Naar hoofdinhoud
Eurostar
Help
Boek

Algemene voorwaarden

voor de Eurostar website, entertainment en wifi

Juridische informatie

Deze website wordt gepubliceerd en gehost door Eurostar International Limited, een bedrijf opgericht in het Verenigd Koninkrijk, geregistreerd in Engeland en Wales onder nummer 2462001, met maatschappelijke zetel op de 6e verdieping, Kings Place, 90 York Way, Londen, N1 9AG, (Verenigd Koninkrijk).

Btw-nummer: GB991292001

E-mail: contact@eurostar.com

Telefoonnummer: +31 (0)20 532 32 32

Verantwoordelijke uitgever: Gwendoline Cazenave

Algemene voorwaarden website

Uw gebruik van de website van Eurostar (Eurostar International Limited en THI Factory) is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden:

1. Deze website bevat informatie over de producten en dienstregeling van Eurostar. Koopovereenkomsten voor tickets zijn onderworpen aan de Vervoersvoorwaarden van Eurostar. Als u uw ticket via de website van uw lokale Eurostar verdeler koopt, is dit ticket onderworpen aan de algemene voorwaarden van deze verdeler.

2. Voor zover toegelaten door de wet, zijn alle geschillen die voortvloeien uit uw gebruik van deze website of van om het even welke erin vervatte informatie, onderworpen aan het Engels recht en hebben de rechtbanken van Engeland en Wales exclusieve rechtsbevoegdheid.

3. Eurostar wijst alle aansprakelijkheid voor de reproductie van deze website op een website van een derde of voor de toegang tot deze website via een website van een derde of homepagina van welke gebruiker ook af, wanneer bepaalde informatie of beperkingen en voorwaarden aangaande de via deze website geboden tarieven en producten in deze reproductie verkeerd of niet worden vermeld.

4. Links naar deze website mogen enkel worden gemaakt met de schriftelijke toestemming van Eurostar. Aanvragen voor links dienen te worden verstuurd naar info@eurostar.com.

5. De auteursrechtelijk beschermde elementen en handelsmerken, waaronder bijvoorbeeld 'Eurostar', 'Sparkle' of welk ander handelsmerk ook, afbeeldingen van Eurostar-treinen en het Eurostar-Sparkle logo in deze website zijn eigendom van Eurostar of zijn verbonden ondernemingen. Alle rechten zijn voorbehouden aan Eurostar en zijn verbonden ondernemingen. Behoudens voor eigen persoonlijk en niet-commercieel gebruik, mag geen enkel deel van deze website worden gekopieerd, gepubliceerd, verspreid of aangepast zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Eurostar.

6. Voor zover toegelaten door de toepasselijke wet, wordt deze website beschikbaar gesteld zonder enige expliciete of impliciete garantie of voorwaarde, waaronder maar niet beperkt tot enige impliciete garantie of voorwaarde van bevredigende kwaliteit of geschiktheid voor welk doel ook.

7. Voor zover toegelaten door de toepasselijke wet, en behoudens bij overlijden of lichamelijk letsel, kan Eurostar of welke verdeler van Eurostar evenmin aansprakelijk worden gesteld ten aanzien van wie dan ook voor enige schade waaronder rechtstreekse, onrechtstreekse of gevolgschade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van deze website of van om het even welke in deze website vervatte informatie of uit de toegang tot enig ander materiaal op het internet via links vanaf deze website. Eurostar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wat betreft de nauwkeurigheid, tijdige bezorging, veiligheid of privacy van welke overdracht ook via het internet waarbij personen of computersystemen betrokken zijn buiten zijn controle, inclusief kredietkaart- of andere persoonlijke informatie.

8. Indien websites en/of de app van Eurostar hyperlinks bevatten naar andere websites, is het uw verantwoordelijkheid om kennis te nemen van het beleid van de sites waarnaar de websites en/of app van Eurostar verwijzen. Eurostar gaat geen enkele verbintenis aan betreffende welke andere website ook waar u toegang toe krijgt via de websites en/of app van Eurostar.

