het grondgebied van een lidstaat van de EU, Zwitserland of Noorwegen, mits de vertraging buiten het grondgebied van deze staten plaatsvindt;

35.2.3 die zijn uitgezonderd van toepassing van de PRR;

35.2.4 die geen deel uitmaken van de vervoersovereenkomst; en/of

35.2.5 over zee of op binnenwateren.

53.3 Het doel van de artikels 32, 33 en 34 is dat wij daarmee voldoen aan onze verplichtingen om vergoeding te bieden volgens artikels 16 en 17 van de PRR en artikel 32 van de CIV en er kan geen recht op een dubbele vergoeding aan worden ontleend.


Tickets met aansluiting

35.4 Als je vordering op grond van artikel 32 of 33 betrekking heeft op een Eurostar-ticket met aansluiting (zoals beschreven in artikel 3.4):

35.4.1 wordt vergoeding op grond van artikel 32 voor vertraging op het gecombineerde traject van het Eurostar-ticket met aansluiting als volgt berekend: vertraging die optreedt bij Eurostar-trein wordt vergoed volgens deze voorwaarden. Vertraging die optreedt bij treinen van andere vervoerders wordt vergoed volgens de PRR (als artikel 16 van de PRR van toepassing is op deze andere diensten) of de voorwaarden van deze andere vervoerders (als artikel 16 van de PRR niet van toepassing is, of als je een gunstiger recht uitoefent op grond van de voorwaarden van de desbetreffende andere vervoerder).

35.4.2 wordt vergoeding op grond van artikel 33 berekend op basis van de vertraging tussen de op het relevante ticket vermelde vertrek- en aankomsttijd. Vertraging die optreedt op een deeltraject dat door onze treinen en door de treinen van een of meer vervoerders wordt verzorgd krachtens één enkele vervoersovereenkomst wordt vergoed in overeenstemming met deze voorwaarden (waar van toepassing inclusief de optie tot het vorderen van Eurostar-vouchers). Vertraging die uitsluitend optreedt bij treinen van andere vervoerders, wordt vergoed in overeenstemming met de PRR (als artikel 17 van de PRR van toepassing is op deze andere diensten), of de voorwaarden van deze andere vervoerders (als artikel 17 van de PRR niet van toepassing is, of als je een gunstiger recht uitoefent op grond van de voorwaarden van de andere vervoerder). In het geval van vertraging die optreedt bij treinen van andere vervoerders, kun je geen Eurostar-vouchers vorderen;

35.4.3 als de vertraging, zoals omschreven in artikel 35.4.1 of 35.4.2, optreedt bij de diensten van een andere vervoerder en het relevante artikel van de PRR niet van toepassing is, of je een gunstiger recht wilt uitoefenen op grond van de voorwaarden van de andere vervoerder, dan moet je een verzoek om vergoeding rechtstreeks richten aan de andere vervoerder. Als de PRR wel van toepassing is op de vertraagde trein en je wilt vergoeding vorderen op grond van je rechten krachtens de PRR (en niet op grond van eventuele gunstiger rechten krachtens de voorwaarden van de andere vervoerder), dan kun je een verzoek om vergoeding ofwel aan ons, ofwel aan de andere vervoerder richten; en

35.4.4 je mag geen verzoek om vergoeding indienen op grond van zowel je rechten volgens de PRR als het vergoedingsbeleid van Eurostar met betrekking tot dezelfde reis, en ook niet van zowel Eurostar als een andere vervoerder met betrekking tot dezelfde reis.


Overige treindiensten

35.5 Als je vertragingen ondervindt, gemiste aansluitingen of annuleringen in verband met treindiensten die geen Eurostar-treindiensten zijn en die evenmin zijn gedekt door een ticket met aansluiting zoals omschreven in clausule 3.4, dan moet je een vordering tot vergoeding rechtstreeks richten aan de desbetreffende vervoerder(s).


36. Afhandeling van terugbetalingen en vergoedingen

36.1 Op jouw verzoek verstrekken wij een bevestiging van de vertraging van een Eurostar-trein. Je moet een verzoek om vergoeding wegens vertraging op grond van de PRR binnen drie (3) maanden na de datum van de vertraging indienen door het originele ticket aan ons voor te leggen. Verzoeken om vergoeding overeenkomstig het vergoedingsbeleid van Eurostar zoals omschreven in Artikel 33.2 moeten binnen de drie (3) maanden na de datum van het incident worden ingediend en binnen de twaalf (12) maanden na de datum van het incident worden gebruikt.

36.2 Als algemene regel keren wij terugbetalingen en/of vergoedingen waar je recht op hebt uit in de vorm van vouchers met een geldigheidsduur van een jaar na de datum van het incident. Op jouw verzoek kan een terugbetaling of vergoeding waar je recht op hebt krachtens de PRR uitgekeerd worden in cash of in een door ons gekozen vorm.

