Algemene voorwaarden

Eurostar Plus Points Algemene Voorwaarden

De volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing indien u bij het aanmaken van uw Eurostar.com onlineaccount hebt gekozen voor een Eurostar Plus Points-programma.
 

Inleiding

Dit document beschrijft de Algemene Voorwaarden van Uw Lidmaatschap van het Eurostar™ Plus Points-programma en bepaalt tevens Uw rechten als Lid.U doet er goed aan het aandachtig te lezen. Vanaf het moment dat U Lid wordt en een Lidnummer toegekend krijgt, bent U door deze Algemene Voorwaarden gebonden. De Algemene Voorwaarden bevatten een aantal uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid. U dient er ook rekening mee te houden dat de Algemene Voorwaarden bovendien bepalen dat:
 
A.     Eurostar zich het recht voorbehoudt om deze Algemene Voorwaarden op elk ogenblik tijdens Uw Lidmaatschap aan te passen. Dat betekent bijvoorbeeld dat Eurostar op eender welk moment:
 
         *          Het aantal Punten dat nodig is om e-Vouchers te verkrijgen, kan verhogen, of de omstandigheden waarin e-Vouchers kunnen worden gebruikt, kan wijzigen.
         *          Het aantal toegewezen e-Vouchers of de criteria om e-Vouchers te ontvangen, kan veranderen.   
         *          De procedure voor het verzamelen van Punten of voor het verzilveren van e-Vouchers kan wijzigen.
         *          Eender welk ander deel van het Eurostar Plus Points-programma kan aanpassen of veranderen.
 
Waar mogelijk zal Eurostar dergelijke wijzigingen alleen maar doorvoeren als wij daar door omstandigheden buiten onze wil toe worden gedwongen of om U betere voordelen in het kader van het Eurostar Plus Points-programma te kunnen aanbieden. We behouden ons echter het recht voor om dat ook in andere gevallen te doen. Zo mogelijk zullen wij U dergelijke wijzigingen voldoende ruim van tevoren proberen te melden. Indien U niet met de doorgevoerde wijzigingen akkoord kunt gaan, bestaat de mogelijkheid Uw Lidmaatschap te beëindigen.
 
B.      Het aantal Punten dat U op eender welk ogenblik kunt verdienen, is beperkt. U kunt geen e-Vouchers krijgen voor Punten die de vastgelegde drempels overschrijden; deze worden regelmatig door Eurostar gepubliceerd op Eurostar.com.
 
C.     Om Punten te verzamelen dient de reis via Eurostar.com te worden geboekt en dient U Uw Lidnummer in te voeren op het ogenblik van de boeking. Op Punten die verloren gaan door dat niet te doen, kan achteraf geen aanspraak meer worden gemaakt. Punten zullen Voorlopige Punten blijven totdat U daadwerkelijk gebruik hebt gemaakt van de Eurostar-treindiensten.
 
D.     Op het ogenblik dat U een Account aanmaakt, zal U worden gevraagd om de munteenheid te selecteren waarin U de e-Vouchers wenst te ontvangen: dat zal ofwel in pond sterling ofwel in euro zijn. Nadat U een munteenheid hebt gekozen, kunt U die niet meer veranderen zonder Uw Account af te sluiten en een nieuwe Account te openen. Bij het afsluiten van Uw Account verliest U alle nog niet gebruikte Punten.
 
E.      Eurostar kan het Eurostar Plus Points-programma of Uw Account onmiddellijk stopzetten door U daarvan schriftelijk op de hoogte te brengen.
 
F.      Eurostar behoudt zich het recht voor om eender wie om welke reden dan ook naar eigen goeddunken het Lidmaatschap van het Eurostar Plus Points-programma te weigeren.
 