9. U verbindt zich ertoe de websites van Eurostar niet te gebruiken op eender welke wijze die inbreuk maakt op de toepasselijke wetten, voorschriften of internationale verdragen of die een schending inhoudt van de intellectuele eigendomsrechten van welke persoon ook.

10. Met betrekking tot de websites of de app, verbindt u zich ertoe:

  • dat u de website van Eurostar uitsluitend zult gebruiken voor wettige doeleinden en dat u de website niet zult gebruiken om materiaal of informatie te verzenden die lasterlijk of obsceen is of een schending inhoudt van welke intellectuele eigendomsrechten of welke toepasselijke wetgeving ook;
  • de app of de website niet te kopiëren, tenzij dit gebeurt in het kader van het normale gebruik van de websites of de app;
  • de websites of de app niet te verhuren, te leasen, in onderlicentie te geven, uit te lenen, te vertalen, samen te voegen, aan te passen, te herzien of te wijzigen;
  • geen wijzigingen of aanpassingen aan te brengen aan de websites of de app of een deel ervan, of toe te staan dat de app of een deel ervan wordt gecombineerd met of wordt opgenomen in andere programma's;
  • de websites of de app niet te demonteren, te decompileren, te onderwerpen aan reverse-engineering of afgeleide werken te creëren op basis van de websites of de app of welk deel ook daarvan of pogingen te ondernemen om dergelijke zaken te doen, tenzij deze activiteiten niet kunnen worden verboden;
  • geen geautomatiseerde systemen of software te gebruiken om gegevens van de website van Eurostar te extraheren voor commerciële doeleinden ('screen scraping'). U erkent dat screen scraping van de website van Eurostar verboden is, tenzij u beschikt over een schriftelijke licentieovereenkomst waarin Eurostar u toegang verleent tot de dienstregelingsinformatie van Eurostar, uitsluitend voor de in de licentieovereenkomst bepaalde doeleinden.

11. U verbindt zich ertoe Eurostar te vrijwaren en te vergoeden voor alle vorderingen, aansprakelijkheid, verliezen, schade, kosten en uitgaven die Eurostar oploopt of lijdt als gevolg van welke inbreuk ook op de in deze algemene voorwaarden bepaalde verbintenissen.

12. De ongeldigheid of onafdwingbaarheid van eender welke van deze bepalingen, doet niets af aan de geldigheid van de overige bepalingen, die onverminderd van kracht blijven.

13. Deze website is eigendom van en wordt beheerd door Eurostar, bestaande uit Eurostar International Limited en THI Factory.

Eurostar International Limited

6th Floor, Kings Place, 90 York Way

London N1 9AG

Vennootschap geregistreerd in het VK onder het nummer: 2462001

THI Factory

Marcel Broodthaersplein 4

1060 Brussel, België

Geregistreerd in België onder het nummer BE 0541.696.005

14. Hoewel Eurostar alles in het werk heeft gesteld om de juistheid van de in de websites vervatte informatie op het ogenblik van de publicatie te garanderen, kan Eurostar niet aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke fouten of omissies noch voor onvolledige, onnauwkeurige of verouderde gegevens. Eurostar doet zijn uiterste best om ervoor te zorgen dat alle tarieven, voorwaarden en dienstregelingen correct zijn, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten of omissies.

15. Eurostar stelt alles in het werk om alle materiaal in alle fasen van totstandkoming te controleren en te testen. Het is evenwel raadzaam om alle van het internet gedownloade materiaal te laten checken door een antivirusprogramma. Eurostar wijst alle aansprakelijkheid af voor elke vorm van verlies, onderbreking of schade aan uw gegevens of uw computersysteem die kan optreden tijdens het gebruik van materiaal afkomstig van deze website.