36.3 Wij streven naar verwerking van je verzoek tot terugbetaling en/of vergoeding binnen een (1) maand na ontvangst van dit verzoek door onze klantenservice (raadpleeg onze website eurostar.com). Wij vergoeden geen claims van minder dan € 4. Raadpleeg Artikel 57 voor meer informatie over de klachtenprocedure.


37. Beperking van aansprakelijkheid en uitsluitingen

Met de aankoop en betaling van een ticket ben je er niet van verzekerd dat de trein gevrijwaard is van wijzigingen, vertraging of annulering; in artikel 32, 33 en 34 en in de PRR wordt omschreven wat wij in voorkomende gevallen doen. Behoudens de bepalingen van Artikel 32, 33 en 34, zijn wij niet aansprakelijk voor kosten, verliezen, schade of uitgaven, inclusief (maar niet beperkt tot) verliezen of schade, die voortvloeien uit de annulering of vertraging van een trein, gemiste aansluiting of slechte dienstverlening ongeacht om welke reden (ook als dit te wijten is aan onze nalatigheid of ernstige fouten onzerzijds). We raden je aan een verzekering af te sluiten voor de gevolgen van vertragingen of annuleringen die niet door deze Vervoersvoorwaarden worden gedekt.


38. Mate van aansprakelijkheid

38.1 Op onze aansprakelijkheid tegenover jou met betrekking tot dood en lichamelijk letsel zijn de bepalingen van de CIV en de toepasselijke nationale wetgeving van toepassing.

38.2 Niets in deze Vervoersvoorwaarden kan worden uitgelegd als een uitsluiting of beperking van de aansprakelijkheid van een partij indien en voor zover een dergelijke uitsluiting of beperking niet is toegestaan onder het toepasselijke recht of indien die aansprakelijkheid verband houdt met de gevolgen van fraude gepleegd door die partij.


VEILIGHEID EN BEVEILIGING

39. Veiligheidscontroles

39.1 In het belang van de veiligheid en beveiliging van alle reizigers kunnen onze werknemers, onze vertegenwoordigers of de veiligheids- en grenscontrole-autoriteiten jou, je persoonlijke bezittingen en je bagage controleren (inclusief doorzoeken, zonder beperking) voordat je toestemming krijgt om in een Eurostar-trein te stappen alsook tijdens de treinrit (verwijzingen naar ‘bagage’ in deze Vervoersvoorwaarden hebben betrekking op bagage en/of de inhoud ervan). Je bent verplicht om medewerking te verlenen aan ons personeel en onze vertegenwoordigers alsmede aan veiligheids- en grenscontrole-autoriteiten in verband met een dergelijke controle. Door de aankoop van een ticket en aanvaarding van deze Vervoersvoorwaarden geef je toestemming tot het uitvoeren van dergelijke controles van je persoon en bagage. Weigering om medewerking te verlenen kan tot gevolg hebben dat je de toegang tot de trein wordt ontzegd of dat je wordt vertraagd of tegengehouden wanneer je de trein wilt verlaten. Wij zijn noch contractueel noch met betrekking tot een onrechtmatige daad, noch op andere gronden aansprakelijk voor enig verlies of enige schade die je zou kunnen lijden of voor de gevolgen van enige vertraging, als je verzuimt je verplichtingen uit hoofde van dit artikel na te komen, noch voor enig verlies of enige schade aan je bagage ten gevolge van onze veiligheidscontroles. Als je de toegang ontzegd wordt tot de trein als gevolg van veiligheidscontroles, heb je geen recht op terugbetaling van enige vervoerskosten of van enige kosten voor het vervoeren van geregistreerde bagage.

39.2 39.2 Als ze beschikbaar zijn, zijn intra-Schengen-tickets tussen Brussel en Rijsel of Calais alleen mogelijk in Standard en, volgens het treintype, beperkt tot rijtuig 18 of 16 ("voorbehouden rijtuig"), afhankelijk van het treintype. Dit is om veiligheidsredenen en voor de grenscontrole. Intra-Schengen-reizigers met vertrek uit Brussel hoeven niet door de grenscontrole om het Schengen-gebied te verlaten of het Verenigd Koninkrijk binnen te gaan. Daarom is het verlaten van het voorbehouden rijtuig door intra-Schengen-reizigers tussen Brussel en Rijsel of Calais strikt beperkt en streng gecontroleerd.

Je moet medewerking verlenen aan ons personeel en onze vertegenwoordigers evenals aan veiligheids- en grenscontrole-autoriteiten in de stations in verband met dit voorschrift. Medewerking weigeren, niet-geautoriseerd verlaten of binnengaan van het voorbehouden rijtuig en/of weigering van een intra-Schengen-reiziger om de trein te verlaten in Rijsel of Calais, kan leiden tot tussenkomst van veiligheids- of grensautoriteiten en geeft ons het recht om je uit het rijtuig te verwijderen volgens artikel 40.1 en 40.3 hieronder.


