Algemene voorwaarden

EUROSTAR™ FREQUENT TRAVELLER

LIDMAATSCHAPSOVEREENKOMST

ALGEMENE VOORWAARDEN

Inleiding

 Dit document beschrijft de Algemene Voorwaarden van uw Lidmaatschap van Eurostar™ Frequent Traveller en bepaalt tevens uw rechten als Lid. Lees dit nauwkeurig door.Vanaf het moment dat u uw Lidnummer voor de eerste keer opgeeft, bent u gebonden door deze Algemene Voorwaarden. De Algemene Voorwaarden bevatten enkele uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid. u dient er rekening mee te houden dat de Algemene Voorwaarden bovendien bepalen dat:

 A. Eurostar het recht behoudt om deze Algemene Voorwaarden op elk tijdstip tijdens uw Lidmaatschap te wijzigen. Dit betekent bijvoorbeeld dat Eurostar op elk tijdstip:

 

          *        het aantal Punten om een bepaald Geschenk te verwerven, kan verhogen of het aantal dagen dat een bepaald Geschenk niet beschikbaar is kan verhogen of wijzigen;

 

          *        de voordelen kan wijzigen, gekoppeld aan elk Lidmaatschapsniveau van het Lidmaatschap;

 

          *        de voorwaarden kan wijzigen, vereist om een bepaald Lidmaatschapsniveau te bereiken;

 

          *        de procedure kan wijzigen om Punten te verzamelen of een Geschenk aan te vragen;

 

          *        het niet langer mogelijkkanmaken om Punten te verzamelen of een Geschenk bij een Partner aan te vragen;

 

          *        elk onderdeel van Eurostar™ Frequent Travellerkanwijzigen of verbeteren.

 

Waar mogelijk zal een wijziging slechts plaatsvinden indien wij daar door omstandigheden buiten onze wil toe gedwongen worden of om u betere voordelen of Geschenken te kunnen aanbieden, waartoe we ons het recht voorbehouden. Zo mogelijk zullen wij u dergelijke wijzigingen vooraf melden en u kunt uw Lidmaatschap beëindigen indien u niet met deze wijzigingen akkoord gaat.

 

B. Het aantal Geschenken dat beschikbaar is op een bepaald moment is beperkt. Het is mogelijk dat u bepaalde Geschenken niet kunt bekomen op bepaalde tijdstippen.

 

C. Eurostar kan Eurostar™ Frequent Traveller stopzetten door u dat zes maanden vooraf te melden.

 

D. Eurostar behoudt het recht om een persoon het Lidmaatschap van Eurostar™ Frequent Traveller te weigeren.

 

 

1.Definities

 

          In deze Algemene Voorwaarden hebben bepaalde woorden een speciale betekenis. Hieronder vindt u de volledige lijst.

 

“Actief Lidmaatschap” 

het Lidmaatschap van een Lid dat (i) in een jaar tijd tegen het In Aanmerking Komende tarief heeft gereisd om het Actief Lidmaatschap te verkrijgen en (ii) tijdens dat jaar minstens één reis met Eurostar (enkel of heen en terug) heeft geboekt en gemaakt om het Actief Lidmaatschap te behouden;

 “Aanvraagformulier”

het formulier voor Eurostar™ Frequent Traveller dat u hebt ingevuld om Lid te worden;

 

”Kaart"

de Lidmaatschapskaart van Eurostar™Frequent Traveller;

 

“Eurostar”

Eurostar is Eurostar International Limited;

 

Eurostar™ carte blanche”    

het hoogste Lidmaatschapsniveau voor de leden van Eurostar™ Frequent Traveller;

 

Eurostar™ carte classique”  

het normale Lidmaatschapsniveau voor de leden van Eurostar™ Frequent Traveller;

 

“Eurostar™ Frequent Traveller”    

dit programma voor Eurostar™ Frequent Travellers;

 

“Eurostar™ Frequent Traveller service centre"

het Eurostar™ Frequent Traveller call- en administratief centrum;

 

“Eurostar Plus Points ”

een programma van Eurostar waar afzonderlijke Algemene Voorwaarden van toepassing zijn;

 

Passief Lidmaatschap”

het Lidmaatschap van een Lid dat tijdens het afgelopen jaar geen enkele Eurostar-reis heeft geboekt of gemaakt om het Actief Lidmaatschap te behouden;

 

“Lid” en “Lidmaatschap”

Lid of Lidmaatschap van Eurostar™ Frequent Traveller;

 

"Ledengids"

de actuele versie van het online-handboek, dat samengesteld wordt door Eurostar voor de leden;

 