 
1.                 Definities
 
In deze Algemene Voorwaarden hebben bepaalde woorden een speciale betekenis. Die woorden hebben deze betekenis als ze met een hoofdletter beginnen. Hieronder vindt u de volledige lijst:
 
 
 Definities
 
“Account”
Uw online Eurostar Plus Points-account.
“Actief Lidmaatschap”
Het Lidmaatschap van een Lid met wiens Account gedurende de voorbije achttien maanden ten minste één In Aanmerking Komende Reis werd gemaakt.
“Actieve Punten”
Voorlopige Punten die in overeenstemming met clausule 7.1 werden toegewezen.
“Affiliate”
Een vriend of familielid met officiële woonplaats in België, het Verenigd Koninkrijk of Frankrijk, dat Uw Lidnummer gebruikt om Punten op Uw Account te verzamelen.
“In Aanmerking Komende Reis”
Een door een Lid of een Affiliate gemaakte reis op een Eurostar-treindienst waarvoor Uw Account met Actieve Punten werd gecrediteerd.
“Eurostar”
De Société Nationale des Chemins de Fer Français, de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, Eurostar International Limited en Eurostar Group Limited, die samen de internationale passagierstreinservice en het Eurostar Plus Points-programma aanbieden.
“Eurostar Plus Points”
Het Eurostar Plus Points-getrouwheidsprogramma dat aan deze Algemene Voorwaarden onderworpen is.
“e-Voucher”
De elektronische voucher die door Ons wordt uitgereikt bij de verzilvering van Uw Actieve Punten.
“Lid” en “Lidmaatschap”
Respectievelijk een lid of lidmaatschap van het Eurostar Plus Points-programma.
“Lidnummer”
Het lidnummer dat aan U werd toegekend op het ogenblik dat U Lid werd.
“Partner”
Een dienstverlener van Eurostar.
“Voorlopige Punten”
Punten waarmee Uw Account werd gecrediteerd in ruil voor het boeken van een reis met de Eurostar-treindiensten en die nog geen Actieve Punten zijn geworden in overeenstemming met clausule 7.1.
“Punten”
Actieve en/of Voorlopige Punten waarmee Uw Account werd gecrediteerd in ruil voor het gebruiken van Eurostar, al naargelang de context.
“Algemene Voorwaarden”
Deze algemene voorwaarden (met inbegrip van de algemene gebruiksvoorwaarden van de Eurostar e-Voucher), zoals deze van tijd tot tijd worden gewijzigd of aangepast.
“Ons”, “We”
Eurostar.
“U”, “Uw”
Een Lid van Eurostar Plus Points.
 

2.  
               Wie kan Lid worden?
 
2.1             Het Lidmaatschap staat uitsluitend open voor personen vanaf 16 jaar met een permanente verblijfplaats in België, Frankrijk of het Verenigd Koninkrijk.
 
2.2             Het Lidmaatschap aanvragen kan alleen online gebeuren via de website Eurostar.com. Om het Lidmaatschap aan te vragen, dient u uw volledige wettelijke naam op te geven.
 
2.3             U mag maar één Account tegelijkertijd hebben en U mag geen huidig lid zijn van het Eurostar Frequent Traveller-programma.
 
2.4             Alleen natuurlijke personen kunnen Lid worden. Bedrijven of rechtspersonen kunnen dat niet.
 
2.5             Van elke eventuele wijziging van Uw persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld Uw naam, contactgegevens en e-mailadres) dient U Ons zo snel mogelijk op de hoogte te brengen door Uw persoonlijke gegevens bij te werken in Uw Account op Eurostar.com.
 
2.6             Om Actief Lid te worden dient U minstens één keer een In Aanmerking Komende Reis te hebben gemaakt na de aanmaak van Uw Account.
 
2.7             Gedurende de periode dat u Lid bent, dient U Uw Lidmaatschap Actief te houden. Zo niet zal uw Lidmaatschap vervallen zonder verder bericht, zullen alle eventuele Punten waarmee Uw Account werd gecrediteerd eveneens vervallen en zal Uw Account worden afgesloten. Ook zult U geen Punten meer kunnen verzamelen of e-Vouchers kunnen ontvangen in ruil voor verzamelde punten.