40. Uitsluiting van vervoer

40.1 Als je je bevindt in de Eurostar-trein of op een spoorwegterrein of in een station waar wij werken en wij redelijkerwijs menen dat jij:

40.1.1 of je bagage een gevaar vormt voor de veiligheid en de goede bedrijfsgang;

40.1.2 of je bagage de trein, of personen in de trein, in gevaar brengt of zal brengen;

40.1.3 niet voldoet aan deze vervoersvoorwaarden, de geldende voorschriften, en/of geen gehoor hebt gegeven aan de aanwijzingen van ons personeel in verband met veiligheid of beveiliging;

40.1.4 borden met een rookverbod negeert;

40.1.5 een strafbaar feit hebt begaan;

40.1.6 je lichamelijke of geestelijke gesteldheid hebt beïnvloed met alcohol of verdovende middelen; of

40.1.7 een valse bommelding hebt gedaan of een andere bedreiging van de veiligheid hebt geuit;

40.1.8 in het bezit bent van een van de verboden voorwerpen vermeld in aanhangsel 1, vooral (maar niet beperkt tot) militaire hulzen (ook oorlogssouvenirs);

40.1.9 je bedreigend, onbeschoft, beledigend, of onbehoorlijk hebt gedragen tegenover ons personeel of andere reizigers; of

40.1.10 je op een andere manier hebt gedragen die ongemak, hinder, schade of letsel heeft veroorzaakt aan ons personeel of aan andere reizigers,

dan kunnen onze medewerkers je de toegang of verdere toegang tot onze ruimten of de Eurostar-treinen ontzeggen, of als je al in de Eurostar-trein bent, kunnen onze medewerkers je het vervolg van de reis met de Eurostar-trein weigeren. Wij behouden ons het recht voor om het incident of de incidenten aan de autoriteiten te melden, waar dit passend is, met het oog op eventuele vervolging voor door jou gepleegde mogelijk strafbare feiten.

40.2 Als onze medewerkers je om deze redenen de toegang weigeren tot spoorwegterreinen of Eurostar-treinen volgens artikel 40.1, heb je geen recht op terugbetaling van enige vervoerskosten of van enige kosten voor het vervoeren van geregistreerde bagage en we zijn niet aansprakelijk voor enige kosten, schade of verlies, inbegrepen, maar niet beperkt tot, elk direct verlies of schade als gevolg van deze weigering.

40.3 Als ons dit gepast lijkt, kunnen wij beslissen om te weigeren je te vervoeren in onze trein gedurende een beperkte periode als wij je vooraf schriftelijk op de hoogte hebben gebracht dat wij je vanaf de datum van dat bericht zullen bannen (“banning notice” of bericht dat je de toegang geweigerd wordt). Dat kunnen we doen als je de gedragsregels van artikel 40.1 hebt overtreden en het daarom voor ons onaanvaardbaar is om je te vervoeren. Het bericht dat wij je bannen vermeldt een redelijke termijn waarvoor de ban geldt en vraagt dat je niet zelf een ticket koopt of voor jou laat kopen binnen deze termijn. Als je probeert te reizen binnen de banperiode zullen wij weigeren je te vervoeren.


41. Rolstoelen

Om veiligheidsredenen kunnen er per trein slechts vier (4) reizigers in rolstoelen mee in de daarvoor speciaal voorbehouden ruimte. Als je altijd gebruik maakt van een rolstoel, maar dit niet vermeldt bij het boeken van je reis en geen plaats in de daarvoor speciaal voorbehouden ruimte reserveert, kan je de toegang tot de trein worden geweigerd.

DEEL 2 - VERVOERSVOORWAARDEN MET BETREKKING TOT BAGAGE ENZ.

AANVAARDEN VAN BAGAGE

(Merk op, dat zoals uiteengezet in Artikel 39, verwijzingen naar ‘bagage’ in deze Vervoersvoorwaarden betrekking hebben op bagage en/of de inhoud ervan.)


42. Voorwaarden voor het aanvaarden van bagage

Wij vervoeren bagage onder de volgende voorwaarden:

42.1 deze Vervoersvoorwaarden (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de voorwaarden in dit Deel 2);

42.2 de statuten en voorwaarden van andere maatschappijen, instellingen of personen die de bagage voor vervoer aanvaarden;

42.3 voorafgaande veiligheidscontrole en/of het doorzoeken door ons personeel of onze vertegenwoordigers; en

42.4 naleving van onze voorwaarden voor geregistreerde bagage, wanneer je handbagage als geregistreerde bagage laat vervoeren.


43. Toegelaten aantal stuks bagage

Reis je met een ticket voor volwassenen, dan mag je kosteloos tot twee (2) middelgrote voorwerpen (koffers, rugzakken, muziekinstrumenten, enz.) van maximaal 85 cm op de langste zijde, plus een kleine handbagage (handtas, kleine rugzak, enz.) mee in de Eurostar-trein nemen, op voorwaarde dat je ze zelf makkelijk kunt dragen en ze in de beschikbare bagageruimte passen. Als je dingen wilt meenemen die je niet gemakkelijk kunt dragen en/of nog andere dingen, kunnen wij, naar ons goeddunken, hetzij een extra tarief heffen voor die colli of we kunnen je vragen om ze via onze betalende geregistreerde bagagedienst te versturen. Meer gegevens over wat je kunt meenemen in de Eurostar-treinen, kosten daarvoor en onze geregistreerde bagageservice vind je op onze website eurostar.com.