16. Eurostar behoudt zich het recht voor om de functies die de gebruikers in staat stellen de websites en/of de app te bekijken en te raadplegen, zonder voorafgaande kennisgeving of waarschuwing te wijzigen.

17. Verwerking van persoonsgegevens

De persoonsgegevens die u ons verstrekt wanneer u de bovengenoemde websites en/of de app gebruikt, zullen door Eurostar worden gebruikt, verwerkt en bewaard in overeenstemming met het Privacybeleid van Eurostar. Hierbij zal Eurostar, als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke, zich aan al zijn verplichtingen inzake de bescherming van persoonsgegevens houden zoals voorgeschreven in de GDPR.

Eurostar verbindt zich ertoe om de integriteit en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te bewaren en de nodige technische en organisatorische maatregelen te nemen om uw persoonsgegevens overeenkomstig de toepasselijke wetgeving te beschermen tegen accidentele of onrechtmatige vernietiging, onopzettelijk verlies of ongeoorloofde wijziging, toegang of andere vorm van onrechtmatige verwerking.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te kijken, te corrigeren, over te dragen en te laten schrappen, alsook het recht om u tegen het verwerken van uw persoonsgegevens te verzetten of een beperking van de verwerking ervan te vragen. Deze rechten kunnen worden uitgeoefend in overeenstemming met de Privacyverklaring van Eurostar.

Gebruiksvoorwaarden Wifi

1. Overeenkomst tussen u en Eurostar

1.1 Door gebruik te maken van de wifidiensten aan boord van onze treinen en in onze lounges (hierna “de Dienst”), verklaart u zich volledig akkoord met deze voorwaarden.

1.2 Eurostar[1] kan deze overeenkomst op ieder ogenblik wijzigen en de voorwaarden die op de Dienst zullen worden toegepast, zijn die welke gelden op het ogenblik dat u toegang neemt tot de Dienst.

1.3 U verzekert dat alle registratiegegevens die u ons verstrekt waarheidsgetrouw, correct en volledig zijn.

2. De Dienst

2.1 U zorgt zelf voor de hardware en software die u nodig hebt om toegang te krijgen tot de Dienst en u bent verantwoordelijk voor de compatibiliteit van die hardware en software. U aanvaardt het risico van mogelijke storingen aan uw hardware en/of software als gevolg van het gebruik van de Dienst.

2.2 Eurostar biedt deze dienst gratis aan reizigers, voor algemene internetnavigatie en gebruik van de voorgeladen entertainment-inhoud op de trein. Omwille van de beperkte bandbreedte en om een consistente ervaring voor alle reizigers te garanderen, biedt de Dienst geen ondersteuning voor activiteiten die veel bandbreedte vereisen, bijvoorbeeld het streamen van muziek en video of het downloaden van grote bestanden vanaf een externe locatie. De snelheid van de internettoegang kan dus beperkt zijn.

2.3 De toegang tot de Dienst kan op ieder ogenblik, onmiddellijk en zonder voorafgaande kennisgeving worden geblokkeerd, opgeschort of geannuleerd om welke reden ook, zoals maar niet beperkt tot schending van deze overeenkomst, handelingen die kunnen leiden tot aansprakelijkheid van Eurostar, die de veiligheid van de Dienst in gevaar brengen, verstoring van de toegang voor andere gebruikers of tot netwerken, licentiebeperkingen en schending van toepasselijke wetten of voorschriften. Eurostar behoudt zich het recht voor om alle of een deel van uw persoonsgegevens of welke gegevens ook die Eurostar bij u verzamelt, te bewaren en te verstrekken aan regelgevings-, rechts- of overheidsinstanties om te voldoen aan alle reglementaire, overheids- of wettelijke vereisten.

2.4 U aanvaardt dat Eurostar de toegang tot bepaalde websites of specifieke inhoud naar eigen goeddunken kan beperken. U aanvaardt dat Eurostar deze beperkingen van tijd tot tijd kan wijzigen.