 
3.                 Algemeen
 
3.1             U bent als enige verantwoordelijk voor alle eventuele kosten, taksen, lasten, vorderingen of verplichtingen van welke aard ook die voortvloeien uit de toekenning van e-Vouchers, en voor eender welke andere faciliteiten, geschenken of arrangementen die U ontvangt of die U ter beschikking worden gesteld als gevolg van Uw Lidmaatschap.
 
3.2             Door Uw Account aan te maken en Uw Lidnummer te vermelden telkens als U een Eurostar-treinreis boekt op de website Eurostar.com, bevestigt U dat U ermee akkoord gaat dat:
 
            (i)         U deze Algemene Voorwaarden (zoals deze regelmatig door Ons kunnen worden gewijzigd) hebt gelezen, begrepen en aanvaard.
 
            (ii)        U voldoet aan de in clausule 2 voor het Lidmaatschap vermelde criteria.
             
            (iv)       Eurostar Uw persoonlijke gegevens registreert, bijhoudt en actualiseert.
 
3.3             U gaat ermee akkoord dat deze Algemene Voorwaarden blijven gelden totdat Uw Lidmaatschap wordt beëindigd, op welke wijze dan ook.  
 
3.4             Als U Uw Lidmaatschap wenst te beëindigen, dient U dat te doen via Uw Account op de website Eurostar.com.Alle op dat ogenblik door U verzamelde Punten zullen worden geschrapt bij het beëindigen van uw Lidmaatschap.
 
3.5             Eurostar kan op eender welk ogenblik, in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden, Uw Lidmaatschap intrekken met of zonder kennisgeving aan U.
 
3.6             Om Punten te verzamelen dient de reis via de website Eurostar.com te worden geboekt en dient U Uw Lidnummer in te voeren op het ogenblik van de boeking. Op Punten die verloren zouden gaan door dat niet te doen, kan achteraf geen aanspraak worden gemaakt.
 
3.7             Punten hebben een inruilwaarde van 0,001 penny per punt. Punten kunnen niet worden terugbetaald of worden ingeruild tegen contant geld of een kredietalternatief in welke vorm dan ook.   
 
3.8             U zult geen lidkaart uitgereikt krijgen gedurende Uw Lidmaatschap. Het Lidmaatschap geeft aan Leden of hun Affiliates geen toegang tot de Fast Track Check-in of tot eender welke Business Lounge.
 
 
4.                Wijzigingen aan het Eurostar Plus Points-programma
 
4.1             Eurostar behoudt zich het recht voor om elk onderdeel van het Eurostar Plus Points-programma te wijzigen, met inbegrip van, zonder evenwel beperkt te zijn tot, de regeling voor het verzamelen van Punten en het verzilveren van Punten tegen e-Vouchers. Elke dergelijke wijziging zal normaal gezien alleen worden doorgevoerd als We daar door omstandigheden buiten onze wil toe worden gedwongen of om U betere voordelen in het kader van het Eurostar Plus Points-programma te kunnen aanbieden. We behouden ons echter wel het recht voor om dat ook in andere gevallen te doen. 
 
4.2             Van elke eventueel aangebrachte wijziging zult U op de hoogte worden gebracht via een e-mail die naar het laatste aan Ons via Uw Account meegedeelde e-mailadres zal worden verstuurd. Het is uw verantwoordelijkheid om Eurostar op de hoogte te brengen van eventuele wijzigingen van uw persoonlijke gegevens, in overeenstemming met clausule 2.5. Zo mogelijk zullen wij U de eventueel door ons doorgevoerde wijzigingen ruim van tevoren proberen te melden. Soms kan het echter noodzakelijk zijn om veranderingen door te voeren die onmiddellijk in werking treden. In dat geval zullen wij U zo snel mogelijk op de hoogte brengen nadat de wijziging van kracht werd.
 
4.3             Afgezien van Uw aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden in overeenstemming met clausule 3.2, wordt u eveneens geacht akkoord te gaan met alle wijzigingen die Wij in het Eurostar Plus Points-programma aanbrengen als u, nadat we U deze veranderingen hebben gemeld, uw Lidmaatschap niet opzegt, zoals bepaald in clausule 3.4.
 
