Naar hoofdinhoud
Eurostar
Help
Boek

Algemene Voorwaarden

1 - INLEIDING

Eurostar International Limited (‘Eurostar’), een in het VK onder nummer 02462001 geregistreerd bedrijf met maatschappelijke zetel in 6th Floor, Kings Place, 90 York Way, Londen N1 9AG, Verenigd Koninkrijk en THI Factory nv, een Belgische naamloze vennootschap geregistreerd in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0541.696.005, met maatschappelijke zetel in Marcel Broodthaersplein 4, 1060 Brussel, België (samen 'Eurostar') organiseren in het VK, op het Franse vasteland (inclusief Corsica), in België, Nederland en Duitsland een wedstrijd met de naam 'Wedstrijd Klantentevredenheidsenquête' via de Eurostar Klantentevredenheidsenquête die maandelijks wordt uitgevoerd. De wedstrijd loopt steeds van de eerste dag tot de laatste dag van elke maand. Hij start op 1 mei 2024 om 09:00 BST (10:00 MET) en eindigt op 30 april 2027 om 23:59 BST (op 1 mei 2027 om 00:59 MET) (de ‘Wedstrijdperiode), (hierna de ‘Wedstrijd’ genoemd).


2 - DEELNEMERS

Deze Wedstrijd staat open voor alle volwassenen die wonen in het VK, op het Franse vasteland (inclusief Corsica), in België, Nederland en Duitsland en die de Klantentevredenheidsenquête invullen. Hierbij uitgesloten zijn de personeelsleden van Eurostar, al wie betrokken is bij het ontwerp en de invoering van de Wedstrijd en hun familieleden.

Deelnemen aan de Wedstrijd is gratis en er is geen aankoopverplichting.

Door deel te nemen aan de Wedstrijd verklaar je dat je deze voorwaarden hebt gelezen en begrepen, en dat je ermee instemt. Wie zich niet houdt aan deze voorwaarden wordt uitgesloten van de Wedstrijd.

De deelname aan de Wedstrijd is beperkt tot een (1) inzending per persoon.

Na beëindiging van de Wedstrijdperiode worden geen inzendingen meer aanvaard.

3 - HOE DEELNEMEN

Om aan de wedstrijd deel te nemen, moet de Klantentevredenheidsenquête volledig worden ingevuld.

Bij het verstrekken van onvolledige of onjuiste informatie kan deelname aan de Wedstrijd worden geweigerd.

4 - WINNAARS
Vóór het uitreiken van de prijzen kan Eurostar de identiteit van de winnaars en de door hen verstrekte informatie controleren.


5 - PRIJZEN

5.1 De prijzen in detail
Bij de Wedstrijd worden elke maand twee (2) prijzen uitgereikt aan twee (2) verschillende winnaars. De maandprijzen zijn: twee cadeaubonnen van GiftPay, met de volgende waarde: tweemaal (2) £75/€90.
De prijzen zijn niet overdraagbaar, niet inwisselbaar en kunnen niet in geld of natura worden uitgekeerd.

De prijzen omvatten geen persoonlijke uitgaven; alles wat erin vervat is, staat uitdrukkelijk vermeld in deze voorwaarden.

Bij overmacht of situaties die niet toerekenbaar zijn aan Eurostar, behoudt Eurostar zich het recht voor om deze voorwaarden te wijzigen en/of de vermelde prijs te vervangen door een prijs van dezelfde waarde. Wijzigingen aan de Wedstrijd worden zo snel mogelijk door Eurostar gemeld aan de deelnemers.

5.2 Uitreiking van de prijzen
Uit alle deelnemers die de enquête hebben ingevuld worden elke maand twee (2) winnaars willekeurig uitgeloot door een onlinegenerator. Per maand is er slechts een (1) trekking.
De trekking gebeurt uiterlijk 10 werkdagen na de laatste dag van de maand. De trekking gebeurt in overeenstemming met de regels van de MRS-gedragscode.