Kinderen jonger dan vier die reizen zonder ticket mogen geen bagage meenemen. Een kind met een kindticket (4 tot 11 jaar) mag een koffer meenemen dat niet groter is dan 85 cm op de langste zijde en één klein stuk handbagage.

Je mag 1 buggy of kinderwagen en 1 kinderzitje (type maxi cosi) per kind mee in de trein nemen zonder kosten en bovenop je individuele bagage. Die moeten worden opgeborgen in de bagagerekken in het rijtuig waar je zelf ook zit en de buggy of kinderwagen moeten worden dichtgevouwen.


44. Fiets meenemen

Als je de fiets opvouwt of demonteert om het zadel, het stuur en de wielen af te nemen, mag je de fiets in een fietszak in de trein meenemen als onderdeel van de toegestane hoeveelheid bagage, als de totale lengte niet meer dan 85 cm bedraagt.


45. Verboden bagage en bagage onder toezicht

Je mag de volgende artikelen niet meenemen in de Eurostar-trein:

45.1 artikelen die verboden of beperkt toegelaten zijn en vermeld staan in Aanhangsel 1;

45.2 artikelen die worden vervoerd voor of in naam van een derde voor commercieel profijt;

45.3 voorwerpen waarvoor wij anders een afzonderlijk tarief zouden aanrekenen;

45.4 artikelen die zijn verboden door de douane of andere overheidsinstanties;

45.5 fietsen of andere grote voorwerpen met scherpe randen die een gevaar voor de veiligheid van andere reizigers kunnen vormen op de stations of in de passagiersrijtuigen; en/of

45.6 alcoholische dranken die de beperkingen overschrijden die wij aankondigen en/of aanduiden voor een bepaalde periode (inclusief een eventueel algeheel verbod van alcoholische dranken). Wij kunnen tijdens die periode dergelijke alcoholische dranken in beslag nemen en vernietigen, zonder dat daaruit enige aansprakelijkheid van ons tegenover jou voortvloeit.


46. Etiketten op de bagage

Alle bagage moet duidelijk voorzien zijn van een etiket met daarop je volledige naam, zitplaatsnummer en station van bestemming. Tegenstrijdige etiketten moeten worden verwijderd of onleesbaar gemaakt. De bagage moet gedurende de hele reis onder je toezicht blijven en te allen tijde beschikbaar zijn voor inspectie door het veiligheidspersoneel en de grenscontrole-autoriteiten.


47. Onze aansprakelijkheid

47.1 Begeleide bagage: Je bent verantwoordelijk voor het toezicht op bagage en de voorwerpen die je vervoert als begeleide bagage en de dieren die je eventueel vergezellen. Met inachtneming van de PRR en de CIV zijn wij niet aansprakelijk voor enigerlei verlies of schade aan voorwerpen, begeleide bagage of dieren waarvoor je verantwoordelijk bent, tenzij:

47.1.1 dit verlies of deze schade veroorzaakt werd als gevolg van onze fout;

47.1.2 dat op het moment van het laden en opbergen van je bagage voor vervoer dat verlies of schade van die aard en omvang was dat we redelijkerwijs konden vermoeden dat dergelijk verlies of schade door het vervoer kon worden veroorzaakt (om twijfel te voorkomen en zonder beperkingen: verlies dat voortvloeit uit het ontbreken van of de gebrekkigheid van de verpakking, de bijzondere aard van de bagage of het laden en opbergen van voorwerpen die niet aanvaardbaar zijn voor vervoer, is geen verlies van die aard en die omvang); en

47.1.3 dat verlies of die schade geen verband houdt met je bedrijf of met dat van je werkgever of een andere winstgevende mogelijkheid (inclusief, om twijfel te voorkomen en zonder beperkingen, enige winstderving of stijging van bedrijfskosten, enige mislukking om een commerciële mogelijkheid te benutten of enig verlies van een dergelijke mogelijkheid, ongeacht of die mogelijkheid voortkwam uit de gewone bedrijfsgang, en enige kosten te wijten aan een verstoring van je activiteiten).

In ieder geval is onze maximale aansprakelijkheid tegenover jou voor geheel of gedeeltelijk verlies of schade aan voorwerpen, handbagage of dieren beperkt tot het in artikel 34 van de CIV bepaalde bedrag en is onderworpen aan de voorwaarde dat je ons bewijzen verstrekt voor het verlies of de schade.


47.2 Geregistreerde bagage

47.2.1 Als je reist met extra veel of buitenmaatse bagage of bagage die alleen mag worden vervoerd als geregistreerde bagage volgens Aanhangsel 2, dan moet je volgens onze vervoersvoorwaarden gebruik maken van onze service voor geregistreerde bagage waar die beschikbaar is.