4.4             We behouden ons het recht voor om het Eurostar Plus Points-programma of eender welk deel ervan (met inbegrip van het Lidmaatschap van eender welke natuurlijke persoon) op eender welk moment met of zonder kennisgeving aan U stop te zetten. Niettemin zullen We proberen om U zo vroeg mogelijk van een eventuele stopzetting van het Eurostar Plus Points-programma op de hoogte te brengen. Gedurende de daarop volgende periode, en dat tot aan de feitelijke stopzetting, zult U mogelijk Punten kunnen blijven verzamelen en e-Vouchers kunnen blijven ontvangen. Na de stopzetting van het Eurostar Plus Points-programma zult u echter geen Punten meer kunnen verzamelen of e-Vouchers meer kunnen ontvangen, noch enig ander in het kader van het Eurostar Plus Points-programma aangeboden voordeel, dienst, faciliteit of arrangement. In het onwaarschijnlijke geval dat Eurostar zich genoodzaakt zou zien om het Eurostar Plus Points-programma onmiddellijk stop te zetten, zult u mogelijk geen Punten meer kunnen verzamelen of e-Vouchers kunnen ontvangen vanaf de datum van stopzetting.
 
4.5             Eurostar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige verliezen, kosten of schade die direct of indirect zou(den) voortvloeien uit eender welke wijziging of stopzetting van uw Lidmaatschap van het Eurostar Plus Points-programma.
 
4.6             Eurostar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige verliezen of schade die direct of indirect zou(den) voortvloeien uit de levering of niet-levering, stopzetting of verandering, noch geheel, noch gedeeltelijk, van eender welke diensten, e-Vouchers, faciliteiten of arrangementen die een derde U ter beschikking zou stellen in het kader van het Eurostar Plus Points-programma.

 
5.               Gegevens
 
5.1             Eurostar mag Uw persoonlijke gegevens registreren, opslaan en actualiseren, zoals, zonder hier evenwel toe beperkt te zijn:
 
(i)                  Contactgegevens (bv. functie, naam, e-mailadres enz.).
 
(ii)                Reisgegevens (bv. gemaakte reizen, verzamelde Punten, klasse waarin u reist, uitgereikte en verzilverde e-Vouchers enz.).
 
(iii)                Informatie over Uw Affiliates.
 
            (iv)       Lidmaatschapsgegevens (bv. uit enquêtes betreffende Lidmaatschap enz.).
 
5.2             De gegevens in kwestie zullen worden opgeslagen en geactualiseerd om U relevante informatie en diensten te kunnen aanbieden.
 
5.3             U stemt erin toe dat Uw door Eurostar opgeslagen (al dan niet persoonlijke) gegevens zo nodig kunnen worden doorgegeven aan Partners, werknemers of agenten van Eurostar of Partners, en dat volledig naar eigen goeddunken van Eurostar, voor een vlot verloop van het Eurostar Plus Points-programma of voor het aan U bezorgen van e-Vouchers. Ook behouden We ons het recht voor om Uw e-mailadres te gebruiken om U informatie te bezorgen die U volgens Ons zou kunnen interesseren.
 
5.4             Mocht U Uw gegevens willen updaten, corrigeren of aanpassen, dient U dat te doen via het ‘Uw Account’-gedeelte van de website Eurostar.com.
 
5.5             Wij zullen de Europese richtlijn 95/46/EG inzake de verwerking van persoonsgegevens, zoals geïmplementeerd door de Data Protection Act 1998 (de Britse Wet op de Gegevensbescherming van 1998) en de beginselen van deze wet, respecteren.

 
6.               Overdraagbaarheid en misbruik
 
6.1             Alle aan U in het kader van het Eurostar Plus Points-programma toegekende e-Vouchers zijn overdraagbaar (in overeenstemming met de voor de e-Vouchers geldende voorwaarden). Punten, e-Vouchers of een Account van een Lid mogen echter in geen geval worden gekocht door of verkocht aan een andere persoon. Eurostar kan Uw Lidmaatschap onmiddellijk beëindigen als U en/of een Affiliate Punten, e-Vouchers of een Account van een Lid koopt of verkoopt.Alle dergelijke aangekochte of verkochte Punten, e-Vouchers of Accounts van Leden zullen worden nietig verklaard en U zult aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele schade, rechtsvervolging en kosten die daaruit zouden voortvloeien.
 