“Partner”

de organisaties en firma's die diensten, voordelen, faciliteiten of arrangementen

bieden aan de leden omwille van hun Lidmaatschap;

 

“Punten”

de Punten die leden krijgen toegekend in ruil voor een activiteit bij Eurostar of zijn Partners;

 

“In Aanmerking Komende Tarieven"

Eurostar Tarieven die u het recht geven om Lid te worden van Eurostar™ Frequent Traveller; deze zijn beschikbaar op eurostar.com en worden regelmatig bijgewerkt;

 

“Geschenk"

Kaneen geschenk zijn of een voordeel dat u ontvangt van Eurostar of een Partner tegen inlevering van het vereiste aantal Punten;

 

“Lidmaatschapsniveaus"

betekent ofwel het normale Lidmaatschapsniveau van Eurostar carte classique of het hoogste Lidmaatschapsniveau van Eurostar carte blanche;

 

“Ons”, “We”

Eurostar;

 

“U”

een Eurostar™ Frequent Traveller Lid.

2.       Wie kan Lid worden?

 

2.1     Het Lidmaatschap staat open voor personen vanaf 18 jaar met een correspondentieadres in België, Frankrijk of het Verenigd Koninkrijk.

 

2.2    Omhet Lidmaatschap aan te vragen moet u uw volledige wettelijke naam opgeven.

 

2.3     U kunt slechts één Lidmaatschap hebben en u moet lid zijn van het getrouwheidsprogramma Eurostar™ Plus Points.

 

2.4     Bedrijven of wettelijke verenigingen kunnen geen Lid worden.

 

2.5.    Elke wijziging in uw naam of adres moet schriftelijk worden gemeld aan het Eurostar™ Frequent Traveller service centre. Indien u uw naam verandert, kunnen we daarvan een bewijs vragen.

 

2.6.   Omvoor Lidmaatschap in aanmerking te komen, moet u tegen een in aanmerking komend tarief gereisd hebben zoals vermeld op het Aanvraagformulier of op eurostar.com.

 

2.7    Om Actief Lid te worden moet je minstens een enkele reis gemaakt hebben met Eurostar tegen een in aanmerking komend tarief. Om je Actief Lidmaatschap te behouden moet je per jaar minstens één enkele of retourreis met Eurostar boeken en maken. Zoniet vervalt je Actief Lidmaatschap zonder verder bericht waarna je als Passief Lid wordt beschouwd.

2.8    Als Passief Lid heb je vanaf de vervaldatum van je Lidmaatschap een jaar om resterende Punten om te ruilen voor zij vervallen en na deze periode kun je niet langer Punten omruilen of een Geschenk aanvragen. Wanneer je als Passief Lid een Eurostar-reis boekt en maakt binnen een jaar, wordt je Lidmaatschap opnieuw een Actief Lidmaatschap. Je moet bij de reservering je Lidmaatschapsnummer vermelden om het Lidmaatschap opnieuw te activeren.

2.9       Als u na de vervaldatum van uw Lidmaatschap gedurende een periode van een (1) jaar of langer Passief Lid bent, kunnen wij uw Lidmaatschap opzeggen. Daardoor wordt uw Kaart ongeldig en kunt u niet langer punten verzamelen of omruilen.

 

3.       Kaarten

 

3.1     Alle Kaarten blijven eigendom van Eurostar. De Eurostar carte blanchekaartkanslechts worden gebruikt tot de vermelde vervaldatum. De Eurostar carte classiquekaartkanslechts worden gebruikt als het Lid een Actief Lidmaatschap heeft. Elk gebruik of poging tot gebruik van een van beide Kaarten buiten deze geldigheidsvereisten zal worden beschouwd als een overtreding van deze Algemene Voorwaarden. Eurostar mag in dat geval eisen dat de betreffende Kaart onmiddellijk terugbezorgd wordt.

 

3.2     De Kaarten bevatten een magnetische strip die gebruiktkanworden om tickets af te halen aan de selfservice ticketmachine. Wie een Eurostar carte blanchekaart heeft,kandie ook gebruiken om toegang te krijgen tot de lounge. Eurostar behoudt het recht om een foto als identificatie te vragen bij het betreden van de lounge.

 

3.3     De persoon wiens naam op de Kaart vermeld staat, is de enige die de Kaart mag gebruiken voor welk doel dan ook. u mag uw Kaart niet aan een andere persoon geven of uitlenen. Eurostar behoudt het recht om willekeurige controles uit te oefenen en leden te vragen hun identiteit te bewijzen. Indien een Kaart in het bezit aangetroffen wordt van een andere persoon dan het Lid aan wie de Kaart werd uitgereikt, dan mag Eurostar de Kaart intrekken en kan het Lidmaatschap worden stopgezet .