47.2.2 De tarieven zijn terug te vinden op de pagina's over geregistreerde bagage op onze website.

47.2.3 Elke passagier moet zich persoonlijk aanbieden met de bagage en het treinticket van de reis. Het is niet mogelijk om op deze manier commerciële goederen te versturen.

47.2.4 Aanvragen en boekingen voor geregistreerde bagage moeten gebeuren via travelservices@eurostar.com. Van de douane mag geregistreerde bagage, als de ruimte het toelaat, alleen in dezelfde trein als jijzelf worden vervoerd. Als er niet genoeg plaats is om geregistreerde bagage op je geboekte trein te vervoeren, wordt je ticket omgeboekt naar het eerstvolgende beschikbare vertrek. De bagage moet bij aankomst in de Eurostar-bestemming op het perron worden afgehaald.

47.2.5 Het maximumgewicht per stuk bagage is 30 kg.

47.2.6 Elk stuk bagage moet een etiket hebben met het juiste adres, telefoonnummer en station van bestemming. Pak de bagage zo in, dat die veilig kan worden gehanteerd en vervoerd en zonder gevaar voor beschadiging. Beschadiging die duidelijk aanwezig is bij ontvangst wordt genoteerd. Aanvaarden van het afgiftebewijs is aanvaarden van de genoteerde beschadiging.

47.2.7 Je moet toestemmen met de vereisten van de douane- of andere betrokken autoriteiten. Alle bagage wordt gecontroleerd door de douanediensten en/of door de betrokken veiligheids- of grensautoriteiten. Het is dus mogelijk dat bagage niet wordt toegelaten voor het vervoer en/of wordt bewaard bij de betrokken veiligheids- of grensautoriteiten.

47.2.8 Nadat de bagage is ingeschreven, krijg je een bewijsje dat je moet tonen om de bagage weer af te halen in het station van bestemming. Er mogen geen verboden voorwerpen uit de lijst van aanhangsel 1 als geregistreerde bagage worden vervoerd. Voor het registreren en afhalen van wapens die volgens aanhangsel 1 van deze vervoersvoorwaarden zijn toegelaten, moet je alle vereiste toelatingen en certificaten kunnen tonen.

47.2.9 Wij zijn aansprakelijk in overeenstemming met de CIV en de PRR voor verlies, schade of vertraging die voortvloeien uit ons vervoer van bagage als geregistreerde bagage. De regels voor PRR en CIV bevatten uitzonderingen en beperkingen betreffende de aansprakelijkheid van vervoerders i.v.m. verlies, beschadiging of late levering van geregistreerde bagage. In geen geval zal Eurostar compensatie betalen voor gevolgschade.


48. Jouw aansprakelijkheid

48.1 Als je bagage, voorwerpen of dieren in onze ruimten of in onze treinen brengt, ben je verantwoordelijk voor alle letsel, schade of verlies veroorzaakt of toegebracht als gevolg van het feit dat je hebt verzuimd zorg voor je bagage te dragen (inclusief, zonder beperking, het feit dat je hebt verzuimd om bagage uit onze ruimten of treinen te verwijderen na afloop van je reis).

48.2 Je moet in alle rechtsgebieden volledig gevolg geven aan de vereisten van de veiligheids- en grenscontrole-autoriteiten in verband met je bagage.


49. Doorzoeken en vernietigen van bagage

Wij hebben het recht om bagage die werd achtergelaten in onze treinen of ruimten te openen (inclusief onbeheerd achtergelaten bagage) en de inhoud te doorzoeken, alvorens dergelijke bagage naar een beveiligde plaats over te brengen. Wij kunnen zonder daarvoor aansprakelijk te zijn alle bagage en/of alle andere bezittingen verwijderen en/of vernietigen als wij menen dat deze een gevaar voor de veiligheid vormen of letsel of ongemak aan anderen of schade aan eigendom kunnen veroorzaken.


50. Verloren voorwerpen

Je mag geen enkel voorwerp dat je in onze ruimten of treinen vindt beschouwen als toebehorend aan jezelf, maar moet een dergelijk voorwerp onmiddellijk aan een van onze medewerkers (of, in het geval van geld, aan de bevoegde politiediensten) voor veilige bewaring overhandigen.


51. Kosten/Aansprakelijkheid voor verloren bezittingen

Wij kunnen een redelijk bedrag vragen voor de teruggave van verloren of niet-opgeëiste bagage of andere verloren bezittingen aan de eigenaar, afhankelijk van het soort artikel en de tijd die wij het in bewaring hebben gehouden tot het werd opgeëist. Behoudens Artikel 52 en de bepalingen van Artikel 47.1 in verband met begeleide bagage en Artikel 47.2.9 in verband met geregistreerde bagage, zijn wij niet aansprakelijk voor verlies of schade die je lijdt met betrekking tot verloren of niet-opgeëiste bagage, of volledig of gedeeltelijk teruggegeven bagage of andere eigendommen.