6.2             U mag Uw Lidnummer niet publiceren of op enige andere manier doorspelen met het oog op het verzamelen van extra punten. Eurostar heeft het recht om het gebruik van Uw Account op te volgen (met inbegrip van de door U en/of Uw Affiliates verzamelde punten) en Uw Account onmiddellijk te beëindigen, mocht daarbij eender welk verdacht of frauduleus gedrag worden opgemerkt (met inbegrip van, om elke twijfel te vermijden, verdacht of frauduleus gedrag van Uw Affiliates).Alle Punten of e-Vouchers waarmee Uw Account dientengevolge gecrediteerd zouden zijn, zullen in dat geval worden nietig verklaard.
 
6.3             Fraude of misbruik van het Eurostar Plus Points-programma of enig ander onaanvaardbaar gedrag van Uw kant (met inbegrip van beledigingen aan het adres van Eurostar-personeel) kan ertoe leiden dat Eurostar gepaste administratieve en/of juridische stappen onderneemt, met inbegrip van de verbeurdverklaring van alle verzamelde Punten en e-Vouchers en de stopzetting van Uw Lidmaatschap.
 
6.4             Elke beoogde aankoop, verkoop, overdracht, ongeoorloofde aanwending of verzilvering van toegekende Punten of uitgereikte e-Vouchers of elk ander gebruik van Punten dat tegen deze Algemene Voorwaarden indruist, zal als een fundamentele inbreuk op deze Algemene Voorwaarden worden beschouwd en zal Eurostar het recht geven om Uw Lidmaatschap onmiddellijk stop te zetten, alle eventuele uitstaande Punten of e-Vouchers nietig te verklaren en zo nodig alle eventuele gepaste juridische stappen te ondernemen.

 
7.                Punten verdienen met Eurostar
 
7.1             Zolang u onder de op de website Eurostar.com gepubliceerde drempels blijft, kunt U Punten verzamelen telkens als U of Uw Affiliates online via de website Eurostar.com een reis met de Eurostar-treindiensten boeken. Uw Account zal met die Punten worden gecrediteerd als Voorlopige Punten tot: -
 
(i)                  als het voor de Eurostar-reis gekochte ticket inwisselbaar of terugbetaalbaar is – de datum waarop U of Uw Affiliate de reis daadwerkelijk maakt.
 
(ii)                als het voor de Eurostar-reis gekochte ticket niet inwisselbaar of terugbetaalbaar is – de op het ticket vermelde reisdatum verstreken is.
 
Na het plaatsvinden van (i) of (ii) zal Uw Account met de Punten worden gecrediteerd als zijnde Actieve Punten.
 
7.2       Punten worden toegekend op basis van de prijs van het aangekochte ticket. Meer informatie over het aantal Punten dat wordt toegekend op basis van de prijs van het aangekochte ticket vindt u op de website Eurostar.com; deze informatie wordt regelmatig bijgewerkt.
 
7.3             Het aantal Punten dat U op eender welk ogenblik kunt verdienen, is beperkt. U kunt geen e-Vouchers krijgen voor Punten die de drempels overschrijden; deze worden regelmatig door Eurostar gepubliceerd op Eurostar.com.
 
7.4             Voorlopige Punten vervallen twaalf (12) maanden vanaf het moment waarop Uw Account ermee werd gecrediteerd. Actieve Punten vervallen achttien (18) maanden vanaf het moment waarop uw Account ermee werd gecrediteerd. Eenmaal vervallen zullen de Punten van Uw Account worden verwijderd en zullen ze niet meer kunnen worden gebruikt om er e-Vouchers mee te verdienen.
 
7.5             Punten kunnen niet worden toegekend aan treinreserveringen geboekt als onderdeel van een pakketboeking (combinatie Eurostar trein met hotel en/of autohuur) via Eursotar.com.
 