De winnaars worden per e-mail gecontacteerd binnen 10 werkdagen na de trekking. Om aanspraak te kunnen maken op de prijs moeten de winnaars de e-mail beantwoorden binnen 14 dagen na het versturen van deze mail door Eurostar. Hierbij moeten zij hun volledige naam en hun land van verblijf bevestigen.

Als de winnaar niet antwoordt binnen deze periode van 14 dagen, behoudt Eurostar zich het recht voor om de prijs aan een andere persoon toe te kennen.

Eurostar behoudt zich ook het recht voor om een alternatieve winnaar aan te duiden als: (i) Eurostar naar best vermogen heeft geprobeerd om de winnaar te contacteren en dat niet gelukt is, (ii) de winnaar niet in aanmerking komt voor deelname aan de Wedstrijd en/of (iii) de winnaar de Prijs niet wil aanvaarden.

6 - INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Door deelname aan de Wedstrijd stem je ermee in om deze voorwaarden niet geheel of gedeeltelijk te reproduceren, te wijzigen of te publiceren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Eurostar, en dit geldt ook voor de pagina's van de website van Eurostar.

In het geval dat er juridische stappen worden ondernomen tegen Eurostar voor schending van enig intellectueel eigendomsrecht van derden en met betrekking tot jouw deelname aan de Wedstrijd, ben jij verantwoordelijk voor de verdediging van een dergelijke actie, op eigen kosten, en betaal jij alle vergoedingen die aan de genoemde derde partij kunnen worden toegekend.

7 - AANSPRAKELIJKHEID

Voor zover wettelijk toegestaan, aanvaardt Eurostar geen enkele aansprakelijkheid voor verlies, schade, persoonlijk letsel of overlijden voortvloeiend uit deze Wedstrijd, behalve als dit het gevolg is van de eigen nalatigheid van Eurostar.

Eurostar kan niet worden aansprakelijk gesteld voor technische defecten, met inbegrip van internetgebreken, afwijkingen, hardware- of softwarefouten (virussen, bugs enz.) die zich voordoen op jouw systemen. Eurostar is niet aansprakelijk voor mogelijke gevolgen voor je persoonlijke, professionele of commerciële activiteiten.

Eurostar is niet aansprakelijk voor vertragingen of leveringsmoeilijkheden die voortvloeien uit stakingen of problemen bij de postdienst.

8 - PERSOONSGEGEVENS

Eurostar verwerkt jouw persoonsgegevens voor het beheer van de Wedstrijd, en in overeenkomst met het eigen Privacybeleid dat beschikbaar is op https://www.eurostar.com/be-nl/privacybeleid.

Je hebt recht op inzage, correctie en wissing van je persoonsgegevens. Je kunt je ook verzetten tegen de verwerking van je persoonsgegevens. Om deze rechten uit te oefenen, moet je een e-mail sturen naar data.protection@eurostar.com. Het uitoefenen van een dergelijk recht vóór afloop van de Wedstrijd kan ertoe leiden dat je wordt uitgesloten van de Wedstrijd.

Als je niet wilt dat je familienaam, je land en eventueel de winnende inzending worden bekendgemaakt of beschikbaar worden gesteld, neem dan contact op met Eurostar via het adres vermeld in de bovenstaande paragraaf 5.2. In dergelijke omstandigheden is Eurostar nog steeds verplicht om de informatie en de winnende inzending op verzoek door te geven aan het Britse verificatiebureau voor reclame.

9 - ALGEMEEN

Eurostar kan deze Wedstrijd op elk moment annuleren, inkorten of verlengen, of deze voorwaarden aanpassen.

Eurostar mag een deelnemer uitsluiten van de Wedstrijd als de treinexploitant meent dat de deelnemer een inbreuk heeft gepleegd op deze voorwaarden, of bij fraude of poging tot valsspelen van een deelnemer wanneer deze bijvoorbeeld een valse identiteit heeft aangemaakt.

Vragen of klachten moeten worden ingediend via het Eurostar Help Centre.

De promotie van deze Wedstrijd valt onder de Engelse wetgeving.