52. Verwijdering van niet-opgeëiste bagage

Alle verloren of niet-opgeëiste bagage of andere verloren eigendommen waarover de eigenaar ons niet heeft ingelicht binnen achtentwintig (28) dagen nadat de bagage is kwijtgeraakt of achtergelaten, wordt als opgegeven beschouwd. Als deze eenmaal als opgegeven wordt beschouwd, kan deze te koop worden aangeboden of anderszins worden verwijderd, waarna de verkoopopbrengst aan ons toevalt en wij erover beschikken naar ons goeddunken. Aan bederf onderhevige artikelen kunnen op een eerder tijdstip worden opgeruimd. Alle kosten voor teruggave van de artikelen komen ten laste van de eigenaar.


53. Bijkomende voorwaarden voor achtergelaten bagage

De voorwaarden met betrekking tot achtergelaten bagage zijn aangeplakt in de stations met bagagekluizen of andere bewaarfaciliteiten. Niet-opgeëiste, achtergelaten bagage wordt op dezelfde wijze behandeld als verloren of niet-opgeëiste bagage, volgens de bepalingen van bovenstaande artikelen 51 en 52.

DEEL 3 - ALGEMEEN

54. Dieren

Wij verwelkomen graag een geleide- of assistentiehond wanneer een passagier die nodig heeft om te reizen (in overeenstemming met alle vereisten van het PETS Scheme), maar we laten geen enkel ander dier toe tot de Eurostar-treinen als handbagage, geregistreerde bagage of op enige andere wijze. Om veiligheidsredenen is de toegang tot Eurostar-treinen voor reizigers met een geleide- of assistentiehond beperkt tot vier (4) per trein.
Neem hiervoor contact op met ons Contact Centre minstens 48 uur voor het vertrek. Er zijn immers specifieke controles nodig om de geleide- of assistentiehond goed te keuren voor de reis. Als je niet uiterlijk 48 uur voor het vertrek contact met ons opneemt, mag de geleide- of assistentiehond niet meereizen. De eigenaar van de hond is er verantwoordelijk voor dat de hond voor het vertrek een geldig diergezondheidscertificaat of EU-dierenpaspoort heeft, dat de vaccins van de hond up-to-date zijn, en dat de naam van de hond op het ticket dezelfde is als op het diergezondheidscertificaat of EU-dierenpaspoort. De toegang voor honden die reizen tussen het VK en de EU kan onderworpen zijn aan controles door de relevante autoriteiten. De eigenaar van de hond is rechtstreeks verantwoordelijk voor de betaling van alle gerelateerde kosten (bijv. als de autoriteiten een hond bijhouden in afwachting van een beslissing over wel of niet toegang verlenen).


55. Parkeren

De voorwaarden met betrekking tot het parkeren van motorvoertuigen en fietsen zijn ter inzage beschikbaar in de stations waar deze mogelijkheid wordt geboden.


56. Wifi in de trein

Wifi wordt gratis aangeboden bij je reis. Het maakt geen deel uit van en heeft geen invloed op de kostprijs van je ticket.

56.2 Wifi is ter beschikking "as-is" en er wordt geen enkele garantie voor gegeven. Alle garanties, bepalingen, verklaringen, vergoedingen en waarborgen in verband met de inhoud of de service en de uitvoering, capaciteit, snelheid, functionaliteit, kwalificaties of mogelijkheden van de wifi en entertainment, expliciet of impliciet, naar aanleiding van de wet of gewoontes, eerdere mondelinge of schriftelijke afspraken door Eurostar of anderszins, worden bij deze opgeheven, uitgesloten en afgewezen.

56.3 Het gebruik van wifi in de trein is onderworpen aan de algemene voorwaarden voor wifi, beschikbaar als je registreert om hiervan gebruik te maken.


57. Klachten

Klachten moeten schriftelijk worden gemeld aan onze klantenservice (zie onze website eurostar.com voor contactinformatie). Wij streven ernaar om de ontvangst van alle klachten te bevestigen binnen een (1) maand na ontvangst. Waar van toepassing zullen wij de klachten doorgeven aan de vervoerders die verantwoordelijk zijn voor de afhandeling daarvan. Wij zullen een klacht uiterlijk drie (3) maanden na de datum van de klacht beantwoorden.

Heb je een klacht ingediend bij onze afdeling Traveller Care maar ben je niet tevreden over het antwoord of heb je na drie maanden nog geen antwoord ontvangen? Dan kun je contact opnemen in het Frans of Engels met deMédiation SNCF Voyageurs , de ombudsman van de Franse spoorwegen. Dat kan online via r https://mediation.sncf-voyageurs.com/ of per brief naar Médiation SNCF Voyageurs, TSA 37701 – 59973 Tourcoing Cedex – France. De regels en procedure bij het indienen van een verzoek voor de Médiation SNCF Voyageurs worden bepaald in een bemiddelingsovereenkomst (‘Protocole de médiation’) die Eurostar International Limited heeft onderschreven. De bemiddelingsovereenkomst is online te raadplegen via https://mediation.sncf-voyageurs.com/saisir-le-mediateur/ en in het jaarrapport van Médiation SNCF Voyageurs.