 
8.               e-Vouchers
 
8.1             Zodra de Actieve Punten in Uw Account het op de website Eurostar.com gepubliceerde aantal (zoals regelmatig gewijzigd) hebben bereikt, zullen automatisch e-Vouchers naar Uw e-mailadres worden verstuurd. Na de uitreiking van een e-Voucher kan Uw Account niet opnieuw met deze Punten worden gecrediteerd.
 
8.2             e-Vouchers kunnen alleen worden gebruikt bij het boeken van reizen via de website Eurostar.com en zijn onderworpen aan de algemene voorwaarden voor e-Vouchers, die regelmatig door Eurostar worden uitgevaardigd. De  algemene voorwaarden voor e-Vouchers zoals die sinds 1 november 2009 van kracht zijn, zijn opgenomen als Bijlage 1.
 
 
8.3             e-Vouchers mogen niet worden gebruikt in combinatie met andere geschenken, acties, coupons, kortingen, in een andere munteenheid uitgereikte e-Vouchers of speciale aanbiedingen, en worden nietig verklaard op de plaatsen waar en in de mate dat de wet ze verbiedt. e-Vouchers mogen niet worden gebruikt om tickets te kopen die in een andere munteenheid worden uitgegeven dan de munteenheid waarin de e-Vouchers werden uitgereikt. We behouden ons eveneens het recht voor om het type reizen dat met e-Vouchers kan worden geboekt, te beperken. Boekingen van Eurostar-reizen met e-Vouchers zijn afhankelijk van de beschikbaarheid op het ogenblik dat de boeking wordt verricht. Contant geld (debiet/krediet caart) kan in combinatie met e-Vouchers worden gebruikt als gedeeltelijke betaling voor de reis, tenzij dit door Eurostar elders anders werd bepaald. Als de waarde van de e-Vouchers groter is dan de waarde van het ticket voor de Eurostar-reis, kunt U geen aanspraak maken op enige terugbetaling voor het verschil in prijs.
 
8.4             U krijgt geen Punten toegewezen bij door U of Uw Affiliate gemaakte reizen voor het gedeelte van het ticket dat met een e-Voucher werd aangekocht.
 
8.5             e-Vouchers kunnen niet worden ingewisseld of verzilverd tegen eender welke vorm van contant geld of een kredietalternatief.   
 
8.6             e-Vouchers kunnen alleen worden gebruikt voor Eurostar-treinreizen die op de website Eurostar.com worden geboekt en omvatten geen overheidscontroletaksen, vertrektaksen, douanetaksen, immigratiekosten, verbruiksbelastingen, brandstoftoeslagen, landbouwinspectietaksen of andere eventuele honoraria of taksen, opgelegd door een persoon of betrokken instantie of machtsorgaan. Dergelijke kosten zijn voor uw rekening. Indien dit wordt gevraagd, zal Eurostar de fiscus alle gegevens verstrekken over personen die Punten en e-Vouchers hebben ontvangen. Alle eventuele gevolgen die zouden voortvloeien uit het verstrekken van die gegevens door Eurostar of door het Lid zelf, zullen de persoonlijke verantwoordelijkheid zijn van het betroffen Lid en zullen niet door Eurostar worden gedragen of betaald.
 
8.7             U dient zelf te zorgen voor de nodige visa en reisdocumenten en erop te letten dat deze in elk bezocht land geldig zijn. Ook dient U alle geldende veiligheidsvoorschriften na te leven. Indien Uw Documenten niet in orde zijn, kan de toegang tot de trein U worden ontzegd. Als u niet over de juiste documenten beschikt of de veiligheidsvoorschriften niet respecteert, kan Eurostar niet aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele gevolgen daarvan.
 
8.8             Het aantal verdiende Punten is afhankelijk van de keuze die U maakte met betrekking tot de munteenheid op het ogenblik dat Uw Account werd aangemaakt, en van de munteenheid waarin U en Uw Affiliates uw tickets aankopen.   
 