2.5 Eurostar behoudt zich het recht voor om de Dienst op ieder ogenblik te annuleren en de specificaties, de entertainment-inhoud of de gebruiksmethode van de Dienst op gelijk welke manier te wijzigen.

2.6 Als u gebruik maakt van de app om toegang te krijgen tot de Dienst, dan erkent u dat u deze in licentie hebt op basis van deze overeenkomst en dat u onderworpen bent aan alle voorschriften of beleidsregels van de app store provider of operator van wiens website u de app hebt gedownload. Eurostar verkoopt u de app niet en blijft te allen tijde eigenaar van de app. Alle handelsmerken, auteursrechten, database-rechten en andere intellectuele eigendomsrechten op de app behoren toe aan ons of aan onze licentiegevers. Er kunnen van tijd tot tijd updates van de app worden uitgebracht. Afhankelijk van de update, is het mogelijk dat u de Dienst of een deel ervan niet kunt gebruiken zolang u de laatste versie van de app niet hebt gedownload en de nieuwe voorwaarden niet hebt aanvaard.

3. Uw gedrag

3.1 U mag de Dienst in geen geval gebruiken voor onwettige, immorele of ongepaste doeleinden. Wanneer u toegang neemt tot de Dienst, moet u te allen tijde:

(i) Rechtmatig handelen – Onthoud u van handelingen die onwettig kunnen zijn of die anderen kunnen aanzetten tot onwettig handelen. Hoed u in het bijzonder voor schending van intellectuele eigendomsrechten, handelingen die minderjarigen kunnen schaden, onthulling van vertrouwelijke of gevoelige informatie of het begaan of anderen aanzetten tot strafbare feiten.

(ii) Verantwoord handelen – De Dienst wordt geboden onder de voorwaarde dat u er verantwoord gebruik van maakt. U bent zich bewust van de mogelijke aanwezigheid van kinderen of kwetsbare personen die kunnen zien of horen hoe u de Dienst gebruikt. Onthoud u van intimiderende, lasterlijke, bedreigende, obscene, beledigende, racistische, seksistische, discriminerende, aanstootgevende of anderszins verwerpelijke of ongepaste handelingen. Probeer de Dienst op geen enkele manier te wijzigen. Doe u nu niet voor als iemand anders. Verzamel geen e‑mailadressen of andere persoonsgegevens en gebruik de Dienst niet om spam te versturen. Stoor andere mensen in uw omgeving niet door overmatig lawaai of schokkende beelden. Maak geen inbreuk op de privacy van anderen terwijl u de Dienst gebruikt, bijvoorbeeld door foto's of filmpjes van andere reizigers te maken en te verzenden.

(iii) Redelijk handelen – Gebruik de Dienst niet op een manier die de werking ervan of het netwerk of andere verbonden technologie (bijvoorbeeld de toestellen van andere gebruikers) kan verstoren. Om een hoogwaardige service te garanderen aan al onze reizigers en te zorgen dat het gedrag van sommigen geen negatieve invloed heeft op de ervaring van onze reizigers in het algemeen, aanvaardt u om zich te houden aan alle redelijke gebruiksvoorwaarden die Eurostar kan opleggen.

3.2 U aanvaardt om het gebruik van de Dienst stop te zetten of aan te passen als een werknemer of agent van Eurostar u dat vraagt.

3.3 U verbindt zich uitdrukkelijk om de intellectuele eigendomsrechten van Eurostar en van derden te respecteren. Elke schending van de voornoemde intellectuele eigendomsrechten kan aanleiding geven tot burgerrechtelijke of strafrechtelijke vervolging. Eurostar behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken tussen te komen en alle maatregelen te nemen die zij nuttig acht om inbreuken op haar intellectuele eigendomsrechten of die van derden te voorkomen of te beëindigen, zonder dat haar aansprakelijkheid ten gevolge van deze maatregelen in het gedrang komt.