In het VK kun je eventueel contact opnemen met de London Travel Watch via enquiries@londontravelwatch.org.uk of schriftelijk bij London Travel Watch, 169 Union Street, London SE1 0LL, Groot-Brittannië.

Er is ook een Europees platform voor het online oplossen van consumentengeschillen (online dispute resolution of ODR) dat een alternatieve geschillenregeling moet vergemakkelijken (alternative dispute resolution of ADR). Is het beschikbaar, dan kun je dit platform bereiken via http://ec.europa.eu/odr. Claims die worden ingediend, worden behandeld volgens Verordening (EU) Nr. 524/2013.


58. Toepasselijk recht, rechtsbevoegdheid en gebruikte talen

Onder voorbehoud van enige dwingende nationale wetgeving is op deze Vervoersvoorwaarden en alle niet-contractuele verplichtingen die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden het Engelse recht van toepassing. Volgens dezelfde voorwaarden onderwerpen personen die krachtens deze Vervoersvoorwaarden een zaak aanhangig maken, zich onherroepelijk aan de rechtsbevoegdheid van de Engelse rechtbanken.

Deze Vervoersvoorwaarden zijn oorspronkelijk opgesteld in het Engels. Ze worden ook vertaald in het Nederlands en het Frans. Mocht er een sprake zijn van een verschil tussen de versies, dan is de Engelse versie doorslaggevend voor de interpretatie.


59. Geschillen

59.1 De CIV bevat bepalingen met betrekking tot de uitoefening van rechten krachtens de CIV.

59.2 Een rechtsvordering gebaseerd op de aansprakelijkheid van de vervoerder in geval van overlijden en letsel van reizigers kan slechts worden ingesteld tegen een vervoerder die het gedeelte van het vervoer heeft uitgevoerd gedurende welke het ongeval zich heeft voorgedaan. Wanneer een deel van het vervoer niet is verricht door de vervoerder maar door een ondervervoerder, dan kan de rechthebbende de rechtsvordering instellen tegen deze ondervervoerder in plaats van de vervoerder.

59.3 De rechtsvordering tot terugbetaling van een krachtens de vervoerovereenkomst betaald bedrag kan worden ingesteld tegen elke vervoerder die heeft deelgenomen aan de uitvoering van de vervoersovereenkomst.

59.4 Een rechtsvordering tot terugbetaling of vergoeding voor vertraging op grond van rechten krachtens de PRR of de CIV en andere op de vervoerovereenkomst gegronde rechtsvorderingen kan uitsluitend worden ingesteld tegen de eerste of laatste vervoerder of tegen de vervoerder die dat deel van het vervoer verrichtte gedurende welke het feit dat tot de rechtsvordering heeft geleid, zich heeft voorgedaan.

59.5 Als de rechthebbende de keuze heeft tussen meer vervoerders, vervalt zijn keuzerecht zodra de rechtsvordering tegen een van hen is ingesteld.


60. Bevoegdheid van ons personeel of onze vertegenwoordigers

Ons personeel of onze vertegenwoordigers zijn niet bevoegd om deze Vervoersvoorwaarden op te schorten of te wijzigen.


61. Bescherming van gegevens

Eurostar International Limited bewaart de door jou ter beschikking gestelde persoonsgegevens volgens ons privacybeleid dat je kunt vinden op eurostar.com. Als je meent dat wij onjuiste gegevens over jou hebben opgeslagen, kun je schrijven naar de Data Pivacy Officer van Eurostar International Limited in Times House, Bravingtons Walk, 2nd Floor, Kent House, 81 Station Road, Ashford, Kent TN23 1AP, Groot-Brittannië, waarna wij deze gegevens zo snel mogelijk zullen corrigeren. De gegevens worden opgeslagen in een centrale gegevensbank, die beheerd wordt door ons administratief personeel en elektronisch toegankelijk is. Wij hebben de gepaste technische en organisatorische maatregelen genomen om klantgegevens te beveiligen en te verzekeren dat deze gegevens niet toegankelijk zijn voor onbevoegden. Het is echter mogelijk dat leveranciers van IT-systemen alsmede handels- en marketingpartners of medewerkers/partners van loyaltyprogramma's op gezette tijden toegang tot het systeem moeten hebben. Ook kunnen wij worden verplicht door de Britse of EU-autoriteiten om persoonlijke gegevens beschikbaar te stellen in overeenstemming met de toepasselijke wet en regelgeving, met name voor het voorkomen, opsporen, verdedigen en vervolging van misdaad en voor de veiligheid en terrorismebestrijding.


62. Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor deze Vervoersvoorwaarden op elk willekeurig moment te wijzigen. De voor jouw reis geldende Vervoersvoorwaarden zijn de op de datum van je reis gepubliceerde Vervoersvoorwaarden. Wij zullen deze Vervoersvoorwaarden niet met terugwerkende kracht wijzigen na de datum van je reis.


63. Rechten van derden

Tenzij uitdrukkelijk bepaald in deze Vervoersvoorwaarden, is geen van de voorwaarden van ons contract met jou, met inbegrip van deze Vervoersvoorwaarden, afdwingbaar of bedoeld afdwingbaar te zijn krachtens de Britse Wet op Contracten (Rechten van derden) van 1999 door derden of anderen dan jijzelf.


64. Interpretatie

Het gebruik van de woorden "wij", "onze" en "ons" in deze Vervoersvoorwaarden verwijst telkens naar Eurostar International Limited, en het gebruik van "je/jij" en "jouw" verwijst telkens naar de reiziger(s) die met onze treinen reist(reizen). Verwijzingen in deze Vervoersvoorwaarden naar "Artikelen" verwijzen naar de artikelen van deze Vervoersvoorwaarden.

Aanhangsel 1

De tabel hieronder bevat een opsomming van voorwerpen die je niet of slechts met speciale goedkeuring als geregistreerde bagage in de Eurostar-treinen mag brengen (bagage toegelaten als geregistreerde bagage). Deze lijst is niet volledig. Reizigers mogen voorwerpen niet bij zich houden tijdens de reis als het voorwerp inherent gevaarlijk is, als het waarschijnlijk is dat het artikel schade aan zaken kan veroorzaken, of als het vermoeden bestaat dat het artikel wellicht gebruikt gaat worden om gewelddaden mee te plegen of daarmee te dreigen. Vervoer als geregistreerde bagage kan worden geweigerd. Als je twijfelt, contacteer ons dan geruime tijd vóór je geplande reis.

NIET TOEGESTAANTOEGESTAAN ALS GEREGISTREERDE BAGAGE (IN DE VRACHTRUIMTE EN WAAR DEZE DIENST BESCHIKBAAR IS)

Ongeregistreerde vuurwapens (inbegrepen replica’s en onklaar gemaakte vuurwapens). Imitatie- of speelgoedwapens die er als echt uitzien.

Toegelaten vuurwapens waarvoor geen vergunning vereist is zoals luchtdrukwedstrijdpistolen en handwapens die gebruik maken van samengeperste lucht of gas.

Munitie (van elk kaliber, in elke hoeveelheid).

Geregistreerde vuurwapens onder sectie 2 van de Vuurwapenweg 1968 en/of elke plaatselijke toepasselijke verordening. Over het algemeen zijn geregistreerde wapens beperkt tot geweren voor de jacht en de sport. Je moet vooraf zelf checken bij de betreffende nationale overheden zowel in het land van vertrek als van bestemming.

Een vergunning of licentie is vereist en een European Firearms Pass kan worden gevraagd. Let op: alle munitie moet verwijderd zijn en mag niet mee in de trein. 

Alle explosieven: militaire hulzen (ook oorlogssouvenirs), ontstekingsmechanismen rookpatronen, granaten, mijnen, explosieve militaire springtuigen, namaakexplosieven, vuurwerk, vuurpijlen.

Zwaarden (ceremoniële en echte).
Degenstokken en paraplu's met een degen.

Alle producten die bedwelmend werken zoals gaswapens, traangassprays, Mace, CS-gas, fosfor, zuren en andere gevaarlijke chemische stoffen die gebruikt kunnen worden om te verminken of verlammen.

Ceremoniële wapens zoals kukrimessen en Schotse skeandhumessen, martial arts-wapens, kruisbogen, kruisboogpijlen, handbogen en bijbehorende pijlen, startpistolen.

Grote hoeveelheden ontvlambare stoffen zoals benzine, spiritus en verfverdunners.

Gevaarlijke sportuitrusting (zie alinea sportuitrusting).

Alle springmessen, verzwaarde messen en dolken.
Vouwmessen met een lemmet langer dan 75 mm zijn ook verboden. (Kleine zakmessen met een lemmet korter dan 75 mm zijn wel toegelaten).

Open scheermessen.

Elk ander voorwerp ontworpen, aangepast of bedoeld als een wapen.

Keukenmessen en huishoudelijke artikelen.
Doe-het-zelfgereedschap zoals schroevendraaiers, boormachines en hamers.

Elektrische scooters (e-scooters) en hoverboards. Dit geldt niet voor scootmobielen op batterijen, die zijn wel toegestaan.

De opsomming is niet allesomvattend, maar geeft een goed beeld van wat in de trein meekan en wat niet. Elk voorwerp dat in se gevaarlijk is of kan worden gebruikt bij geweld of bedreiging wordt niet toegelaten.

Onze veiligheidsteams hebben het recht om een voorwerp te weigeren of te verwijderen als ze oordelen dat dat voorwerp een risico inhoudt.


Versie per 13 oktober 2022.