 
9.               Reizen met e-Vouchers op de Eurostar
 
9.1             Indien U of Uw Affiliate een ticket annuleert dat volledig of gedeeltelijk met e-Vouchers werd betaald, Indien fully flex ticket, zal Uw Account opnieuw worden gecrediteerd met de ingeruilde e-voucher(s) die voor de aankoop van het ticket in kwestie werden gebruikt.
 
9.2             De Conditions of Carriage (vervoersvoorwaarden) van Eurostar International Limited en de tariefvoorwaarden zijn van toepassing. Een kopie van de Conditions of Carriage vindt u op de website Eurostar.com.

 
10.           Beperkingen betreffende de aansprakelijkheid van Eurostar
 
10.1         De beperkingen betreffende de aansprakelijkheid van Eurostar worden vermeld in de clausules 4.5, 4.6, 8.6, 8.7, 10.2, 10.3, 11.1 en 11.4. Daarnaast gelden eveneens de onderstaande beperkingen.
 
10.2         De maximale verantwoordelijkheid van Eurostar in het kader van het Eurostar Plus Points-programma, ongeacht of het nu gaat om nalatigheid, contractbreuk of eender welk ander geval, blijft beperkt tot het U opnieuw toekennen van (naar Ons eigen goeddunken) het aantal Punten of Eurostar-vouchers dat overeenstemt met het aantal Punten dat ten onrechte van Uw Account werd geschrapt of waarmee Uw Account ten onrechte niet werd gecrediteerd. Uw Affiliates worden beschouwd als derden in het kader van de Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 (de Britse wet betreffende overeenkomsten en de rechten van derden van 1999) en elke gelijkaardige wet in Frankrijk of België als Uw overeenkomst met Eurostar wordt beheerst door het Franse of Belgische recht. Eurostar streeft er niet naar om zijn verantwoordelijkheid uit te sluiten voor overlijden of persoonlijke verwondingen door zijn nalatigheid.
 
10.3         Eurostar is niet verantwoordelijk voor de daden of de nalatigheid van derden.
 
10.4         Hoewel We ons uiterste best doen ervoor te zorgen dat alle informatie op de website Eurostar.com (met inbegrip van de informatie over Uw Account) en de e-Vouchers correct is, Eurostar is niet verantwoordelijk voor eender welke eventuele fout, zoals druk-, schrijf- of andere fouten, noch voor de gevolgen daarvan.
 
10.5         Incidenteel kan de website Eurostar.com onbeschikbaar zijn omwille van mechanische, technische, software- of hardwareproblemen, fouten van derden, updates of aanpassingen. We kunnen niet voorspellen of controleren wanneer een dergelijke storingstijd zich zal voordoen en evenmin hoe lang die in voorkomend geval zal duren. Eurostar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de onbeschikbaarheid van de website Eurostar.com. Uw Account kan niet met Punten worden gecrediteerd voor boekingen die niet op de Eurostar.com website werden verricht.

 
11.           Varia
 
11.1         Indien Eurostar het Eurostar Plus Points-programma of eender welk onderdeel ervan in bepaalde landen of aan bepaalde personen niet ter beschikking kan stellen omwille van bepaalde lokale wettelijke of reglementaire verbodsbepalingen of beperkingen, dan kan Eurostar daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld.
 
11.2         In het geval van een dubbel Lidmaatschap zullen alle Lidmaatschappen en alle dubbele Punten en ongebruikte e-Vouchers worden geannuleerd.
 
11.3         Berichten die U worden toegestuurd, zullen worden geacht door U ontvangen te zijn als ze naar het e-mailadres werden verstuurd  dat Eurostar van U heeft. 
 
11.4         Eurostar is niet verantwoordelijk voor laattijdige, verloren of verkeerd verzonden e-mails.
 
11.5         Indien U komt te overlijden, wordt uw Lidmaatschap automatisch beëindigd en worden alle verzamelde Punten en ongebruikte e-Vouchers geannuleerd.
 
11.6         Indien een wijziging wordt aangebracht aan deze Algemene Voorwaarden om te voldoen aan plaatselijke wetten en reglementeringen, gelden de Algemene Voorwaarden in hun gewijzigde vorm.
 