 

3.4     U moet de Kaart onmiddellijk terugbezorgen aan het Eurostar™ Frequent Traveller service centre als Eurostar dat vraagt. Eurostar heeft het recht om op elk moment de Kaart op te eisen.

 

3.5     Indien uw Kaart gestolen wordt, moet u onmiddellijk het Eurostar™ Frequent Traveller service centre verwittigen. Zorg ervoor dat u een duidelijke familienaam opgeeft, ditkannodig zijn om uw identiteit na te gaan en uw account aan te passen zodra een Kaart als verloren of gestolen wordt opgegeven.

 

 

 

4.       Algemeen

 

4.1     Indien er bepaalde voordelen, faciliteiten, Geschenken of arrangementen verstrekt worden of te uwer beschikking gesteld worden omwille van uw Lidmaatschap, door Eurostar of door een Partner, dan bent enkel u aansprakelijk voor alle kosten, taksen, lasten, vorderingen of verplichtingen van welke aard ook, voortkomend uit de levering of beschikbaarheid van dergelijke voordelen, faciliteiten, Geschenken of arrangementen.

 

4.2     De eerste keer dat u uw Lidmaatschapsnummer opgeeft aan Eurostar of een Partner (of een bediende, franchisenemer of agent van Eurostar of een Partner), gaat u ermee akkoord dat:

 

          (i)      u deze Algemene Voorwaarden hebt gelezen, begrepen en aanvaard.

 

(ii)      U tegen het vereiste In Aanmerking Komende tarief hebt gereisd en beantwoordt aan de andere in clausule 2 vermelde Lidmaatschapscriteria;

 

       (iii)     U weet dat Eurostar of een Partner Ukanverzoeken om uw Kaart of andere identificatiedocumenten te tonen;

 

          (iv)    Eurostar uw persoonlijke gegevens registreert, bijhoudt en actualiseert.

 

4.3.    U gaat ermee akkoord dat deze Algemene Voorwaarden doorlopen tot uw Lidmaatschap wordt beëindigd, op welke wijze dan ook.Omalle twijfel te vermijden blijven leden met een Passief Lidmaatschap onderworpen aan deze Algemene Voorwaarden tot hun passieve Lidmaatschap eindigt, in overeenstemming met clausule 2.8.

 

4.4.    Indien u uw Lidmaatschap wenst te beëindigen, moet u dit schriftelijk melden aan het Eurostar™ Frequent Traveller service centre en uw Lidmaatschapskaart terugsturen. Binnen 6 weken na ontvangst van uw Lidmaatschapskaart en uw verzoek om uw Lidmaatschap te beëindigen, zal het Eurostar™ Frequent Traveller service centre u een brief sturen ter bevestiging. Alle op dat ogenblik verzamelde Punten zullen worden geschrapt.

 

4.5            Eurostar kan op elk moment uw Lidmaatschap intrekken of een verhoging van uw Lidmaatschapsniveau weigeren, in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden.

 

4.6     Reizen met een in aanmerking komend ticket van maximum drie maanden oud worden aanvaard voor het Lidmaatschap van Eurostar™ Frequent Traveller. Elke Eurostarreis zal pas voor Punten in aanmerking komen wanneer u Lid geworden bent en u hebt geen recht op Punten voor activiteiten ondernomen voor de begindatum van uw Lidmaatschap. Zodra u Lid bent geworden, aanvaardt Eurostar tickets tot 3 maanden na de reisdatum voor de toekenning van Punten.

 

4.7     Punten hebben een wettelijke inwisselbare cashwaarde van 0,001 pence per punt. u hebt het recht om Punten voor Geschenken om te ruilen in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden of tegen de cashwaarde van 0,001 pence per punt, op voorwaarde dat de totale inruilwaarde minstens 25 pence bedraagt.

 

 

5.       Wijzigingen aan Eurostar Frequent Traveller

 

5.1          Eurostar behoudt het recht om zonder beperking elk onderdeel van Eurostar™ Frequent Traveller te wijzigen, met inbegrip van voordelen, faciliteiten, Partners, Geschenken, arrangementen, Lidmaatschapsniveau, het verzamelen van Punten en de toekenning van Geschenken. Een wijziging zal normaal enkel plaatsvinden indien wij daar door omstandigheden buiten onze wil toe gedwongen worden of om u een verbetering van Eurostar™ Frequent Traveller te kunnen aanbieden, waartoe we ons het recht voorbehouden. Wij zullen u elke wijziging melden op de manier en op het adres dat u opgaf toen u Lid werd van Eurostar™ Frequent Traveller. Het is uw verantwoordelijkheid om Eurostar op de hoogte te brengen als uw gegevens wijzigen, in overeenstemming met clausule 2.5.