4. Disclaimer

4.1 U erkent en aanvaardt:

(i) dat de Dienst mogelijk niet ononderbroken of feilloos is;

(ii) dat er vertragingen of omissies kunnen optreden bij het verzenden en ontvangen van gegevens;

(iii) dat uw toestel via de Dienst aan virussen of andere schadelijke toepassingen blootgesteld kan worden;

(iv) dat de Dienst via een openbaar wifinetwerk wordt geleverd en dat dit inherente veiligheidsrisico's inhoudt. Eurostar garandeert niet dat de Dienst veilig is, dat onbevoegde derden geen toegang kunnen krijgen tot uw computer of bestanden of op een andere manier uw verbinding kunnen traceren. Door de Dienst te gebruiken, neemt u alle verantwoordelijkheid en risico's die aan dit gebruik verbonden zijn op u;

(v) dat Eurostar geen controle heeft over en geen enkele aansprakelijkheid draagt voor gegevens of inhoud waar u bij uw gebruik van de Dienst toegang toe krijgt of die u ontvangt via het internet; 

(vi) dat Eurostar niet verantwoordelijk is voor het beperken van de toegang tot gegevens of inhoud die u beledigend of schokkend kunt vinden;

(vii) dat het uw verantwoordelijkheid is om erop toe te zien dat minderjarigen uitsluitend voor hun leeftijd geschikt materiaal bekijken. U erkent en aanvaardt dat Eurostar niet in staat is om controle uit te oefenen over, noch enige aansprakelijkheid draagt voor minderjarigen die ongepaste of schokkende inhoud bekijken;

(viii) dat de internettoegang via de Dienst afhankelijk is van de kwaliteit van het signaal van de zenders en ontvangers van het lokaal mobiel telefoonnetwerk en dat Eurostar bijgevolg niet op ieder ogenblik een volledige service kan garanderen. De internettoegang via de Dienst zal onderbroken worden wanneer de trein door tunnels of langs andere plaatsen rijdt die de signalen van en naar de lokale zenders en ontvangers belemmeren. Eurostar kan niet garanderen dat e-mails of andere gegevens naar behoren worden verzonden en ontvangen;

(ix) dat de Dienst wordt geleverd zoals hij is en afhankelijk van beschikbaarheid, zonder enige vorm van garantie. Voor zover toegelaten door de wet, worden alle waarborgen, voorwaarden, verklaringen, vrijwaringen en garanties over de inhoud of service en over de werking, capaciteit, snelheid, functies, kwalificaties of kenmerken van de Dienst, ongeacht of deze expliciet of impliciet zijn of deze voortvloeien uit de wetgeving, gewoontes, voorafgaande mondelinge of schriftelijke verklaringen van Eurostar of andere bronnen (met inbegrip van maar niet beperkt tot enige garantie van bevredigende kwaliteit, verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, eigendom of niet-schending van rechten) hierbij opgeheven, uitgesloten of afgewezen; en

(x) dat Eurostar de Dienst slechts gratis kan aanbieden dankzij de in deze overeenkomst vermelde garantiebeperkingen, vrijwaringsclausules en aansprakelijkheidsbeperkingen, en dat, indien een van deze bepalingen onafdwingbaar zou zijn, dit een aanzienlijke kost zou meebrengen.

5. Aansprakelijkheid

5.1 Eurostar is maar aansprakelijk ten aanzien van u zoals bepaald in deze overeenkomst. Eurostar heeft geen andere verplichtingen of aansprakelijkheid tegenover u. U bent als enige verantwoordelijk voor uw gebruik van de Dienst en de gevolgen van dat gebruik.

5.2 U bent volledig verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de websites die u raadpleegt via de Dienst. Eurostar wijst alle verantwoordelijkheid af voor de inhoud en het gebruik van websites van derden die via de Dienst worden geraadpleegd, met inbegrip van websites die toegankelijk zijn via links of zoekmachines.