11.7         Indien één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden op een bepaald ogenblik ongeldig, onwettelijk of onuitvoerbaar worden door een toepasselijke wet, zal dat de geldigheid, wettelijkheid en uitvoerbaarheid van de overige Algemene Voorwaarden op geen enkele manier beïnvloeden of schaden.
 
11.8         Deze Algemene Voorwaarden vormen of creëren geen leden- of eigenarenclub. 
 
11.9         Als het land waar U uw verblijfplaats hebt, zoals door U aan Eurostar meegedeeld op het ogenblik dat u zich toegang verschafte tot de website Eurostar.com om Uw Account aan te maken, Frankrijk of België is, worden deze Algemene Voorwaarden beheerst door het recht van dat land. Bij een eventueel geschil tussen U en Eurostar stemt U ermee in dat alleen de rechtbanken van dat land bevoegd zullen zijn om het geschil in kwestie te behandelen. Als het land waar U uw verblijfplaats hebt, zoals door U aan Eurostar meegedeeld op het ogenblik dat u zich toegang verschafte tot de website Eurostar.com om Uw Account aan te maken, het Verenigd Koninkrijk is, worden deze Algemene Voorwaarden beheerst door het Britse recht. Bij een eventueel geschil tussen u en Eurostar stemt u er in dat geval mee in dat alleen de Britse rechtbanken bevoegd zullen zijn om het geschil in kwestie te behandelen.
 
11.10     Deze Algemene Voorwaarden zijn correct op de datum van hun publicatie en primeren bij een eventueel geschil of een eventuele tegenstrijdigheid met eender welke andere mededeling, met inbegrip van reclame- of promotiemateriaal.


 
Bijlage 1
 
Eurostar™ e-Voucher – algemene gebruiksvoorwaarden
 
Deze Eurostar e-Voucher mag alleen worden gebruikt in overeenstemming met deze algemene voorwaarden.
 
Deze Eurostar e-Voucher mag worden gebruikt als volledige of gedeeltelijke betaling van de kostprijs van eender welk op de website Eurostar.com aangekocht ticket met betrekking tot een Eurostar-reis en is één (1) jaar geldig vanaf de datum van uitreiking.
 
Deze Eurostar e-Voucher is inwisselbaar tegen een reis per trein die via de website Eurostar.com werd aangekocht en die uitsluitend betrekking heeft op een Eurostar-reis. Hij is niet bruikbaar voor hotelboekingen of andere bestemmingsdiensten (met inbegrip van, zonder evenwel beperkt te zijn tot, autoverhuur, reisverzekeringen, attractietickets en rondleidingen).
 
Deze Eurostar e-Voucher mag alleen worden gebruikt voor de aankoop van tickets in de munteenheid waarin hij werd uitgereikt.  
 
Deze Eurostar e-Voucher mag alleen worden gebruikt in combinatie met andere Eurostar e-Vouchers die in dezelfde munteenheid werden uitgereikt.
 
Deze Eurostar e-Voucher kan niet worden terugbetaald of ingewisseld tegen eender welke vorm van contant geld of een kredietalternatief.    
 
Hoewel deze Eurostar e-Voucher overdraagbaar is, mag hij niet worden verkocht.Eurostar International Limited behoudt zich het recht voor om eender welke Eurostar e-Voucher nietig te verklaren als de onderneming gelooft dat deze te koop werd aangeboden of werd verkocht of werd verkregen door een frauduleuze activiteit of via een inbreuk op de algemene voorwaarden van het Eurostar Plus Points-programma.
 
Eurostar International Limited zal niet aansprakelijk kunnen worden gesteld indien een Eurostar e-Voucher wordt gestolen, beschadigd, verloren of nietig verklaard in overeenstemming met de bovenstaande bepalingen, ongeacht het feit of de e-Voucher al dan niet werd gebruikt.
 
De Conditions of Carriage (vervoersvoorwaarden) en tariefvoorwaarden zijn van toepassing op de reizen met Eurostar en alle andere treindiensten.   
 
Tickets zijn afhankelijk van de beschikbaarheid; deze kan beperkt zijn.