 

5.2          Zo mogelijk zullen wij deze wijzigingen ruim vooraf bekend maken. Somskanhet echter noodzakelijk zijn om veranderingen door te voeren die onmiddellijk in werking treden. In dat geval zullen wij u zo snel mogelijk nadat de wijziging intreedt op de hoogte brengen.

 

5.3     U wordt geacht akkoord te gaan met alle wijzigingen die Eurostar doorvoert aan Eurostar™ Frequent Traveller als u, nadat we u deze veranderingen hebben gemeld, uw Lidmaatschap niet opzegt, zoals bepaald in clausule 4.4.

 

5.4     Eurostar behoudt het recht om Eurostar™ Frequent Traveller op elk moment geheel of gedeeltelijk stop te zetten. u wordt zes maanden vooraf verwittigd dat Eurostar™ Frequent Traveller beëindigd wordt. Tijdens die zes maanden vooropzeg kunt u nog steeds Punten en Geschenken verwerven. Na het verstrijken van de zes maanden na de stopzetting van Eurostar™ Frequent Traveller, kunt u geen Punten of Geschenken meer verwerven, noch enig ander voordeel, dienst, faciliteit of arrangement. In het onwaarschijnlijke geval dat Eurostar verplicht zou zijn om Eurostar™ Frequent Traveller onmiddellijk stop te zetten, hebt u geen recht meer om Punten of Geschenken te verwerven, noch enig ander voordeel, dienst, faciliteit of arrangement.

 

5.5     Eurostar is niet aansprakelijk voor enig verlies of schade die rechtstreeks of onrechtstreeks voortkomt uit eender welke wijziging of stopzetting van uw Lidmaatschap van Eurostar™ Frequent Traveller.

 

5.6     Eurostar spant zich optimaal in om de voordelen, faciliteiten, Geschenken of arrangementen steeds beschikbaar te stellen*. Eurostarkandeze beschikbaarheid echter niet garanderen wanneer ze worden aangeboden door derden of Partners. Eurostar is niet aansprakelijk voor enig verlies of schade die rechtstreeks of onrechtstreeks voortkomt uit de levering of niet-levering, beëindiging of wijziging, geheel of gedeeltelijk, van dergelijke diensten, voordelen, Geschenken, faciliteiten of arrangementen die een Partner of derde te uwer beschikking stelt.

 

          (* Eurostarkanhet recht op de express check-in niet garanderen en de prioritaire taxidienst is afhankelijk van de beschikbaarheid.)

 

6.       Gegevens

 

6.1     Eurostar mag uw persoonlijke gegevens registreren, opslaan en actualiseren, zonder beperking:

 

          (i)      Lidmaatschapsgegevens (bijvoorbeeld: naam, adres, geboortedatum, werkgever, enz.);

 

          (ii)      reisgegevens (bijvoorbeeld: gemaakte reizen, opgespaarde Punten, klasse waarin u reist, enz);

 

          (iii)     contactgegevens (bijvoorbeeld: uit enquêtes betreffende Lidmaatschap, enz.).

 

6.2            De gegevens worden opgeslagen en geactualiseerd met het doel u relevante informatie en diensten te verstrekken.

 

6.3     U stemt erin toe dat de gegevens, opgeslagen door Eurostar, zo nodig doorgegeven worden aan Partners, bedienden of agenten van Eurostar of Partners, in volkomen discretie, voor het vlotte verloop van Eurostar™ Frequent Traveller of de terbeschikkingstelling van eender welk voordeel of Geschenk. We behouden ook het recht om uw adres te gebruiken om u informatie door te spelen die u zou kunnen interesseren.

 

6.4     U mag het Eurostar™ Frequent Traveller service centre contacteren indien u nadere informatie wenst over het registreren, de opslag en het gebruik van eender welke gegevens. Indien u uw gegevens wil actualiseren, corrigeren of wijzigen, surft u naar de Eurostar™ Frequent Traveller pagina’s op eurostar.com of neemt u contact op met het Eurostar™ Frequent Traveller service centre.

 

6.5     Eurostar zal de Wet op de Gegevensbescherming van 1998 (Data Protection Act), de Elementen van de Wet op de Gegevensbescherming (Data Protection Act Principles) respecteren.