U bent zich bewust dat het internet illegale, ongepaste, onjuiste of zelfs schadelijke informatie kan bevatten en u erkent dat Eurostar niet in een positie verkeert om controle uit te oefenen over de informatie die via het internet wordt verspreid. Eurostar kan evenmin verantwoordelijk worden gehouden voor fouten in de adressen van websites of domeinnamen.

5.3 U erkent dat Eurostar, behalve bij overlijden of lichamelijke letsels ten gevolge van nalatigheid van Eurostar, geen aansprakelijkheid draagt, noch contractueel, noch uit hoofde van onrechtmatige daad, nalatigheid, wettelijke verplichtingen of anderszins, voor welk verlies of schade ook die voortvloeit uit of verband houdt met de Dienst, met inbegrip van maar niet beperkt tot schade door verlies van zaken, winst- of inkomstenderving, bedrijfsonderbreking, verlies van bedrijfsgegevens, verlies van gebruik van de Dienst, verlies van goederen of contracten, verlies of beschadiging van gegevens of data, of elk ander direct of indirect geldelijk verlies (zelfs wanneer Eurostar werd gewezen op de mogelijkheid van dergelijk verlies of schade).

5.4 U aanvaardt om Eurostar en haar leveranciers, licentiegevers, functionarissen, directeurs, werknemers, agenten en gelieerde ondernemingen te vrijwaren en te vergoeden voor alle claims, aansprakelijkheid, verlies, schade, kosten of uitgaven (waaronder zonder beperking alle redelijke juridische kosten) die voortvloeien uit of verband houden met uw gebruik van de Dienst, alle via de Dienst gedownload of geüpload materiaal, alle handelingen die u hebt verricht in verband met uw gebruik van de Dienst, alle schendingen van de rechten van derden of van de wet- of regelgeving en alle inbreuken op deze overeenkomst. Deze paragraaf kan niet worden opgevat als een beperking of uitsluiting van andere claims of rechtsmiddelen die Eurostar krachtens deze overeenkomst of de wet kan doen gelden.

6. Verwerking van persoonsgegevens

De persoonsgegevens die u ons verstrekt wanneer u de Dienst gebruikt, zullen door Eurostar worden gebruikt, verwerkt en opgeslagen in overeenstemming met de Privacyverklaring van Eurostar. Hierbij zal Eurostar, als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke, zich houden aan al haar verplichtingen inzake bescherming van persoonsgegevens krachtens de AVG.

Eurostar verbindt zich ertoe de integriteit en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te bewaren en de nodige technische en organisatorische maatregelen te nemen om uw persoonsgegevens overeenkomstig de toepasselijke wetgeving te beschermen tegen toevallige of onrechtmatige vernietiging, onopzettelijk verlies of ongeoorloofde wijziging, toegang of andere vorm van onrechtmatige verwerking.

U hebt een recht van inzage, rectificatie, overdraagbaarheid en het wissen van uw persoonsgegevens, evenals een recht van bezwaar en recht om de beperking van de verwerking te vragen. Deze rechten kunnen worden uitgeoefend in overeenstemming met het Privacybeleid van Eurostar.

7. Algemene bepalingen

7.1 Wij kunnen deze beperkingen van tijd tot tijd wijzigen. Alle wijzigingen van deze voorwaarden zijn van kracht vanaf de effectieve publicatiedatum van de gewijzigde voorwaarden. Wij raden aan deze voorwaarden regelmatig te bekijken om op de hoogte te zijn van mogelijke wijzigingen.

7.2 Deze overeenkomst wordt beheerst door het Engelse recht en de partijen onderwerpen zich hierbij onherroepelijk aan de exclusieve rechtsbevoegdheid van de Engelse rechtbanken.

[1] Eurostar International Limited en THI Factory

September 2023