E320 train exterior

Algemene Voorwaarden

1 - INLEIDING

Eurostar International Limited ('Eurostar'), een Britse onderneming ingeschreven onder ondernemingsnummer 02462001 en met als vestigingsadres 6th Floor, Kings Place, 90 York Way, Londen, N1 9AG, Verenigd Koninkrijk, organiseert met ingang van oktober 2020 een maandelijkse prijsuitreiking voor leden van Club Eurostar die hiervoor in aanmerking komen (de 'Prijsvraag').

2 - DEELNEMERS

Alle leden van Club Eurostar die ouder zijn dan 18 en die minimaal de status Avantage of hoger hebben, nemen automatisch deel aan deze Prijsvraag, met uitzondering van personeel van Eurostar, personen die betrokken zijn bij het ontwerp en de implementatie van de Prijsvraag en hun familieleden.

Deelname aan de Prijsvraag is gratis en er bestaat geen aankoopverplichting.

Door uw deelname aan de Prijsvraag geeft u te kennen dat u deze voorwaarden heeft gelezen en begrepen, en accepteert hieraan gebonden te zijn. Indien u zich niet aan deze voorwaarden houdt, wordt u uitgesloten van de Prijsvraag.

3 - WINNAARS

Elke kalendermaand worden er op of rond de eerste maandag van de maand vijf willekeurige winnaars getrokken uit de lijst leden van Club Eurostar die hier op dat moment voor in aanmerking komen.

Winnaars in de ene maand kunnen ook de volgende maanden een prijs winnen.

Eurostar heeft het recht de identiteit en de gegevens van de winnaar(s) te verifiëren voordat de prijzen verstrekt worden.

4 - PRIJZEN

4.1 Bijzonderheden van de prijzen
Elke maand worden vijf prijzen beschikbaar gesteld. Eén prijs per winnaar.
Elke maand worden de prijzen bevestigd voorafgaand aan de trekking van die maand.
De geschatte totale waarde van de prijzen in een willekeurige maand is waarschijnlijk ongeveer £1.000. Deze geschatte waarde is slechts als richtwaarde bedoeld en is aan wijzigingen onderhevig.

De prijzen zijn niet overdraagbaar, kunnen niet worden ingeruild en kunnen niet in geld of in natura worden uitbetaald.

Prijzen kunnen bestaan uit e-vouchers voor Eurostar-treinen. Winnaars met een adres in het VK ontvangen automatisch een e-voucher in Britse ponden, en mensen die niet in het VK woonachtig zijn ontvangen automatisch een e-voucher in euro.

De vervoersvoorwaarden van Eurostar International Limited zijn van toepassing op alle met Eurostar-treinen gemaakte reizen. De vervoersvoorwaarden zijn beschikbaar in alle verkooppunten van Eurostar en op eurostar.com.

Als de prijzen door een externe partij worden geleverd (zoals hotels of autoverhuurbedrijven), gelden mogelijk aanvullend ook de algemene voorwaarden van deze externe partij.

Indien er sprake is van overmacht of bij omstandigheden waar Eurostar geen controle over heeft, behoudt Eurostar zich het recht voor om de vermelde prijzen te vervangen door een prijs met dezelfde waarde.

4.2 Uitgifte van prijzen
Elke winnaar ontvangt op of rond de tiende dag van de maand via het e-mailadres dat in het account bij Club Eurostar geregistreerd is bericht dat hij of zij een prijs gewonnen heeft.

Bij sommige prijzen moeten de winnaars binnen 7 dagen na kennisgeving reageren, bevestigen dat ze de prijs aanvaarden en hiervoor een afleveradres opgeven. Als een winnaar niet binnen deze termijn op de berichten reageert, heeft Eurostar het recht een alternatieve winnaar te trekken (op dezelfde manier als de oorspronkelijke winnaars zijn getrokken).

Eurostar behoudt zich tevens het recht voor om een alternatieve winnaar te trekken indien: (i) Eurostar redelijke inspanningen heeft verricht om contact op te nemen met de winnaar, maar deze niet bereikt kon worden, (ii) de winnaar niet in aanmerking komt om deel te nemen aan de Actie, en/of (iii) de winnaar besluit de prijs niet te aanvaarden.

Eurostar is verplicht om informatie te publiceren of beschikbaar te stellen, die aantoont dat er een geldige toekenning heeft plaatsgevonden. Om aan deze verplichting te voldoen, stuurt Eurostar de achternaam en regio van de prijswinnaars aan iedereen die het onderstaande adres aanschrijft en daarbij een aan zichzelf geadresseerde envelop meestuurt:

Eurostar – Marketingafdeling
Club Eurostar Monthly Prize Draw
Eurostar International Limited
6th Floor, Kings Place
90 York Way
VK - London N1 9AG

4.3 Publiciteit

Eurostar kan winnaars verzoeken in te stemmen met deelname aan publiciteit omtrent de prijsvraag (bijv. berichtgeving hierover in de nieuwsbrief van Club Eurostar).

In een dergelijk geval benadert Eurostar de prijswinnaars rechtstreeks en bespreekt de bijzonderheden met henzelf.

5 - AANSPRAKELIJKHEID

Voor zover wettelijk toegestaan, accepteert Eurostar geen aansprakelijkheid voor verlies, schade, persoonlijk letsel of overlijden voortvloeiend uit deze Prijsvraag anders dan indien veroorzaakt door de eigen nalatigheid van Eurostar.

Eurostar is niet aansprakelijk voor technische defecten, inclusief uitval van het internet, onregelmatigheden, hardware- of softwarefouten van welke aard ook (virussen, programmeerfouten enz.) die zich op uw systemen voordoen. Eurostar kan niet aansprakelijk worden gehouden voor gevolgen voor uw persoonlijke, professionele of commerciële activiteiten.

6 - PERSOONSGEGEVENS

Eurostar verwerkt uw persoonsgegevens in het kader van de administratie omtrent de Prijsvraag conform het bijbehorende privacybeleid.

U heeft recht op inzage, verwijdering en correctie van uw persoonsgegevens. U kunt ook bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens. Deze rechten kunnen worden uitgeoefend door middel van een e-mail aan data.protection@eurostar.com. Het uitoefenen van dergelijke rechten voorafgaand aan het einde van de Prijsvraag kan ertoe leiden dat u niet meedoet aan de Prijsvraag.

Indien u bezwaar maakt tegen publicatie of beschikbaarstelling van uw achternaam en/of regio, neem dan contact op met Eurostar op het hierboven vermelde adres. In een dergelijk geval is Eurostar nog steeds verplicht om deze informatie en de winnende inzending op aanvraag aan de Britse reclamecodecommissie, de Advertising Standards Authority, te melden.

7 - ALGEMEEN

Eurostar behoudt zich het recht voor om de Prijsvraag op enig moment te annuleren, te verkorten of verlengen of om deze voorwaarden te herzien.

Eurostar kan deelnemers van de Prijsvraag uitsluiten bij verdenking van een inbreuk op deze voorwaarden of in geval van enige vorm van fraude of een poging tot oplichting door een deelnemer, zoals het aannemen van een valse identiteit.

Vragen en klachten kunnen worden ingediend bij het Eurostar Help Center.

Op deze Prijsvraag is het Engelse recht van toepassing.