 

 

7.       Overdraagbaarheid en misbruik

 

7.1.    Punten of Geschenken mogen in geen geval worden aangekocht door of verkocht aan een andere persoon. Eurostar mag het Lidmaatschap van een persoon die Punten of Geschenken aan- of verkoopt onmiddellijk beëindigen. Alle aangekochte of verkochte Punten of Geschenken worden nietig verklaard en u wordt aansprakelijk gesteld voor de schade, gerechtsvervolging en de betrokken kosten.

 

7.2.    U mag uw Kaart niet uitlenen, geven, verkopen of op een andere manier doorgeven aan iemand anders, om welke reden dan ook. Indien uw Kaart wordt aangetroffen in het bezit van iemand anders, kan uw Lidmaatschap onmiddellijk worden stopgezet.

 

7.3     Eurostar en zijn Partners hebben het recht om u te vragen uw identiteit te bewijzen

 

          (i)      telkens u uw Kaart aanbiedt om een voordeel of Punten te bekomen;

 

          (ii)      telkens u een Geschenk aanvraagt of gebruikt;

 

          (iii)     op elk moment als Eurostar en zijn Partners dat nodig achten.

 

7.4     Fraude of misbruik van Eurostar™ Frequent Travellerkanertoeleidendat Eurostar een gepaste administratieve en/of wettelijke actie onderneemt, met inbegrip van de verbeurdverklaring van alle verzamelde Punten en Geschenken, en stopzetting van het Lidmaatschap.

 

7.5     Spring zorgvuldig om met uw Kaart want u draagt de gevolgen van diefstal of frauduleuze omruiling van Punten zodra deze worden gecrediteerd. Eurostar is niet aansprakelijk voor eender welke diefstal of frauduleuze omruiling.

 

7.6     Elke beoogde aankoop, verkoop, overdracht, ongeoorloofd gebruik of omruiling van uitgegeven of toegekende Punten of ander gebruik van Punten, in strijd met deze Algemene Voorwaarden, vormen een fundamentele inbreuk op deze Algemene Voorwaarden (en dus ook op het contract tussen Eurostar en het Lid).

 

 

8.       Punten verzamelen met Eurostar

 

8.1.    U kunt Punten verzamelen telkens u reist met Eurostar .

 

8.2    Om Punten te verzamelen, moet u uw Lidnummer bij uw reservering opgeven. De Punten zullen automatisch op uw account worden geregistreerd en worden omruilbaar tegen Geschenken wanneer u incheckt. Als u dit vergeet te doen, kunt u uw Punten op de Eurostar™ Frequent Travellerpagina’s op eurostar.com binnen de 3 maanden na reisdatum laten registreren, of u kunt een fotokopie van uw origineel ticket naar het Eurostar™ Frequent Traveller service centre opsturen. Tickets die later dan drie maanden na reisdatum ontvangen worden, leveren geen Punten meer op. u bewaart het best uw ticket voor het geval uw Puntenoverzicht een onjuist aantal Punten vermeldt. Let op: Eurostar is geenszins aansprakelijk voor tickets die in de post verloren of beschadigd raken, of vertraging oplopen.

 

8.3     Per reis kunt u slechts één enkele set Punten verzamelen, ongeacht het aantal gereserveerde zitplaatsen. Het Lidmaatschap van Eurostar™ Frequent Traveller is individueel; u kunt dan ook alleen Punten verzamelen via uw eigen reizen.

 

8.4     Punten worden toegekend op basis van de prijs van het ticket dat werd gekocht.

 

 

9.       Punten verzamelen met Partners

 

9.1     De Partners en de activiteiten waarvoor u bij hen Punten kunt verzamelen, vindt u op de Eurostar ™ Frequent Travellerpagina’s op eurostar.com; u kunt die informatie ook aanvragen bij het Eurostar™ Frequent Traveller service centre.

 

9.2     U moet uw Lidmaatschapnummer vermelden en/of uw Lidmaatschapskaart voorleggen wanneer u reserveert, wanneer u incheckt in een Partnerhotel of uw wagen ophaalt (naargelang wat van toepassing is). Deze activiteit moet niet worden ondernomen samen met een reis via Eurostar om in aanmerking te komen voor het verzamelen van Punten. Het is mogelijk dat u een bijkomende foto als identiteitsbewijs moet tonen.

 

9.3     Bij hotelpartners worden Punten verdiend op basis van één kamer per Lid, ongeacht het aantal kamers dat u boekt.

 

9.4     Bepaalde landen waarin Eurostar™ Frequent Traveller actief is, kunnen nog bijkomende lokale Partners hebben. Enkel indien u een correspondentieadres in het betrokken land hebt, kunt u Punten verzamelen via rechtgevende activiteiten bij deze lokale Partners;

 

9.5     U kunt geen Punten voor rechtgevende activiteiten bij een Partner aanvragen, tenzij u uw Lidnummer vermeldt en/of uw Lidmaatschapskaart voorlegt, zoals bepaald in clausule 9.2.

 

 

10.     Geschenken

 

10.1.  U mag Punten omruilen voor Geschenken in een periode die eindigt drie volle jaren na het jaar waarin de Punten verdiend werden, op voorwaarde dat u een Actief Lidmaatschap behoudt en voldoet aan de bepalingen vermeld in clausule 5.3. Na drie jaar vervallen de Punten en kunnen deze niet langer worden omgeruild. Indien u uw Lidmaatschap beëindigt of Eurostar™ Frequent Traveller wordt stopgezet, zullen uw Punten vervallen in overeenstemming met clausule 5.3 en kunnen ze niet langer worden ingeruild.

 

10.2.  Geschenken worden enkel op uw verzoek uitgereikt. Geschenken worden naar uw adres verstuurd, zoals Eurostar dat bijhoudt, tenzij anders aangevraagd. Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat er, indien de aard van het Geschenk dit vereist, op het door u opgegeven adres voor ontvangstkanworden getekend.

 

10.3.  Alle Geschenken zijn beperkt beschikbaar. Dientengevolgekaneen Geschenk op bepaalde tijdstippen niet beschikbaar zijn. Eurostar is niet aansprakelijk voor verlies of schade veroorzaakt door of tijdens de levering.

 

10.4   Geschenken mogen niet worden gebruikt samen met een ander Geschenk, promotie, coupon, korting of speciale aanbieding, en worden nietig verklaard op plaatsen en in de mate dat de wet ze verbiedt.Omeen Geschenk te verwerven, mag men niet met Punten én met geld betalen, tenzij Eurostar het tegendeel vermeldt.

 

10.5   Geschenken zijn niet overdraagbaar, omruilbaar of omruilbaar tegen enige vorm van cash of tegen een ander Geschenk of voordeel.

 

10.6   U bent onderworpen aan de Algemene Voorwaarden van Eurostar of zijn Partners, die van toepassing zijn op het Geschenk.

 

10.7   U bent rechtstreeks aansprakelijk tegenover Eurostar of zijn Partners voor bijkomende kosten die niet gedekt worden door het Geschenk of die niet inbegrepen zijn.

 

10.8   Geschenken omvatten geen overheidscontroletaksen, vertrektaksen, douanetaksen, immigratiekosten, luchthaventaksen, verbruiksbelastingen, brandstoftoeslagen, landbouwinspectietaksen of andere eventuele honoraria of taksen, opgelegd door een persoon of betrokken machtsorgaan. Deze kosten zijn ten laste van u. Indien dit gevraagd wordt, zal Eurostar de fiscus alle gegevens verstrekken over personen die Geschenken ontvangen hebben. Het Lid is aansprakelijk voor de gevolgen van het verstrekken van deze gegevens door Eurostar of door hemzelf. Eurostar heeft hieromtrent geen aansprakelijkheid of financiële verplichtingen.

 

10.9   U moet zelf zorgen voor de vereiste visa en reisdocumenten, en erop letten dat deze in elk bezocht land geldig zijn. De toegang tot de trein kan u worden ontzegd indien uw documenten niet in orde zijn. Als u niet over de juiste documenten beschikt, is Eurostar niet aansprakelijk voor de gevolgen.

 

10.10 Op het ogenblik dat u bevestigt dat u een bepaald Geschenk wenst te ontvangen, wordt het overeenkomstig aantal Punten van uw Lidmaatschap afgetrokken. Deze Punten worden enkel in uitzonderlijke omstandigheden weer bij uw Lidmaatschap opgeteld.

 

10.11 Het aantal Punten vereist om een Geschenk te verwervenkanvariëren naargelang het land waarin uw correspondentieadres is gesitueerd.

 

10.12 Op verzoek van een Lid mogen Geschenken door een derde persoon worden opgenomen, maar eens uitgegeven zijn Geschenken niet meer overdraagbaar. Enkel het Lid zelf mag toelating geven om Punten te gebruiken.

 

 

11.            Eurostarreizen in ruil voor punten

 

11.1       Reizen in ruil voor punten bij Eurostar moet u aanvragen op de Eurostar™ Frequent Travellerpagina’s op eurostar.com of door contact op te nemen met het Eurostar™ Frequent Traveller service centre.

 

11.2       Een aanvraag voor een reis in ruil voor punten moet u minstens 1 dag voor de geplande reisdatum indienen, met uitzondering van houders van een Eurostar carte blanchekaart, die hun reis tot 1 uur voor het vertrek mogen aanvragen als ze bellen naar het Eurostar™ Frequent Traveller service centre. Aanvragen kunnen niet gebeuren via de Eurostar mobile application of via de Eurostar mobile website. Alle aangevraagde reizen zijn afhankelijk van de beschikbaarheid. Groepsreserveringen zijn uitgesloten.

 

11.3       Voor houders van een Eurostar carte classiquekaart zijn wijzigingen voor het vertrek één keer toegestaan, voor wie een Eurostar carte blanchekaart heeft, is het aantal wijzigingen onbeperkt. Alle wijzigingen moeten worden gemaakt binnen dezelfde reisklasse als het oorspronkelijk bestelde ticket. Alle wijzigingen zijn afhankelijk van de beschikbaarheid. Nadat de tickets zijn uitgegeven, worden ze niet meer terugbetaald en kunnen ze niet worden overgedragen aan een andere persoon. 

 

11.4   Indien u reist met een ticket verkregen door Punten, dan mag u kosteloos één kind jonger dan vier jaar meenemen. Dit kind heeft dan echter geen recht op een zitplaats.

 

11.5   Reizen verkregen door Punten komen niet in aanmerking om Punten te verzamelen.

 

11.6   Indien u het ticket verkregen door Punten annuleert, worden uw Punten niet opnieuw bij uw Puntentotaal opgeteld.

 

11.7    Eurostar Internal Limited Transport- en tariefvoorwaarden zijn van toepassing. Kopieën van de Vervoersvoorwaarden zijn op verzoek verkrijgbaar bij de verkooppunten van Eurostar.

 

 

12.     Geschenken

 

12.1   Een Geschenk van een van onze Partners moet u minstens 14 dagen op voorhand aanvragen bij het Eurostar™ Frequent Traveller service centre, volgens de procedures die uiteengezet worden op de Eurostar™ Frequent Travellerpagina’s op eurostar.com, en via het Eurostar™ Frequent Traveller service centre.

 

12.2   De uitreiking van een Geschenk gebeurt mits deze Partner-leverancier blijft deelnemen aan Eurostar™ Frequent Traveller.

 

12.3   Indien u een Geschenk aanvraagt dat een Geschenkbon vergt, dan zal het overeenstemmend aantal Punten van uw Lidmaatschap worden afgetrokken op het ogenblik dat de Geschenkbon wordt verzonden. Bij verlies of diefstal van de Geschenkbon zal Eurostar de Punten niet opnieuw toekennen, noch de Geschenkbon opnieuw uitgeven.

 

12.4       Geschenkactiviteiten bij eender welke Partner komen niet in aanmerking om Punten te verzamelen, tenzij anders vermeld.

 

12.5       U kunt slechts een beperkt aantal waardebonnen per jaar omruilen. Surf naar  eurostar.com voor meer informatie.

 

 

13.     Lidmaatschapsniveau

 

13.1   De Punten vereist om het Lidmaatschapsniveau van Actief Lid van Eurostar carte classique of een Actief Lid van Eurostar carte blanche te verwerven en/of te behouden worden bepaald in de Ledengids en op de Eurostar™ Frequent Travellerpagina’s op eurostar.com. Enkel Punten verdiend bij Eurostar tijdens het relevante jaar na de datum van toetreding of verwerving van het betreffende Lidmaatschapsniveau, komen in aanmerking om de status van Actief Lid van Eurostar carte classique of Actief Lid van Eurostar carte blanche te verwerven of te behouden.

 

13.2   Het aantal Punten vereist om het Lidmaatschapsniveau van Actief Lid van Eurostar carte classique of Actief Lid van Eurostar carte blanche te verwerven of te behoudenkanworden gewijzigd door Eurostar. Normaal gezien stellen we u ruim vooraf op de hoogte van een dergelijke wijziging, maar we behouden het recht dit anders te doen in uitzonderlijke omstandigheden.

 

13.3   Enkel wie een Eurostar carte blanchekaart heeft, krijgt toegang tot de Eurostar businesslounges, gekoppeld aan het vertrek van een reis met Eurostar die afhankelijk is van de beschikbaarheid (in geval de maximumcapaciteit bereikt is).

 

13.4   Indien u voldoende Punten verdiend hebt om een hoger Lidmaatschapsniveau te bereiken, krijgt u automatisch een upgrade. Uw Lidnummer blijft hetzelfde.

 

13.5       Het hogere Lidmaatschapsniveau is geldig voor één jaar vanaf de datum van de verhoging van het Lidmaatschapsniveau. Indien u niet voldoende Punten verdient in het jaar dat volgt op de upgrade, dan daalt uw Lidmaatschapsniveau op het einde van deze periode.

 

13.6       Indien u binnen een Lidmaatschapsjaar niet minstens één Eurostarreis hebt gemaakt, wordt uw Lidmaatschap als Passief beschouwd. u hebt een jaar de tijd om resterende Punten in te ruilen voor zij vervallen zoals uiteengezet in clausule 2.8.

 

 

14.     Beperkingen betreffende de aansprakelijkheid van Eurostar

 

14.1   De beperkingen betreffende de aansprakelijkheid van Eurostar zijn vermeld in de clausules 5.4, 5.5, 10.8, 10.9 en 15.1 en zoals hieronder uiteengezet.

 

14.2   Eurostar is niet aansprakelijk voor verlies, schade of lichamelijk letsel, voorkomend bij het gebruik of inlossing van een Geschenk verstrekt door een Partner van Eurostar™ Frequent Traveller. De Partner of derde persoon die het Geschenk in kwestie aanbiedt, draagt de volle aansprakelijk voor elk verlies, schade of lichamelijk letsel. Eurostar streeft er niet naar zijn aansprakelijkheid uit te sluiten voor overlijden of persoonlijke verwondingen door zijn nalatigheid.

 

14.3   De enige aansprakelijkheid van Eurostar in verband met Eurostar™ Frequent Traveller, of het nu gaat om nalatigheid, contractbreuk of eender welk ander geval, blijft beperkt tot het opnieuw crediteren van uw Lidmaatschapspunten, met het aantal dat nodig was om het desbetreffende Geschenk te verwerven.

 

14.4   Eurostar is niet aansprakelijk voor de daden of nalatigheden van Partners of derden.

 

14.5   Wij doen ons uiterste best opdat de informatie van de Ledengids en de website correct zou zijn. Eurostar is echter niet aansprakelijk voor druk- of schrijffouten of de gevolgen hiervan.

 

 

15.     Varia

 

15.1       Indien Eurostar niet in staat is om Eurostar™ Frequent Traveller of een onderdeel hiervan beschikbaar te stellen in bepaalde landen of aan bepaalde personen, door lokale verbodsbepalingen of beperkingen, dan is Eurostar hiervoor niet aansprakelijk.

 

15.2   In geval van dubbel Lidmaatschap worden alle Lidmaatschappen en dubbele Punten samengevoegd.

 

15.3   Berichten die naar u worden opgestuurd, worden geacht door u ontvangen te zijn indien ze verstuurd werden naar het adres dat Eurostar van u heeft. u dient uw brieven te richten aan het Eurostar™ Frequent Traveller service centre.

 

15.4   Eurostar is niet aansprakelijk voor laattijdige, verloren of verkeerd verzonden post.

 

15.5  In geval van uw overlijden, wordt uw Lidmaatschap automatisch beëindigd en worden alle samengevoegde Punten en ongebruikte Geschenken vernietigd.

 

15.6   Eurostar kan eventueel telefoongesprekken met het Eurostar™ Frequent Traveller service centre beluisteren en opnemen in verband met de opleiding van werknemers, of om de service die u geniet nog te verbeteren. Oproepen worden aangerekend tegen nationaal tarief.

 

15.7   In geval er een wijziging werd aangebracht aan deze Algemene Voorwaarden om te beantwoorden aan plaatselijke wetten en reglementeringen, gelden de nieuwe, gewijzigde Algemene Voorwaarden.

 

15.8   Indien op een bepaald moment één of meer Algemene Voorwaarden ongeldig, onwettelijk of onuitvoerbaar worden door een toepasselijke wet, dan wordt de geldigheid, wettelijkheid en uitvoerbaarheid van de overige Algemene Voorwaarden op geen enkele manier hierdoor beïnvloed of geschaad.

 

15.9   Deze Algemene Voorwaarden vormen of creëren geen leden- of eigenaarsclub.

 15.10 Deze Algemene Voorwaarden vallen onder het Britse recht. In geval van een geschil tussen u en Eurostar stemt u ermee in dat enkel de Britse rechtbanken bevoegd zijn om het geschil op te lossen.

 

15.11 Deze Algemene Voorwaarden zijn beschikbaar in het Engels, Nederlands en Frans. Mocht er een onduidelijkheid ontstaan tussen de Engelse versie en een vertaalde versie, dan geldt de Engelse versie als onbetwistbaar.

15.12 Deze Algemene Voorwaarden zijn correct op de datum van publicatie.